[ASAP] Bioinspired Mineralization under Freezing Conditions: An Approach to Fabricate Porous Carbons with Complicated Architecture and Superior K < sup > + < /sup > Storage Performance
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05284 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - October 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yongpeng Cui †, Wei Liu*†, Xia Wang‡, Jiajia Li§, Yuan Zhang†, Yongxu Du†, Shuang Liu†, Huanlei Wang†, Wenting Feng†, and Ming Chen† Source Type: research

[ASAP] Chirality Transfer in Coassembled Organogels Enabling Wide-Range Naked-Eye Enantiodifferentiation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06250 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - October 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Bingbing Yue †‡§, Liyuan Yin†, Wandong Zhao†, Xiaoyong Jia†?, Mingjie Zhu†, Bin Wu†, Si Wu†‡, and Liangliang Zhu*† Source Type: research

[ASAP] Guided Assembly of Well-Defined Hierarchical Nanoporous Polymers by Lewis Acid –Base Interactions
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05727 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - October 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wenliang Song, Yu Zhang, Anuraj Varyambath, and Il Kim* Source Type: research

[ASAP] Large-Area MXene Electrode Array for Flexible Electronics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04731 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Benzheng Lyu †, Minje Kim†, Hongyue Jing†, Joohoon Kang‡, Chuan Qian?, Sungjoo Lee†§, and Jeong Ho Cho*? Source Type: research

[ASAP] Reshaping Prostate Tumor Microenvironment To Suppress Metastasis < italic toggle="yes" > via < /italic > Cancer-Associated Fibroblast Inactivation with Peptide-Assembly-Based Nanosystem
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04857 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jiayan Lang †‡§#, Xiao Zhao†‡#, Yingqiu Qi†?, Yinlong Zhang†‡, Xuexiang Han†‡, Yanping Ding†‡, Jiajing Guan†, Tianjiao Ji*†‡, Ying Zhao*†‡, and Guangjun Nie*†‡ Source Type: research

[ASAP] Flexible Two-Dimensional Ti < sub > 3 < /sub > C < sub > 2 < /sub > MXene Films as Thermoacoustic Devices
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03889 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Guang-Yang Gou †‡?, Ming Liang Jin§??, Byeong-Joo Lee§?, He Tian*†‡?, Fan Wu†‡, Yu-Tao Li†‡, Zhen-Yi Ju†‡, Jing-Ming Jian†‡, Xiang-Shun Geng†‡, Jun Ren†‡, YuHong Wei†‡, Guang-Ya Jiang†‡, YanCong Qiao†‡, XiaoSh Source Type: research

[ASAP] Stable Colloidal Quantum Dot Inks Enable Inkjet-Printed High-Sensitivity Infrared Photodetectors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06125 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Rafal Sliz †‡, Marc Lejay†, James Z. Fan†, Min-Jae Choi†, Sachin Kinge§, Sjoerd Hoogland†, Tapio Fabritius‡, F. Pelayo Garci´a de Arquer†, and Edward H. Sargent*† Source Type: research

[ASAP] Near-Infrared II Phototherapy Induces Deep Tissue Immunogenic Cell Death and Potentiates Cancer Immunotherapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06040 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yinchu Ma †?, Yuxue Zhang‡?, Xiaoqiu Li†?, Yangyang Zhao‡, Min Li‡, Wei Jiang†, Xinfeng Tang‡, Jiaxiang Dou‡, Ligong Lu†, Feng Wang*§, and Yucai Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Positron Emission Tomography-Guided Photodynamic Therapy with Biodegradable Mesoporous Silica Nanoparticles for Personalized Cancer Immunotherapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06691 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Cheng Xu †‡, Jutaek Nam†‡, Hao Hong§, Yao Xu†‡, and James J. Moon*†‡?? Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > In Situ < /italic > Observation of Coulomb Fission of Individual Plasmonic Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06664 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jonathan M. Voss, Pavel K. Olshin, Romain Charbonnier, Marcel Drabbels, and Ulrich J. Lorenz* Source Type: research

[ASAP] A Nanomotor-Based Active Delivery System for Intracellular Oxygen Transport
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06127 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Fangyu Zhang †, Jia Zhuang†, Berta Esteban Ferna´ndez de A´vila, Songsong Tang, Qiangzhe Zhang, Ronnie H. Fang, Liangfang Zhang*, and Joseph Wang* Source Type: research

