[ASAP] Correction to Simultaneous Diagnosis and Gene Therapy of Immuno-Rejection in Rat Allogeneic Heart Transplantation Model Using a T-Cell-Targeted Theranostic Nanosystem
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04806 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 16, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yu Guo, Wenjie Chen, Weiwei Wang, Jun Shen*, Ruomi Guo, Faming Gong, Shudong Lin, Du Cheng, Guihua Chen*, and Xintao Shuai* Source Type: research

[ASAP] Nonuniform Crowding Enhances Transport
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02811 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 16, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Matthew Collins †?, Farzad Mohajerani‡?, Subhadip Ghosh†, Rajarshi Guha‡, Tae-Hee Lee†, Peter J. Butler§, Ayusman Sen*†, and Darrell Velegol*‡ Source Type: research

[ASAP] Chiral Scatterometry on Chemically Synthesized Single Plasmonic Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04046 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Julian Karst* †, Nam Heon Cho‡, Hyeohn Kim‡, Hye-Eun Lee‡, Ki Tae Nam‡, Harald Giessen†, and Mario Hentschel† Source Type: research

[ASAP] Cleaning up after the Party: Removing the Byproducts of On-Surface Ullmann Coupling
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03812 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Maryam Abyazisani †, Jennifer M. MacLeod*†‡, and Josh Lipton-Duffin*†‡ Source Type: research

[ASAP] Nanoclustered Cascaded Enzymes for Targeted Tumor Starvation and Deoxygenation-Activated Chemotherapy without Systemic Toxicity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02466 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yinchu Ma †‡#, Yangyang Zhao‡#, Naveen Kumar Bejjanki‡#, Xinfeng Tang‡, Wei Jiang‡, Jiaxiang Dou‡, Malik Ihsanullah Khan‡, Qin Wang‡, Jinxing Xia?, Hang Liu§, Ye-Zi You§, Guoqing Zhang‡, Yucai Wang*†‡, and Jun Wang? Source Type: research

[ASAP] Free Energy Landscape of Colloidal Clusters in Spherical Confinement
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03039 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Junwei Wang †, Chrameh Fru Mbah‡, Thomas Przybilla§, Silvan Englisch§, Erdmann Spiecker§, Michael Engel*‡, and Nicolas Vogel*† Source Type: research

[ASAP] Cellulose Nanofiber @ Conductive Metal –Organic Frameworks for High-Performance Flexible Supercapacitors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04670 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Shengyang Zhou †§, Xueying Kong‡§, Bing Zheng‡, Fengwei Huo‡, Maria Strømme*†, and Chao Xu*† Source Type: research

[ASAP] Room-Temperature Ferromagnetic Ultrathin a-MoO < sub > 3 < /sub > :Te Nanoflakes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01179 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 15, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Dong Jin Lee †, Youngmin Lee†, Young H. Kwon†, Soo Ho Choi‡, Woochul Yang†‡, Deuk Young Kim†§, and Sejoon Lee*†§ Source Type: research

[ASAP] From Monomers to a Lasagna-like Aerogel Monolith: An Assembling Strategy for Aramid Nanofibers
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01955 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chunjie Xie †, Lianyuan He†, Yifei Shi†, Zhao-Xia Guo†, Teng Qiu*‡, and Xinlin Tuo*† Source Type: research

[ASAP] Photoablation of Human Vitreous Opacities by Light-Induced Vapor Nanobubbles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04050 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Fe ´lix Sauvage†, Juan C. Fraire†, Katrien Remaut†, J. Sebag‡§, Karen Peynshaert†, Michael Harrington?, Frans J. Van de Velde?, Ranhua Xiong†, Marie-Jose´ Tassignon#, Toon Brans†, Kevin Braeckmans†, and Stefaan C. De Smedt*† Source Type: research

