[ASAP] PbS/CdS Quantum Dot Room-Temperature Single-Emitter Spectroscopy Reaches the Telecom O and S Bands via an Engineered Stability
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05907 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 31, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Sachidananda Krishnamurthy, Ajay Singh, Zhongjian Hu, Anastasia V. Blake, Younghee Kim, Amita Singh, Ekaterina A. Dolgopolova, Darrick J. Williams, Andrei Piryatinski, Anton V. Malko, Han Htoon, Milan Sykora, and Jennifer A. Hollingsworth Source Type: research

[ASAP] Time-Dependent Screening Explains the Ultrafast Excitonic Signal Rise in 2D Semiconductors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08173 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 31, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Valerie Smejkal, Florian Libisch, Alejandro Molina-Sanchez, Chiara Trovatello, Ludger Wirtz, and Andrea Marini Source Type: research

[ASAP] Observation of Time-Reversal Invariant Helical Edge-Modes in Bilayer Graphene/WSe < sub > 2 < /sub > Heterostructure
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07524 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Priya Tiwari, Saurabh Kumar Srivastav, Sujay Ray, Tanmoy Das, and Aveek Bid Source Type: research

[ASAP] Reactive Oxygen Species-Triggered Dissociation of a Polyrotaxane-Based Nanochelator for Enhanced Clearance of Systemic and Hepatic Iron
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c01083 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Zhi Liu, Gregory A. Simchick, Jing Qiao, Morgan M. Ashcraft, Shuolin Cui, Tamas Nagy, Qun Zhao, and May P. Xiong Source Type: research

[ASAP] Microcavity-Enhanced Fluorescence Energy Transfer from Quantum Dot Excited Whispering Gallery Modes to Acceptor Dye Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08772 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Subha Jana, Xiangzhen Xu, Andrey Klymchenko, Andreas Reisch, and Thomas Pons Source Type: research

[ASAP] Colloidal Synthesis Path to 2D Crystalline Quantum Dot Superlattices
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07202 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Justin C. Ondry, John P. Philbin, Michael Lostica, Eran Rabani, and A. Paul Alivisatos Source Type: research

[ASAP] High-Quality Hexagonal Boron Nitride from 2D Distillation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08616 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Huanyao Cun, Zichun Miao, Adrian Hemmi, Yasmine Al-Hamdani, Marcella Iannuzzi, Ju ̈rg Osterwalder, Michael S. Altman, and Thomas Greber Source Type: research

[ASAP] Synergized Cu/Pb Core/Shell Electrocatalyst for High-Efficiency CO < sub > 2 < /sub > Reduction to C < sub > 2+ < /sub > Liquids
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07869 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 30, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Pengtang Wang, Hao Yang, Yong Xu, Xiaoqing Huang, Juan Wang, Miao Zhong, Tao Cheng, and Qi Shao Source Type: research

[ASAP] Strengthening and Toughening Hierarchical Nanocellulose < italic toggle="yes" > via < /italic > Humidity-Mediated Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08574 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 29, 2020 Category: Nanotechnology Authors: YuanZhen Hou, Qing-Fang Guan, Jun Xia, Zhang-Chi Ling, ZeZhou He, Zi-Meng Han, Huai-Bin Yang, Ping Gu, YinBo Zhu, Shu-Hong Yu, and HengAn Wu Source Type: research

[ASAP] Inch-Scale Ball-in-Bowl Plasmonic Nanostructure Arrays for Polarization-Independent Second-Harmonic Generation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08498 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 29, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xian-Xin Wu, Wen-Yu Jiang, Xiao-Feng Wang, Li-Yun Zhao, Jia Shi, Shuai Zhang, Xinyu Sui, Zhe-Xue Chen, Wen-Na Du, Jian-Wei Shi, Qian Liu, Qing Zhang, Yong Zhang, and Xin-Feng Liu Source Type: research

[ASAP] Large-Scale and Flexible Optical Synapses for Neuromorphic Computing and Integrated Visible Information Sensing Memory Processing
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08921 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 29, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Ya-Xin Hou, Yi Li, Zhi-Cheng Zhang, Jia-Qiang Li, De-Han Qi, Xu-Dong Chen, Jing-Jing Wang, Bin-Wei Yao, Mei-Xi Yu, Tong-Bu Lu, and Jin Zhang Source Type: research

[ASAP] Niobium Carbide MXene Augmented Medical Implant Elicits Bacterial Infection Elimination and Tissue Regeneration
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08045 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 29, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chuang Yang, Yao Luo, Han Lin, Min Ge, Jianlin Shi, and Xianlong Zhang Source Type: research

