[ASAP] Pt Decorated Ti3C2Tx MXene with NIR-II Light Amplified Nanozyme Catalytic Activity for Efficient Phototheranostics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10732 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yanlin Zhu, Zhao Wang, Ruoxi Zhao, Yiheng Zhou, Lili Feng, Shili Gai, and Piaoping Yang Source Type: research

[ASAP] Opsonin-Deficient Nucleoproteic Corona Endows UnPEGylated Liposomes with Stealth Properties In Vivo
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c07687 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Francesca Giulimondi, Elisabetta Vulpis, Luca Digiacomo, Maria Valeria Giuli, Angelica Mancusi, Anna Laura Capriotti, Aldo Lagana ̀, Andrea Cerrato, Riccardo Zenezini Chiozzi, Carmine Nicoletti, Heinz Amenitsch, Francesco Cardarelli, Laura Masuelli, Robe Source Type: research

[ASAP] Ultrafast Response and Programmable Locomotion of Liquid/Vapor/Light-Driven Soft Multifunctional Actuators
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09477 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Miao Wang, Lei Zhou, Wenyan Deng, Yaqi Hou, Wen He, Lejian Yu, Hao Sun, Lei Ren, and Xu Hou Source Type: research

[ASAP] Artificial Neuron Networks Enabled Identification and Characterizations of 2D Materials and van der Waals Heterostructures
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09644 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Li Zhu, Jing Tang, Baichang Li, Tianyu Hou, Yong Zhu, Jiadong Zhou, Zhi Wang, Xiaorong Zhu, Zhenpeng Yao, Xu Cui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi ◇, Yafei Li, Zheng Vitto Han△, Wu Zhou, Yuan Huang, Zheng Liu, James C. Hone, and Yufeng Hao Source Type: research

[ASAP] Bionic Optical Leaf for Photoreduction of CO2 from Noble Metal Atom Mediated Graphene Nanobubble Arrays
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c04597 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Shuailong Guo, Chunpeng Song, Feng Liu, Debin Zeng, Hao Yuan, Xingtao Liu, Haoqing Jiang, and Gary J. Cheng Source Type: research

[ASAP] Noninvasive and Point-of-Care Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS)-Based Breathalyzer for Mass Screening of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) under 5 min
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09371 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Shi Xuan Leong, Yong Xiang Leong, Emily Xi Tan, Howard Yi Fan Sim, Charlynn Sher Lin Koh, Yih Hong Lee, Carice Chong, Li Shiuan Ng, Jaslyn Ru Ting Chen, Desmond Wei Cheng Pang, Lam Bang Thanh Nguyen, Siew Kheng Boong, Xuemei Han, Ya-Chuan Kao, Yi Heng Chu Source Type: research

[ASAP] Accelerated Digital Biodetection Using Magneto-plasmonic Nanoparticle-Coupled Photonic Resonator Absorption Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08569 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Congnyu Che, Ruiyang Xue, Nantao Li, Prashant Gupta, Xiaojing Wang, Bin Zhao, Srikanth Singamaneni, Shuming Nie, and Brian T. Cunningham Source Type: research

[ASAP] Reversible Photochromism in 110 Oriented Layered Halide Perovskite
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10098 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Anil Kanwat, Biplab Ghosh, Si En Ng, Prem J. S. Rana, Yulia Lekina, Thomas J. N. Hooper, Natalia Yantara, Mikhail Kovalev, Bhumika Chaudhary, Priyanka Kajal, Benny Febriansyah7, Qi Ying Tan, Maciej Klein, Ze Xiang Shen, Joel W. Ager78, Subodh G. Mhaisalka Source Type: research

[ASAP] Correction to Electrochemical Nitrate Production via Nitrogen Oxidation with Atomically Dispersed Fe on NDoped Carbon Nanosheets
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.2c00210 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Ying Guo, Shaoce Zhang, Rong Zhang, Donghong Wang, Daming Zhu, Xuewan Wang, Diwen Xiao, Na Li, Yuwei Zhao, Zhaodong Huang, Wenjie Xu, Shuangming Chen, Li Song, Jun Fan, Qing Chen, and Chunyi Zhi Source Type: research

[ASAP] Reconfiguring Organic Color Centers on the sp2 Carbon Lattice of Single-Walled Carbon Nanotubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c07669 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 18, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Haoran Qu, Xiaojian Wu, Jacob Fortner, Mijin Kim, Peng Wang, and YuHuang Wang Source Type: research

[ASAP] A Photosensitizer Discretely Loaded Nanoaggregate with Robust Photodynamic Effect for Local Treatment Triggers Systemic Antitumor Responses
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10590 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 17, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Hao Zhao, Jiabao Xu, Yuqiao Wang, Chengyuan Sun, Lin Bao, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang, and Yuliang Zhao Source Type: research