[ASAP] Nonsphere Drop Impact Assembly of Graphene Oxide Liquid Crystals
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03926 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qiuyan Yang †§, Yanqiu Jiang†§, Dongyu Fan†, Kan Zheng†, Jiayi Zhang‡, Zhen Xu*†, Weiquan Yao†, Qingxu Zhang†, Yihu Song†, Qiang Zheng†, Liwu Fan‡, Weiwei Gao†, and Chao Gao*† Source Type: research

[ASAP] Robust Lithium Metal Anodes Realized by Lithiophilic 3D Porous Current Collectors for Constructing High-Energy Lithium –Sulfur Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03784 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Fei Pei †, Ang Fu†, Weibin Ye‡, Jian Peng†, Xiaoliang Fang*†, Ming-Sheng Wang‡, and Nanfeng Zheng*† Source Type: research

[ASAP] Epitaxial Ge < sub > 0.81 < /sub > Sn < sub > 0.19 < /sub > Nanowires for Nanoscale Mid-Infrared Emitters
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02843 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Michael S. Seifner †, Alain Dijkstra‡, Johannes Bernardi§, Andreas Steiger-Thirsfeld§, Masiar Sistani?, Alois Lugstein?, Jos E. M. Haverkort‡, and Sven Barth*†? Source Type: research

[ASAP] Tailoring the Shape and Size of Artificial Cells
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05112 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 12, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Ahanjit Bhattacharya and Neal K. Devaraj* Source Type: research

[ASAP] Quantitative Electromechanical Atomic Force Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02883 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Liam Collins †, Yongtao Liu†§, Olga S. Ovchinnikova†, and Roger Proksch*‡ Source Type: research

[ASAP] Reduction of Nanoparticle Load in Cells by Mitosis but Not Exocytosis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01604 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Joe ¨l Bourquin†, Dedy Septiadi†, Dimitri Vanhecke†, Sandor Balog†, Lukas Steinmetz†, Miguel Spuch-Calvar†, Patricia Taladriz-Blanco†, Alke Petri-Fink†‡, and Barbara Rothen-Rutishauser*† Source Type: research

[ASAP] Plasmon-Free Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Using Metallic 2D Materials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03761 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xiuju Song †‡, Yan Wang‡§, Fang Zhao?, Qiucheng Li?, Huy Quang Ta#, Mark H. Ru¨mmeli?#?, Christopher G. Tully?, Zhenzhu Li?, Wan-Jian Yin?, Letao Yang?, Ki-Bum Lee?, Jieun Yang‡§, Ibrahim Bozkurt‡, Shengwen Liu†‡, Wenjing Zhang*†, and M Source Type: research

[ASAP] The Princess and the Nanoscale Pea: Long-Range Penetration of Surface Distortions into Layered Materials Stacks
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00645 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Davide Mandelli †, Wengen Ouyang, Michael Urbakh*, and Oded Hod Source Type: research

[ASAP] Bioinspired Microfluidic Device by Integrating a Porous Membrane and Heterostructured Nanoporous Particles for Biomolecule Cleaning
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03918 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jun-Bing Fan †#, Jing Luo†‡#, Zhen Luo†‡#, Yongyang Song†‡, Zhao Wang†‡, Jingxin Meng†, Binshuai Wang§, Shudong Zhang§, Zijian Zheng?, Xiaodong Chen?, and Shutao Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Role of Nanoparticle Mechanical Properties in Cancer Drug Delivery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03924 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yue Hui †, Xin Yi‡, Fei Hou†, David Wibowo†, Fan Zhang§, Dongyuan Zhao*§, Huajian Gao*?, and Chun-Xia Zhao*† Source Type: research

[ASAP] Hierarchical Condensation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03275 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xiao Yan †, Feng Chen*‡, Soumyadip Sett†, Shreyas Chavan†, Hang Li†, Lezhou Feng†, Longnan Li†, Fulong Zhao‡, Chongyan Zhao‡, Zhiyong Huang‡, and Nenad Miljkovic*†§?? Source Type: research