[ASAP] Achieving High-Quality Sn –Pb Perovskite Films on Complementary Metal-Oxide-Semiconductor-Compatible Metal/Silicon Substrates for Efficient Imaging Array
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05774 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hugh Lu Zhu †, Hong Lin†, Zhilong Song‡, Zishuai Wang†, Fei Ye†, Hong Zhang†, Wan-Jian Yin‡, Yanfa Yan§, and Wallace C.H. Choy*† Source Type: research

[ASAP] Epitaxial Synthesis of Monolayer PtSe < sub > 2 < /sub > Single Crystal on MoSe < sub > 2 < /sub > with Strong Interlayer Coupling
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.8b09479 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 27, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jiadong Zhou †?, Xianghua Kong‡§?, M. Chandra Sekhar???, Junhao Lin*#, Frederic Le Goualher†, Rui Xu§?, Xiaowei Wang†, Yu Chen?, Yao Zhou?, Chao Zhu†, Wei Lu??, Fucai Liu†, Bijun Tang†, Zenglong Guo#, Chao Zhu†, Zhihai Cheng§?, Ting Yu? Source Type: research

[ASAP] Graphene Oxide Wrapped CuV < sub > 2 < /sub > O < sub > 6 < /sub > Nanobelts as High-Capacity and Long-Life Cathode Materials of Aqueous Zinc-Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06484 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 27, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yuyi Liu †, Qian Li†, Kaixuan Ma†, Gongzheng Yang*†, and Chengxin Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Gas-Mediated Cancer Bioimaging and Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04954 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 27, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Lichan Chen* †, Shu-Feng Zhou†, Lichao Su‡, and Jibin Song*‡ Source Type: research

[ASAP] Tuning the Hydrogen Evolution Performance of Metallic 2D Tantalum Disulfide by Interfacial Engineering
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05933 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 27, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qiangmin Yu †, Yuting Luo†, Siyao Qiu‡, Qinye Li§, Zhengyang Cai†, Zhiyuan Zhang†, Jiaman Liu†, Chenghua Sun*?, and Bilu Liu*† Source Type: research

[ASAP] High-Efficiency Solar Cells from Extremely Low Minority Carrier Lifetime Substrates Using Radial Junction Nanowire Architecture
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06226 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 27, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Vidur Raj* †, Kaushal Vora‡, Lan Fu†, Hark H. Tan*†, and Chennupati Jagadish† Source Type: research

[ASAP] Reconfigurable Plasmonic Diastereomers Assembled by DNA Origami
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06734 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Meng Wang †‡?, Jinyi Dong‡?, Chao Zhou*‡, Hao Xie§, Weihai Ni§, Shun Wang†, Huile Jin*†, and Qiangbin Wang*‡ Source Type: research

[ASAP] Metal-Level Thermally Conductive yet Soft Graphene Thermal Interface Materials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05163 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wen Dai †‡, Tengfei Ma§, Qingwei Yan†, Jingyao Gao†‡, Xue Tan†‡, Le Lv†‡, Hao Hou†, Qiuping Wei?, Jinhong Yu†‡, Jianbo Wu?, Yagang Yao#, Shiyu Du¶, Rong Sun?, Nan Jiang*†‡, Yan Wang*§, Jing Kong¦, Chingping Wong?, Shigeo Ma Source Type: research

[ASAP] Atomic Structure and Dynamics of Epitaxial Platinum Bilayers on Graphene
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06701 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Alex W. Robertson* †, Gun-Do Lee*‡§, Sungwoo Lee‡§, Parker Buntin?, Matthew Drexler?, Ali A. Abdelhafiz?, Euijoon Yoon‡§, Jamie H. Warner†, and Faisal M. Alamgir*? Source Type: research

[ASAP] Surface-Functionalized Coating for Lithium-Rich Cathode Material To Achieve Ultra-High Rate and Excellent Cycle Performance
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05960 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yanying Liu †, Zhe Yang†, Jianjian Zhong†, Jianling Li*†, Ranran Li†, Yang Yu†, and Feiyu Kang‡ Source Type: research