[ASAP] High-Throughput, High-Multiplex Digital Protein Detection with Attomolar Sensitivity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08675 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 14, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Connie Wu, Tyler J. Dougan, and David R. Walt Source Type: research

[ASAP] Self-Healing Graphene-Templated PlatinumNickel Oxide Heterostructures for Overall Water Splitting
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08506 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 14, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Sangmin Jeong, Hien Duy Mai, Ki-Hun Nam, Cheol-Min Park, and Ki-Joon Jeon Source Type: research

[ASAP] Engineered Bacteria for Enhanced Radiotherapy against Breast Carcinoma
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08350 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 14, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Pei Pan, Xue Dong, Ying Chen, Xuan Zeng, and Xian-Zheng Zhang Source Type: research

[ASAP] Electronic Transport in Molecular Wires of Precisely Controlled Length Built from Modular Proteins
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10830 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 14, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Bintian Zhang, Eathen Ryan, Xu Wang, Weisi Song, and Stuart Lindsay Source Type: research

[ASAP] Unveiling the Genesis and Effectiveness of Negative Fading in Nanostructured Iron Oxide Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c07943 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 14, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yun Seok Choi, Woosung Choi, Won-Sub Yoon, and Ji Man Kim Source Type: research

[ASAP] Collective Plasmon Coupling in Gold Nanoparticle Clusters for Highly Efficient Photothermal Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08485 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Jinxing Chen, Mingfu Gong, Yulong Fan, Ji Feng, Lili Han, Huolin L. Xin, Muhan Cao, Qiao Zhang, Dong Zhang, Dangyuan Lei, and Yadong Yin Source Type: research

[ASAP] Bionic Dormant Body of Timed Wake-Up for Bacteriotherapy in Vivo
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08377 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Mingming Guo, Chunrui Yang, Bowen Li, Shi-Xiang Cheng, Qinglu Guo, Dong Ming, and Bin Zheng Source Type: research

[ASAP] Switching the Nonlinear Optical Absorption of Titanium Carbide MXene by Modulation of the Surface Terminations
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c07060 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Hui Li, Saiyi Chen, Danil W. Boukhvalov, Zhiyang Yu, Mark G. Humphrey, Zhipeng Huang, and Chi Zhang Source Type: research

[ASAP] Guanidinium-Pseudohalide Perovskite Interfaces Enable Surface Reconstruction of Colloidal Quantum Dots for Efficient and Stable Photovoltaics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10636 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Jonghee Yang, Seong Chan Cho, Seungjin Lee, Jung Won Yoon, Woo Hyeon Jeong, Hochan Song, Jae Taek Oh, Seul Gi Lim, Sung Yong Bae, Bo Ram Lee, Mahshid Ahmadi, Edward H. Sargent, Whikun Yi, Sang Uck Lee, and Hyosung Choi Source Type: research

[ASAP] Plasmonic Rare-Earth Nanosheets as Surface Enhanced Raman Scattering Substrates with High Sensitivity and Stability for Multicomponent Analysis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08961 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Jingbin Li, Wencai Yi, Meng Yin, Haifeng Yang, Junfang Li, Yahui Li, Zhiwei Jiao, Hua Bai, Mingqiang Zou, and Guangcheng Xi Source Type: research

[ASAP] Anionic Te-Substitution Boosting the Reversible Redox in CuS Nanosheet Cathodes for Magnesium Storage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10253 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yuehua Cao, Youqi Zhu, Changliang Du, Xinyu Yang, Tianyu Xia, Xilan Ma, and Chuanbao Cao Source Type: research

[ASAP] Foliar Application with Iron Oxide Nanomaterials Stimulate Nitrogen Fixation, Yield, and Nutritional Quality of Soybean
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08977 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Xuesong Cao, Le Yue, Chuanxi Wang, Xing Luo, Chenchi Zhang, Xiaoli Zhao, Fengchang Wu, Jason C. White, Zhenyu Wang, and Baoshan Xing Source Type: research

[ASAP] Self-Delivery Ternary Bioregulators for Photodynamic Amplified Immunotherapy by Tumor Microenvironment Reprogramming
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08978 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Lin-Ping Zhao, Rong-Rong Zheng, Ren-Jiang Kong, Chu-Yu Huang, Xiao-Na Rao, Ni Yang, A-Li Chen, Xi-Yong Yu, Hong Cheng, and Shi-Ying Li Source Type: research

[ASAP] Revealing the Phase Segregation and Evolution Dynamics in Binary Nanoalloys via Electron Beam-Assisted Ultrafast Heating and Cooling
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08500 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Lei Shi, Longbing He, Lei Shangguan, Yilong Zhou, Binjie Wang, Lei Zhang, Yufeng Yang, Chunyu Teng, and Litao Sun Source Type: research