[ASAP] Using Polar Alcohols for the Direct Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Nanorods with Anisotropic Emission
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03508 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yanxiu Li †, He Huang‡#, Yuan Xiong†, Alexander F. Richter‡#, Stephen V. Kershaw†, Jochen Feldmann‡#, and Andrey L. Rogach*† Source Type: research

[ASAP] Tailoring the Mechanical Stiffness of DNA Nanostructures Using Engineered Defects
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03770 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chanseok Lee †§, Kyung Soo Kim†§, Young-Joo Kim†, Jae Young Lee†, and Do-Nyun Kim*†‡ Source Type: research

[ASAP] Shape-Engineered Synthesis of Atomically Thin 1T-SnS < sub > 2 < /sub > Catalyzed by Potassium Halides
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03648 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Gonglei Shao † & , Xiong-Xiong Xue ‡ & , Xionglin Zhou †, Jie Xu§, Yuanyuan Jin†, Shuyan Qi?, Nan Liu?, Huigao Duan?, Shanshan Wang#, Shisheng Li?, Miray Ouzounian?, Travis Shihao Hu?, Jun Luo§, Song Liu*†, and Yexin Feng*‡ Source Type: research

[ASAP] Nanoparticle-Aided Characterization of Arterial Endothelial Architecture during Atherosclerosis Progression and Metabolic Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.8b08875 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Thijs J. Beldman †?, Tsveta S. Malinova‡?, Emilie Desclos§, Anita E. Grootemaat§, Aresh L. S. Misiak†, Saskia van der Velden†, Cindy P. A. A. van Roomen†, Linda Beckers†, Henk A. van Veen§, Przemyslaw M. Krawczyk?, Ron A. Hoebe§, Judith C. Source Type: research

[ASAP] Anomalous Photoinduced Hole Transport in Type I Core/Mesoporous-Shell Nanocrystals for Efficient Photocatalytic H < sub > 2 < /sub > Evolution
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03826 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zichao Lian †, Masanori Sakamoto*†, Yoichi Kobayashi‡, Naoto Tamai§, Jun Ma?, Tsuneaki Sakurai?, Shu Seki?, Tatsuo Nakagawa?, Ming-Wei Lai†, Mitsutaka Haruta†, Hiroki Kurata†, and Toshiharu Teranishi*† Source Type: research

[ASAP] Extending Single-Molecule F örster Resonance Energy Transfer (FRET) Range beyond 10 Nanometers in Zero-Mode Waveguides
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04378 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Mikhail Baibakov †, Satyajit Patra†, Jean-Benoi^t Claude, Antonin Moreau, Julien Lumeau, and Je´ro^me Wenger* Source Type: research

[ASAP] Direct-Write Lithiation of Silicon Using a Focused Ion Beam of Li < sup > + < /sup >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02766 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: William R. McGehee †§, Evgheni Strelcov*†‡§, Vladimir P. Oleshko†, Christopher Soles†, Nikolai B. Zhitenev†, and Jabez J. McClelland*† Source Type: research

[ASAP] Multishell Hollow Metal/Nitrogen/Carbon Dodecahedrons with Precisely Controlled Architectures and Synergistically Enhanced Catalytic Properties
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01953 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Huirong Chen, Kui Shen*, Yongpeng Tan, and Yingwei Li Source Type: research

[ASAP] Correction to Trans-Blood Brain Barrier Delivery of Dopamine-Loaded Nanoparticles Reverses Functional Deficits in Parkinsonian Rats
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04446 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Richa Pahuja, Kavita Seth*, Anshi Shukla, Rajendra Kumar Shukla, Priyanka Bhatnagar, Lalit Kumar Singh Chauhan, Prem Narain Saxena, Jharna Arun, Bhushan Pradosh Chaudhari, Devendra Kumar Patel, Sheelendra Pratap Singh, Rakesh Shukla, Vinay Kumar Khanna, P Source Type: research