[ASAP] Uncovering Flexible Active Site Conformations of SARS-CoV-2 3CL Proteases through Protease Pharmacophore Clusters and COVID-19 Drug Repurposing
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07383 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 29, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Nikhil Pathak, Yun-Ti Chen, Yen-Chao Hsu, Nung-Yu Hsu, Chih-Jung Kuo, Hui Ping Tsai, Jaw-Jou Kang, Chih-Heng Huang, Sui-Yuan Chang$ & , Yu-Hsiu Chang, Po-Huang Liang △⬡, and Jinn-Moon Yang□▽ Source Type: research

[ASAP] Multiplex Single-Molecule Kinetics of Nanopore-Coupled Polymerases
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05226 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Mirko ́ Palla, Sukanya Punthambaker, Benjamin Stranges, Frederic Vigneault, Jeff Nivala, Daniel Wiegand, Aruna Ayer, Timothy Craig, Dmitriy Gremyachinskiy, Helen Franklin, Shaw Sun, James Pollard, Andrew Trans, Cleoma Arnold, Charles Schwab, Colin Mcgaw, Source Type: research

[ASAP] Bioinspired Gradient Conductivity and Stiffness for Ultrasensitive Electronic Skins
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09581 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Youngoh Lee, Jinyoung Myoung, Soowon Cho, Jonghwa Park, Jinyoung Kim, Hochan Lee, Youngsu Lee, Seungjae Lee, Chunggi Baig, and Hyunhyub Ko Source Type: research

[ASAP] Light-Gated Nano-Porous Capsules from Stereoisomer-Directed Self-Assemblies
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07400 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Hui Chen, Yujiao Fan, Xia Yu, Vincent Semetey, Sylvain Tre ́pout, and Min-Hui Li Source Type: research

[ASAP] Sulfur-Rich Graphene Nanoboxes with Ultra-High Potassiation Capacity at Fast Charge: Storage Mechanisms and Device Performance
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09290 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Yiwei Sun, Huanlei Wang, Wenrui Wei, Yulong Zheng, Lin Tao, Yixian Wang, Minghua Huang, Jing Shi, Zhi-Cheng Shi, and David Mitlin Source Type: research

[ASAP] Tunable Electromechanical Nanopore Trap Reveals Populations of Peripheral Membrane Protein Binding Conformations
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07672 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: David P. Hoogerheide, Tatiana K. Rostovtseva, Daniel Jacobs, Philip A. Gurnev, and Sergey M. Bezrukov Source Type: research

[ASAP] Enhancing Polysulfide Confinement and Electrochemical Kinetics by Amorphous Cobalt Phosphide for Highly Efficient Lithium –Sulfur Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07038 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Rui Sun, Yu Bai, Min Luo, Meixiu Qu, Zhenhua Wang, Wang Sun, and Kening Sun Source Type: research

[ASAP] Nanoparticle Ex-solution for Supported Catalysts: Materials Design, Mechanism and Future Perspectives
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07105 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jun Hyuk Kim, Jun Kyu Kim, Jiapeng Liu, Antonino Curcio, Ji-Soo Jang, Il-Doo Kim, Francesco Ciucci, and WooChul Jung Source Type: research

[ASAP] Infinite Approaching Superlubricity by Three-Dimensional Printed Structures
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08713 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Yu Zhao, Hui Mei, Peng Chang, Chao Chen, Laifei Cheng, and Konstantinos G. Dassios Source Type: research

[ASAP] Plexcitonic Optical Chirality: Strong Exciton –Plasmon Coupling in Chiral J-Aggregate-Metal Nanoparticle Complexes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08274 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Fan Wu, Jiaqi Guo, Yuming Huang, Kun Liang, Lei Jin, Junqiang Li, Xuyan Deng, Rongzhen Jiao, Yumin Liu, Jiasen Zhang, Wei Zhang, and Li Yu Source Type: research

[ASAP] Mesenchymal Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles Attenuate Mitochondrial Damage and Inflammation by Stabilizing Mitochondrial DNA
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08947 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Meng Zhao, Shuyun Liu, Chengshi Wang, Yizhuo Wang, Meihua Wan, Fang Liu, Meng Gong, Yujia Yuan, Younan Chen, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, and Jingping Liu Source Type: research

[ASAP] An Ultra-Long-Life Flexible Lithium –Sulfur Battery with Lithium Cloth Anode and Polysulfone-Functionalized Separator
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08627 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 28, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Baozhi Yu, Ye Fan, Srikanth Mateti, Donggun Kim, Chen Zhao, Shengguo Lu, Xin Liu, Qiangzhou Rong, Tao Tao, Khagesh Kumar Tanwar, Xin Tan, Sean C. Smith, and Ying Ian Chen Source Type: research

[ASAP] Toward Architected Nanocomposites: MXenes and Beyond
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09834 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 27, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Dhriti Nepal, W. Joshua Kennedy, Ruth Pachter, and Richard A. Vaia Source Type: research