[ASAP] Anion Vacancies Regulating Endows MoSSe with Fast and Stable Potassium Ion Storage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05865 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hanna He †‡, Dan Huang§, Qingmeng Gan‡, Junnan Hao†, Sailin Liu†, Zhibin Wu†, Wei Kong Pang†, Bernt Johannessen?, Yougen Tang‡, Jing-Li Luo?#, Haiyan Wang*‡, and Zaiping Guo*† Source Type: research

[ASAP] Nanodelivery of Mycophenolate Mofetil to the Organ Improves Transplant Vasculopathy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05115 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Mayuko Uehara †?, Baharak Bahmani†?, Liwei Jiang†?, Sungwook Jung†, Naima Banouni†, Vivek Kasinath†, Zhabiz Solhjou†, Jing Zhao†, Farideh Ordikhani†, Munhyung Bae‡, Nasim Annabi§, Martina M. McGrath*†, and Reza Abdi*† Source Type: research

[ASAP] Arrays of Plasmonic Nanoparticle Dimers with Defined Nanogap Spacers
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04938 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hyeon-Ho Jeong †, Melanie C. Adams†, Jan-Philipp Gu¨nther†‡, Mariana Alarco´n-Correa†, Insook Kim†‡, Eunjin Choi†, Cornelia Miksch†, Alison F. Mark†, Andrew G. Mark†, and Peer Fischer*†‡ Source Type: research

[ASAP] Investigation on Thermally Induced Efficiency Roll-Off: Toward Efficient and Ultrabright Quantum-Dot Light-Emitting Diodes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04879 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 24, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yizhe Sun †‡, Qiang Su‡, Heng Zhang‡, Fei Wang‡, Shengdong Zhang*†, and Shuming Chen*‡ Source Type: research

[ASAP] Unusual Sonochemical Assembly between Carbon Allotropes for High Strain-Tolerant Conductive Nanocomposites
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06366 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 24, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zhaoliang Zheng †#, Jidong Jin‡, Jin-Chao Dong§, Bo Li||, Guang-Kui Xu?, Jian-Feng Li§, and Dmitry G. Shchukin*† Source Type: research

[ASAP] Machine Learning Accelerates Discovery of Optimal Colloidal Quantum Dot Synthesis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03864 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 24, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Oleksandr Voznyy †, Larissa Levina†, James Z. Fan†, Mikhail Askerka, Ankit Jain#, Min-Jae Choi, Olivier Ouellette, Petar Todorovic´, Laxmi K. Sagar, and Edward H. Sargent* Source Type: research

[ASAP] High-Frequency Elastic Coupling at the Interface of van der Waals Nanolayers Imaged by Picosecond Ultrasonics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05052 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 24, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jake D. G. Greener †, Elton de Lima Savi‡, Andrey V. Akimov*†, Samuel Raetz‡, Zakhar Kudrynskyi†, Zakhar D. Kovalyuk§, Nikolay Chigarev‡, Anthony Kent†, Amalia Patane´†, and Vitalyi Gusev‡ Source Type: research

[ASAP] Controllable Tuning of Cobalt Nickel-Layered Double Hydroxide Arrays as Multifunctional Electrodes for Flexible Supercapattery Device and Oxygen Evolution Reaction
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06910 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Weixiao Wang †§, Yang Lu*†§, Menglong Zhao†, Rongjie Luo†, Ya Yang†, Tao Peng†, Hailong Yan†, Xianming Liu‡, and Yongsong Luo*† Source Type: research

[ASAP] Bilayer Lateral Heterostructures of Transition-Metal Dichalcogenides and Their Optoelectronic Response
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04957 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Prasana Kumar Sahoo* †#?, Shahriar Memaran‡§?, Florence Ann Nugera†, Yan Xin‡, Tania Di´az Ma´rquez†, Zhengguang Lu‡§, Wenkai Zheng‡§, Nikolai D. Zhigadlo??, Dmitry Smirnov‡§, Luis Balicas*‡§, and Humberto Rodri´guez Gutie´rrez* Source Type: research

[ASAP] Nanotechnology Facets of the Periodic Table of Elements
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06998 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Eugene A. Goodilin* †, Paul S. Weiss*‡, and Yury Gogotsi*§ Source Type: research