[ASAP] Fibronectin-Coated MetalPhenolic Networks for Cooperative Tumor Chemo-/Chemodynamic/Immune Therapy via Enhanced Ferroptosis-Mediated Immunogenic Cell Death
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08585 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yao Xu, Yunqi Guo, Changchang Zhang, Mengsi Zhan, Liang Jia, Shaoli Song, Chunjuan Jiang, Mingwu Shen, and Xiangyang Shi Source Type: research

[ASAP] Self-Adaptive Single-Atom Catalyst Boosting Selective Ferroptosis in Tumor Cells
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08464 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Fangfang Cao, Yanjuan Sang, Chaoying Liu, Fuquan Bai, Lirong Zheng, Jinsong Ren, and Xiaogang Qu Source Type: research

[ASAP] Template-Assisted Self-Assembly of Fluorescent Nanodiamonds for Scalable Quantum Technologies
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09839 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 13, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Henry J. Shulevitz, Tzu-Yung Huang, Jun Xu, Steven J. Neuhaus, Raj N. Patel, Yun Chang Choi, Lee C. Bassett, and Cherie R. Kagan Source Type: research

[ASAP] miRNA-Guided Imaging and Photodynamic Therapy Treatment of Cancer Cells Using Zn(II)-Protoporphyrin IX-Loaded MetalOrganic Framework Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c04681 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 12, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Pu Zhang, Yu Ouyang, Yang Sung Sohn, Michael Fadeev, Ola Karmi, Rachel Nechushtai, Ilan Stein, Eli Pikarsky, and Itamar Willner Source Type: research

[ASAP] Flexible Pyroresistive Graphene Composites for Artificial Thermosensation Differentiating Materials and Solvent Types
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08993 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 12, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Youngoh Lee, Jonghwa Park, Ayoung Choe, Young-Eun Shin, Jinyoung Kim, Jinyoung Myoung, Seungjae Lee, Youngsu Lee, Young-Kyung Kim, Sung Won Yi, Jin Nam, Jeongeun Seo, and Hyunhyub Ko Source Type: research

[ASAP] Virus Assembly Pathways Inside a Host Cell
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c06335 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 12, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Sanaz Panahandeh, Siyu Li, Bogdan Dragnea, and Roya Zandi Source Type: research

[ASAP] Magnetic Nanorobots as Maneuverable Immunoassay Probes for Automated and Efficient Enzyme Linked Immunosorbent Assay
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c05267 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yong Wang, Xiaoxia Liu, Chang Chen, Yuduo Chen, Yang Li, Heng Ye, Bo Wang, Huaying Chen, Jinhong Guo, and Xing Ma Source Type: research

[ASAP] Molecular Engineering of Pericellular Microniche via Biomimetic Proteoglycans Modulates Cell Mechanobiology
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09015 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Elizabeth R. Kahle, Biao Han, Prashant Chandrasekaran, Evan R. Phillips, Mary K. Mulcahey, X. Lucas Lu, Michele S. Marcolongo, and Lin Han Source Type: research

[ASAP] Multifunctional Injectable Hydrogel for In Vivo Diagnostic and Therapeutic Applications
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c07649 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Gi Doo Cha, Wang Hee Lee, Sung-Hyuk Sunwoo, Dayoung Kang, Taegyu Kang, Kyoung Won Cho, Minjeong Kim, Ok Kyu Park, Dongjun Jung, Jongha Lee, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon, and Dae-Hyeong Kim Source Type: research

[ASAP] WS2/hBN Hetero-nanoslits with Spatially Mismatched Electromagnetic Multipoles for Directional and Enhanced Light Emission
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08154 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Xinyue Liu, Qian Mai, Bijun Mao, Yanjun Bao, Jiahao Yan, and Baojun Li Source Type: research

[ASAP] Engineering Exciton Recombination Pathways in Bilayer WSe2 for Bright Luminescence
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09255 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Shiekh Zia Uddin, Naoki Higashitarumizu, Hyungjin Kim, Eran Rabani, and Ali Javey Source Type: research

[ASAP] Bidirectional Phase Transformation of Supramolecular Networks Using Two Molecular Signals
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10122 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Daling Cui, Cheng-Hao Liu, Federico Rosei, and Dmitrii F. Perepichka Source Type: research

[ASAP] Mixed-Dimensional 1D/2D van der Waals Heterojunction Diodes and Transistors in the Atomic Limit
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10524 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Jakub Jadwiszczak, Jeffrey Sherman, David Lynall, Yang Liu, Boyan Penkov, Erik Young, Rachael Keneipp, Marija Drndic ́, James C. Hone, and Kenneth L. Shepard Source Type: research