[ASAP] Glucose-Functionalized Liposomes for Reducing False Positives in Cancer Diagnosis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08530 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 24, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chen Tzror-Azankot, Oshra Betzer, Tamar Sadan, Menachem Motiei, Shai Rahimipour, Ayelet Atkins, Aron Popovtzer, and Rachela Popovtzer Source Type: research

[ASAP] Spatiotemporal Patterning of Living Cells with Extracellular DNA Programs
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09422 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 24, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Marc Van Der Hofstadt, Jean-Christophe Galas, and Andre ́ Estevez-Torres Source Type: research

[ASAP] Morphology Control of Luminescent Carbon Nanomaterials: From Dots to Rolls and Belts
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09053 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 24, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Tao Liang, Enshan Liu, Minghui Li, Elena V. Ushakova, Stephen V. Kershaw, Andrey L. Rogach, Zikang Tang, and Songnan Qu Source Type: research

[ASAP] Metal –Organic Framework-Derived Nanoconfinements of CoF < sub > 2 < /sub > and Mixed-Conducting Wiring for High-Performance Metal Fluoride-Lithium Battery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08918 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 24, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Feixiang Wu, Vesna Srot, Shuangqiang Chen, Mingyu Zhang □, Peter A. van Aken, Yong Wang, Joachim Maier, and Yan Yu Source Type: research

[ASAP] Growth-Etch Metal –Organic Chemical Vapor Deposition Approach of WS < sub > 2 < /sub > Atomic Layers
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05394 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 24, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Assael Cohen, Avinash Patsha, Pranab K. Mohapatra, Miri Kazes, Kamalakannan Ranganathan, Lothar Houben, Dan Oron, and Ariel Ismach Source Type: research

[ASAP] Enhanced Exciton –Exciton Collisions in an Ultraflat Monolayer MoSe < sub > 2 < /sub > Prepared through Deterministic Flattening
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08642 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Takato Hotta, Akihiko Ueda, Shohei Higuchi, Mitsuhiro Okada, Tetsuo Shimizu, Toshitaka Kubo, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, and Ryo Kitaura Source Type: research

[ASAP] Toward 200 Lumens per Watt of Quantum-Dot White-Light-Emitting Diodes by Reducing Reabsorption Loss
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05735 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jia-Sheng Li, Yong Tang, Zong-Tao Li, Jie-Xin Li, Xin-Rui Ding, Bin-Hai Yu, Shu-Dong Yu, Jian-Zhen Ou, and Hao-Chung Kuo Source Type: research

[ASAP] Spatially Resolving the Enhancement Effect in Surface-Enhanced Coherent Anti-Stokes Raman Scattering by Plasmonic Doppler Gratings
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07198 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Lei Ouyang, Tobias Meyer-Zedler, Kel-Meng See, Wei-Liang Chen, Fan-Cheng Lin, Denis Akimov, Sadaf Ehtesabi, Martin Richter, Michael Schmitt, Yu-Ming Chang, Stefanie Gra ̈fe, Jürgen Popp, and Jer-Shing HuangΔ Source Type: research

[ASAP] Soft X-ray Ptychography Chemical Imaging of Degradation in a Composite Surface-Reconstructed Li-Rich Cathode
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08891 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Tianxiao Sun, Gang Sun, Fuda Yu, Yongzhi Mao, Renzhong Tai, Xiangzhi Zhang, Guangjie Shao, Zhenbo Wang, Jian Wang, and Jigang Zhou Source Type: research

[ASAP] Tumor-Specific Activatable Nanocarriers with Gas-Generation and Signal Amplification Capabilities for Tumor Theranostics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09223 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chao Qi, Jin He, Lian-Hua Fu, Ting He, Nicholas Thomas Blum, Xikuang Yao, Jing Lin, and Peng Huang Source Type: research

[ASAP] Controlling the Shapes of Nanoparticles by Dopant-Induced Enhancement of Chemisorption and Catalytic Activity: Application to Fe-Based Ammonia Synthesis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09346 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Qi An, Molly McDonald, Alessandro Fortunelli, and William A. Goddard III Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > Operando < /italic > Bragg Coherent Diffraction Imaging of LiNi < sub > 0.8 < /sub > Mn < sub > 0.1 < /sub > Co < sub > 0.1 < /sub > O < sub > 2 < /sub > Primary Particles within Commercially Printed NMC811 Electrode Sheets
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08575 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 23, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Ana Katrina C. Estandarte, Jiecheng Diao, Alice V. Llewellyn, Anmol Jnawali, Thomas M. M. Heenan, Sohrab R. Daemi, Josh J. Bailey, Silvia Cipiccia, Darren Batey, Xiaowen Shi, Christoph Rau, Dan J. L. Brett, Rhodri Jervis, Ian K. Robinson, and Paul R. Shea Source Type: research