[ASAP] Time-Resolved Digital Immunoassay for Rapid and Sensitive Quantitation of Procalcitonin with Plasmonic Imaging
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02771 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 9, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wenwen Jing †?, Yan Wang†?, Yunze Yang†, Yi Wang‡, Guangzhong Ma†, Shaopeng Wang†, and Nongjian Tao*†§ Source Type: research

[ASAP] Interfacing Epitaxial Dinickel Phosphide to 2D Nickel Thiophosphate Nanosheets for Boosting Electrocatalytic Water Splitting
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02510 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 9, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qinghua Liang †#, Lixiang Zhong†#, Chengfeng Du†, Yubo Luo†, Jin Zhao†, Yun Zheng‡, Jianwei Xu‡, Jianmin Ma§?, Chuntai Liu?, Shuzhou Li*†, and Qingyu Yan*† Source Type: research

[ASAP] Controlling Crystal Texture in Programmable Atom Equivalent Thin Films
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04333 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Paul A. Gabrys and Robert J. Macfarlane* Source Type: research

[ASAP] The Effects of Atomic-Scale Strain Relaxation on the Electronic Properties of Monolayer MoS < sub > 2 < /sub >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03652 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Daniel J. Trainer †, Yuan Zhang‡, Fabrizio Bobba†§, Xiaoxing Xi†, Saw-Wai Hla‡?, and Maria Iavarone*† Source Type: research

[ASAP] Achieving Infrared Detection by All-Si Plasmonic Hot-Electron Detectors with High Detectivity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04236 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Bo Feng §, Jingyuan Zhu§, Bingrui Lu§, Feifei Liu¶, Lei Zhou¶, and Yifang Chen*§ Source Type: research

[ASAP] One-Pot, Large-Scale Synthesis of Organic Color Center-Tailored Semiconducting Carbon Nanotubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04087 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hong-Bin Luo †§?, Peng Wang†?, Xiaojian Wu†, Haoran Qu†, Xiaoming Ren§, and YuHuang Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Visible-Light-Driven Single-Component BiVO < sub > 4 < /sub > Micromotors with the Autonomous Ability for Capturing Microorganisms
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03184 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Katherine Villa †, Filip Novotny´†, Jaroslav Zelenka‡, Michelle P. Browne†, Toma´s? Ruml‡, and Martin Pumera*†§? Source Type: research

[ASAP] Electron Holography and Magnetotransport Measurements Reveal Stabilized Magnetic Skyrmions in Fe < sub > 1 – < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Co < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Si Nanowires
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02130 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Nitish Mathur †, Matthew J. Stolt†, Kodai Niitsu‡, Xiuzhen Yu‡, Daisuke Shindo‡§, Yoshinori Tokura‡?, and Song Jin*† Source Type: research

[ASAP] A Wearable Skinlike Ultra-Sensitive Artificial Graphene Throat
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03218 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yuhong Wei †§, Yancong Qiao†§, Guangya Jiang‡§, Yunfan Wang‡§, Fangwei Wang†, Mingrui Li†, Yunfei Zhao†, Ye Tian†, Guangyang Gou†, Songyao Tan†, He Tian*†, Yi Yang*†, and Tian-Ling Ren*† Source Type: research