[ASAP] Interfacial Engineered Vanadium Oxide Nanoheterostructures Synchronizing High-Energy and Long-Term Potassium-Ion Storage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09935 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Xiaoxiao Kuai, Ke Li, Jianmei Chen, Hao Wang, Junyi Yao, Chao-Lung Chiang, Tingting Liu, Hanzhang Ye, Jianqing Zhao, Yan-Gu Lin, Labao Zhang, Valeria Nicolosi, and Lijun Gao Source Type: research

[ASAP] High-Performance, Polarization-Sensitive, Long-Wave Infrared Photodetection via Photothermoelectric Effect with Asymmetric van der Waals Contacts
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c06286 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Mingjin Dai, Chongwu Wang, Ming Ye, Song Zhu, Song Han, Fangyuan Sun, Wenduo Chen, Yuhao Jin, Yunda Chua, and Qi Jie Wang Source Type: research

[ASAP] Stretchable Unsymmetrical Piezoelectric BaTiO3 Composite Hydrogel for Triboelectric Nanogenerators and Multimodal Sensors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c10678 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 11, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Zhuo Wang, Zhirong Liu, Gengrui Zhao, Zichao Zhang, Xinyang Zhao, Xingyi Wan, Yalong Zhang, Zhong Lin Wang, and Linlin Li Source Type: research

[ASAP] Biomimetic Hydroxyapatite Nanorods Promote Bone Regeneration via Accelerating Osteogenesis of BMSCs through T Cell-Derived IL-22
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08281 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Fei Yu, Ruixian Lian, Lu Liu, Ting Liu, Chao Bi, Kan Hong, Shuiquan Zhang, Jiazi Ren, Haikun Wang, Ningjuan Ouyang, Lin-Juan Du, Yuan Liu, Lujun Zhou, Yan Liu, Bing Fang, Yulin Li ▽, Sheng-Zhong Duan, and Lunguo Xia Source Type: research

[ASAP] Superlow Dosage of Intrinsically Bioactive Zinc MetalOrganic Frameworks to Modulate Endothelial Cell Morphogenesis and Significantly Rescue Ischemic Disease
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09427 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Bin Gao, Xiaoyu Wang, Meiyu Wang, Kexin You, Gasim Sebit Ahmed Suleiman, Xiang-kui Ren, Jintang Guo, Shihai Xia, Wencheng Zhang, and Yakai Feng Source Type: research

[ASAP] Molecular Rationale for the Design of Instantaneous, Strain-Tolerant Polymeric Adhesive in a Stretchable Underwater HumanMachine Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09393 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yeonsun Choi, Kyumin Kang, Donghee Son, and Mikyung Shin Source Type: research

[ASAP] Thickness-Driven Quantum Anomalous Hall Phase Transition in Magnetic Topological Insulator Thin Films
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08874 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Yuchen Ji, Zheng Liu, Peng Zhang, Lun Li, Shifei Qi, Peng Chen, Yong Zhang, Qi Yao, Zhongkai Liu, Kang L. Wang, Zhenhua Qiao, and Xufeng Kou Source Type: research

[ASAP] Noninvasive Visualization of Sub5 mm Orthotopic Hepatic Tumors by a Nanoprobe-Mediated Positive and Reverse Contrast-Balanced Imaging Strategy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08477 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Peng Lei, Hong Chen, Cai Feng, Xi Yuan, Zongling Xiong, Yanlan Liu, and Weihua Liao Source Type: research

[ASAP] The Reactivity of CsPbBr3 Nanocrystals toward Acid/Base Ligands
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09603 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 10, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Francesco Zaccaria, Baowei Zhang, Luca Goldoni, Muhammad Imran, Juliette Zito, Bas van Beek, Simone Lauciello, Luca De Trizio, Liberato Manna, and Ivan Infante Source Type: research

[ASAP] Solid-Ionic Memory in a van der Waals Heterostructure
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c05841 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 9, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Jieqiong Chen, Rui Guo, Xiaowei Wang, Chao Zhu, Guiming Cao, Lu You, Ruihuan Duan, Chao Zhu, Shreyash Sudhakar Hadke, Xun Cao, Teddy Salim, Pio John S. Buenconsejo, Manzhang Xu, Xiaoxu Zhao, Jiadong Zhou, Ya Deng, Qingsheng Zeng, Lydia H. Wong, Jingsheng Source Type: research

[ASAP] Robust Atomic-Resolution Imaging of Lithium in Battery Materials by Center-of-Mass Scanning Transmission Electron Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c09374 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 9, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Michael J. Zachman, Zhenzhong Yang, Yingge Du, and Miaofang Chi Source Type: research

[ASAP] Porous Ti3C2Tx MXene Membranes for Highly Efficient Salinity Gradient Energy Harvesting
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.1c08347 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - January 9, 2022 Category: Nanotechnology Authors: Seunghyun Hong, Jehad K. El-Demellawi, Yongjiu Lei, Zhixiong Liu, Faisal Al Marzooqi, Hassan A. Arafat, and Husam N. Alshareef Source Type: research