[ASAP] Magnetism and Optical Anisotropy in van der Waals Antiferromagnetic Insulator CrOCl
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04726 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Tianle Zhang †?, Yimeng Wang‡?, Hexuan Li§??, Fang Zhong?, Jia Shi#?, Minghui Wu¶, Zhaoyang Sun?, Wanfu Shen?, Bin Wei?, Weida Hu?, Xinfeng Liu#, Li Huang¶, Chunguang Hu?, Zhongchang Wang?, Chengbao Jiang†, Shengxue Yang*†, Qing-ming Zhang*??, Source Type: research

[ASAP] Corona Composition Can Affect the Mechanisms Cells Use to Internalize Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03824 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Valentina Francia †, Keni Yang†, Sarah Deville‡§, Catharina Reker-Smit†, Inge Nelissen‡, and Anna Salvati*† Source Type: research

[ASAP] Lattice Dynamics and Contraction of Energy Bandgap in Photoexcited Semiconducting Boron Nitride Nanotubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05466 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zhongwen Li †, Rui-Juan Xiao†, Peng Xu†, Chunhui Zhu†, Shuaishuai Sun†, Dingguo Zheng†‡, Hong Wang†‡, Ming Zhang†, Huanfang Tian†, Huai-Xin Yang†‡§, and Jian-Qi Li*†‡? Source Type: research

[ASAP] Voltage-Gated Ion Transport in Two-Dimensional Sub-1 nm Nanofluidic Channels
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05758 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yuqi Wang †, Huacheng Zhang*†, Yuan Kang†, Yinlong Zhu†, George P. Simon‡, and Huanting Wang*† Source Type: research

[ASAP] Analytical Prediction of Gas Permeation through Graphene Nanopores of Varying Sizes: Understanding Transitions across Multiple Transport Regimes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05779 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zhe Yuan †, Rahul Prasanna Misra†, Ananth Govind Rajan‡, Michael S. Strano†, and Daniel Blankschtein*† Source Type: research

[ASAP] Valence Engineering < italic toggle="yes" > via < /italic > Dual-Cation and Boron Doping in Pyrite Selenide for Highly Efficient Oxygen Evolution
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04956 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 23, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yunpeng Zuo †?#, Dewei Rao‡#, Sainan Ma†#, Tingting Li§, Yuen Hong Tsang†, Stepan Kment?, and Yang Chai*† Source Type: research

[ASAP] Collagenase Nanoparticles Enhance the Penetration of Drugs into Pancreatic Tumors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02395 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Assaf Zinger †¶, Lilach Koren†¶, Omer Adir†, Maria Poley†, Mohammed Alyan†, Zvi Yaari†, Nadav Noor#, Nitzan Krinsky†, Assaf Simon†, Hadas Gibori‡, Majd Krayem†, Yelena Mumblat†, Shira Kasten†, Sivan Ofir†, Eran Fridman§, Neta Source Type: research

[ASAP] Hollow Multihole Carbon Bowls: A Stress –Release Structure Design for High-Stability and High-Volumetric-Capacity Potassium-Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04728 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zili Zhang †‡, Baorui Jia†§, Luan Liu†, Yongzhi Zhao†, Haoyang Wu†, Mingli Qin*†??, Kun Han†, Wei Alex Wang*#, Kai Xi?, Lin Zhang¶, Genggeng Qi§, Xuanhui Qu†?, and Ramachandran Vasant Kumar? Source Type: research

[ASAP] Boosting Performance of Na –S Batteries Using Sulfur-Doped Ti < sub > 3 < /sub > C < sub > 2 < /sub > T < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > MXene Nanosheets with a Strong Affinity to Sodium Polysulfides
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04977 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Weizhai Bao †?, Christopher E. Shuck‡?, Wenxue Zhang§, Xin Guo†, Yury Gogotsi*‡, and Guoxiu Wang*† Source Type: research

[ASAP] Engineering the In-Plane Structure of Metallic Phase Molybdenum Disulfide < italic toggle="yes" > via < /italic > Co and O Dopants toward Efficient Alkaline Hydrogen Evolution
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05714 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Dengfeng Cao †#, Ke Ye†#, Oyawale Adetunji Moses†#, Wenjie Xu†, Daobin Liu*†, Pin Song‡, Chuanqiang Wu†, Changda Wang†, Shiqing Ding†, Shuangming Chen†, Binghui Ge?§, Jun Jiang†, and Li Song*† Source Type: research