[ASAP] Carrier-Enhanced Anticancer Efficacy of Sunitinib-Loaded Green Tea-Based Micellar Nanocomplex beyond Tumor-Targeted Delivery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00467 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Nunnarpas Yongvongsoontorn, Joo Eun Chung, Shu Jun Gao †, Ki Hyun Bae, Atsushi Yamashita, Min-Han Tan*, Jackie Y. Ying†, and Motoichi Kurisawa* Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > In Situ < /italic > Manipulation of Dendritic Cells by an Autophagy-Regulative Nanoactivator Enables Effective Cancer Immunotherapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00143 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yi Wang †‡?, Yao-Xin Lin†§?, Jie Wang†‡, Sheng-Lin Qiao†‡, Yu-Ying Liu?, Wen-Qian Dong?, Junqing Wang§, Hong-Wei An†?, Chao Yang†, Muhetaerjiang Mamuti†‡, Lei Wang†, Bo Huang?, and Hao Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02917 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jinhui Wang †‡§?, Vineeth Kumar Bandari†‡§?, Daniil Karnaushenko‡, Yang Li†‡§, Fei Li†‡§, Panpan Zhang?, Stefan Baunack‡, Dmitriy D. Karnaushenko‡, Christian Becker‡, Maryam Faghih‡, Tong Kang‡, Shengkai Duan†‡§, Minsh Source Type: research

[ASAP] Enhancing Lithium Insertion with Electrostatic Nanoconfinement in a Lithography Patterned Precision Cell
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04390 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Sylvia Xin Li* †‡, Nam S. Kim§, Kim McKelvey??, Chanyuan Liu#¶, Henry S. White?, Gary W. Rubloff#¶, Sang Bok Lee§#, and Mark A. Reed*?¦ Source Type: research

[ASAP] Understanding the Role of Overpotentials in Lithium Ion Conversion Reactions: Visualizing the Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02007 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Guennadi Evmenenko †, Robert E. Warburton‡, Handan Yildirim‡, Jeffrey P. Greeley‡, Maria K. Y. Chan§, D. Bruce Buchholz†, Paul Fenter§, Michael J. Bedzyk†, and Timothy T. Fister*§ Source Type: research

[ASAP] Layer-Dependent Photoinduced Electron Transfer in 0D –2D Lead Sulfide/Cadmium Sulfide–Layered Molybdenum Disulfide Hybrids
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04367 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jia-Shiang Chen †‡, Mingxing Li†, Qin Wu†, Eduard Fron§, Xiao Tong†, and Mircea Cotlet*† Source Type: research

[ASAP] All-Inkjet-Printed Vertical Heterostructure for Wafer-Scale Electronics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03428 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Dong Un Lim †?, Seungbeom Choi‡?, Seongchan Kim‡, Young Jin Choi‡, Sungjoo Lee‡, Moon Sung Kang?, Yong-Hoon Kim*‡§, and Jeong Ho Cho*† Source Type: research

[ASAP] Mussel-Inspired Self-Healing Metallopolymers for Silicon Nanoparticle Anodes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03837 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: You Kyeong Jeong † and Jang Wook Choi*† Source Type: research

[ASAP] Supervised Learning and Mass Spectrometry Predicts the < italic toggle="yes" > in Vivo < /italic > Fate of Nanomaterials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02774 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: James Lazarovits †‡?, Shrey Sindhwani†‡?, Anthony J. Tavares†‡?, Yuwei Zhang†‡, Fayi Song†‡, Julie Audet†§, Jonathan R. Krieger?, Abdullah Muhammad Syed†‡, Benjamin Stordy†‡, and Warren C. W. Chan*†‡§?# Source Type: research

[ASAP] Biomimetic Separation of Transport and Matrix Functions in Lamellar Block Copolymer Channel-Based Membranes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03659 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chao Lang †‡, Dan Ye†, Woochul Song†, Chenhao Yao†, Yu-ming Tu†, Clara Capparelli†‡, Jacob A. LaNasa‡, Michael A. Hickner‡?, Esther W. Gomez†§, Enrique D. Gomez†‡?, Robert J. Hickey*‡?, and Manish Kumar*†§?? Source Type: research

[ASAP] Tunable Negative Differential Resistance in van der Waals Heterostructures at Room Temperature by Tailoring the Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03342 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Sidi Fan †‡?, Quoc An Vu†‡?, Sanghyub Lee†‡, Thanh Luan Phan§, Gyeongtak Han‡, Young-Min Kim‡, Woo Jong Yu*§, and Young Hee Lee*†‡ Source Type: research