[ASAP] Antigen- and Epitope-Delivering Nanoparticles Targeting Liver Induce Comparable Immunotolerance in Allergic Airway Disease and Anaphylaxis as Nanoparticle-Delivering Pharmaceuticals
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09206 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 22, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Qi Liu, Xiang Wang, Xiangsheng Liu, Yu-Pei Liao, Chong Hyun Chang, Kuo-Ching Mei, Jinhong Jiang, Shannon Tseng, Grant Gochman, Marissa Huang, Zoe Thatcher, Jiulong Li, Sean D. Allen, Luke Lucido, Tian Xia, and Andre E. Nel Source Type: research

[ASAP] Plasmon Energy Transfer in Hybrid Nanoantennas
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08982 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 22, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Sean S. E. Collins, Emily K. Searles, Lawrence J. Tauzin, Minhan Lou, Luca Bursi, Yawei Liu, Jia Song, Charlotte Flatebo, Rashad Baiyasi, Yi-Yu Cai, Benjamin Foerster, Tianquan Lian, Peter Nordlander, Stephan Link, and Christy F. Landes ▼ Source Type: research

[ASAP] Aging of Self-Assembled Lead Halide Perovskite Nanocrystal Superlattices: Effects on Photoluminescence and Energy Transfer
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06595 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 22, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Dmitry Baranov, Antonio Fieramosca, Ruo Xi Yang, Laura Polimeno, Giovanni Lerario, Stefano Toso, Carlo Giansante, Milena De Giorgi, Liang Z. Tan, Daniele Sanvitto, and Liberato Manna Source Type: research

[ASAP] Real-Time Study of Protein Phase Separation with Spatiotemporal Analysis of Single-Nanoparticle Trajectories
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05486 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 22, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Qi Pan, Daxiao Sun, Jianfeng Xue, Jie Hao, Hansen Zhao, Xijian Lin, Li Yu, and Yan He Source Type: research

[ASAP] Environmental Control of Amyloid Polymorphism by Modulation of Hydrodynamic Stress
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07570 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 22, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jiangtao Zhou, Leonardo Venturelli, Ludovic Keiser, Sergey K. Sekatskii, Franc ̧ois Gallaire, Sandor Kasas, Giovanni Longo, Tuomas P. J. Knowles, Francesco S. Ruggeri, and Giovanni Dietler Source Type: research

[ASAP] Genome-in-a-Box: Building a Chromosome from the Bottom Up
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07397 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Anthony Birnie and Cees Dekker Source Type: research

[ASAP] Unified Description of the Specific Heat of Ionic Bulk Materials Containing Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05892 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: E. Leonardi, A. Floris, S. Bose, and B. D ’Aguanno Source Type: research

[ASAP] Enhancing Immunity with Nanomedicine: Employing Nanoparticles to Harness the Immune System
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08913 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Catia T. Perciani, Lewis Y. Liu, Lawrence Wood, and Sonya A. MacParland Source Type: research

[ASAP] On-Surface Synthesis and Intermolecular Cycloadditions of Indacenoditetracenes, Antiaromatic Analogues of Undecacene
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08995 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Rafal Zuzak, Otilia Stoica, Re ́mi Blieck, Antonio M. Echavarren, and Szymon Godlewski Source Type: research

[ASAP] Recent Developments in Dendrite-Free Lithium-Metal Deposition through Tailoring of Micro- and Nanoscale Artificial Coatings
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05636 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Melissa L. Meyerson, Philippe E. Papa, Adam Heller, and C. Buddie Mullins Source Type: research

[ASAP] Sequential Treatment of Bioresponsive Nanoparticles Elicits Antiangiogenesis and Apoptosis and Synergizes with a CD40 Agonist for Antitumor Immunity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07132 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xiang Ling, Xiaomin Jiang, Youyou Li, Wenbo Han, Megan Rodriguez, Ziwan Xu, and Wenbin Lin Source Type: research

[ASAP] Properties of DNA- and Protein-Scaffolded Lipid Nanodiscs
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07128 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Vishal Maingi and Paul W. K. Rothemund Source Type: research

[ASAP] Weak Distance Dependence of Hot-Electron-Transfer Rates at the Interface between Monolayer MoS < sub > 2 < /sub > and Gold
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07350 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 21, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Ce Xu, Hui Wen Yong, Jinlu He, Run Long, Alisson R. Cadore, Ioannis Paradisanos, Anna K. Ott, Giancarlo Soavi, Sefaattin Tongay, Giulio Cerullo, Andrea C. Ferrari, Oleg V. Prezhdo, and Zhi-Heng Loh Source Type: research