[ASAP] Spatially Resolved Dissolution and Speciation Changes of ZnO Nanorods during Short-Term < italic toggle="yes" > in Situ < /italic > Incubation in a Simulated Wastewater Environment
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02866 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Miguel A. Gomez-Gonzalez* †#, Mohamed A. Koronfel†, Angela Erin Goode†, Maryam Al-Ejji†, Nikolaos Voulvoulis‡, Julia E. Parker?, Paul D. Quinn?, Thomas Bligh Scott§, Fang Xie†, Marian L. Yallop?, Alexandra E. Porter*†#, and Mary P. Ryan† Source Type: research

[ASAP] pH Nanosensor Using Electronic Spins in Diamond
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05342 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Takahiro Fujisaku †‡, Ryotaro Tanabe†, Shinobu Onoda‡§, Ryou Kubota?, Takuya F. Segawa†?, Frederick T.-K. So†‡, Takeshi Ohshima‡§, Itaru Hamachi?, Masahiro Shirakawa*†‡, and Ryuji Igarashi*‡#¶ Source Type: research

[ASAP] Se-Incorporation Stabilizes and Activates Metastable MoS < sub > 2 < /sub > for Efficient and Cost-Effective Water Gas Shift Reaction
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04444 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 20, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Ting Zhu †§#, Cheng Liu‡#, Xinyue Tan†, Bin Huang§, Guo-Qing Bian†, Qi Shao*†, Shuxing Bai†, Yong Qian§, Youyong Li*‡, and Xiaoqing Huang*† Source Type: research

[ASAP] Resolving Chemical Modifications to a Single Amino Acid within a Peptide Using a Biological Nanopore
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05156 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Laura Restrepo-Pe ´rez†, Gang Huang‡, Peggy R. Bohla¨nder§, Nathalie Worp†, Rienk Eelkema§, Giovanni Maglia‡, Chirlmin Joo*†, and Cees Dekker*† Source Type: research

[ASAP] Tracking Airborne Molecules from Afar: Three-Dimensional Metal –Organic Framework-Surface-Enhanced Raman Scattering Platform for Stand-Off and Real-Time Atmospheric Monitoring
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06486 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Gia Chuong Phan-Quang †, Ningchen Yang†, Hiang Kwee Lee†‡, Howard Yi Fan Sim†, Charlynn Sher Lin Koh†, Ya-Chuan Kao†, Zhao Cai Wong†, Eddie Khay Ming Tan§, Yue-E Miao?, Wei Fan?, Tianxi Liu?, In Yee Phang*#, and Xing Yi Ling*† Source Type: research

[ASAP] Enhanced Tunneling in a Hybrid of Single-Walled Carbon Nanotubes and Graphene
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05049 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yongping Liao †?, Kimmo Mustonen*‡?, Semir Tulic´‡, Viera Ska´kalova´‡, Sabbir A. Khan¶, Patrik Laiho†, Qiang Zhang†, Changfeng Li§, Mohammad R. A. Monazam‡, Jani Kotakoski‡, Harri Lipsanen§, and Esko I. Kauppinen*† Source Type: research

[ASAP] Ternary Palladium –Boron–Phosphorus Alloy Mesoporous Nanospheres for Highly Efficient Electrocatalysis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06339 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hao Lv †, Dongdong Xu†, Lizhi Sun†, Joel Henzie‡§, Steven L. Suib?, Yusuke Yamauchi‡?#, and Ben Liu*† Source Type: research

[ASAP] Computational Image Analysis of Guided Acoustic Waves Enables Rheological Assessment of Sub-nanoliter Volumes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03219 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Muhammad Arslan Khalid †?, Aniruddha Ray‡§??¶, Steve Cohen?, Manlio Tassieri†, Andriejus Demc?enko†, Derek Tseng‡§?, Julien Reboud†, Aydogan Ozcan*‡§?#, and Jonathan M. Cooper*† Source Type: research

[ASAP] A Hypothesis for Protocell Division on the Early Earth
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b06584 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - September 19, 2019 Category: Nanotechnology Authors: I?rep Go ¨zen*†‡§ Source Type: research