[ASAP] Blurred Electrode for Low Contact Resistance in Coplanar Organic Transistors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08122 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 18, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xiaolin Ye, Xiaoli Zhao, Shuya Wang, Zhan Wei, Guangshuang Lv, Yahan Yang, Yanhong Tong, Qingxin Tang, and Yichun Liu Source Type: research

[ASAP] Self-Winding Helices as Slow-Wave Structures for Sub-Millimeter Traveling-Wave Tubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08296 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 18, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Divya J. Prakash, Matthew M. Dwyer, Marcos Martinez Argudo, Mengistie L. Debasu, Hassan Dibaji, Max G. Lagally, Daniel W. van der Weide, and Francesca Cavallo Source Type: research

[ASAP] Narrower Nanoribbon Biosensors Fabricated by Chemical Lift-off Lithography Show Higher Sensitivity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07503 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 18, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chuanzhen Zhao, Qingzhou Liu, Kevin M. Cheung, Wenfei Liu, Qing Yang, Xiaobin Xu, Tianxing Man, Paul S. Weiss, Chongwu Zhou, and Anne M. Andrews ▽ Source Type: research

[ASAP] Uncovering the Role of Hole Traps in Promoting Hole Transfer from Multiexcitonic Quantum Dots to Molecular Acceptors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08158 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 18, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chang Yan, Daniel Weinberg, Dipti Jasrasaria, Matthew A. Kolaczkowski, Zi-jie Liu, John P. Philbin, Arunima D. Balan, Yi Liu, Adam M. Schwartzberg, Eran Rabani, and A. Paul Alivisatos Source Type: research

[ASAP] Synthetic Control of Hot-Electron Thermalization Efficiency in Size-Tunable Au –Pt Hybrid Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08661 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 18, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Abigail M. Fagan, William R. Jeffries, Kenneth L. Knappenberger, Jr., and Raymond E. Schaak Source Type: research

[ASAP] Frustrated Microparticle Morphologies of a Semicrystalline Triblock Terpolymer in 3D Soft Confinement
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08087 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xuezhi Dai, Xiaolian Qiang, Christian Hils, Holger Schmalz, and Andre ́ H. Gröschel Source Type: research

[ASAP] Fine Customization of Calcium Phosphate Nanostructures with Site-Specific Modification by DNA Templated Mineralization
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08998 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: S. Wu, M. Zhang, Jie Song, Stefan Weber, X. Liu||, C. Fan||, and Y. Wu Source Type: research

[ASAP] Tyrosyltyrosylcysteine-Directed Synthesis of Chiral Cobalt Oxide Nanoparticles and Peptide Conformation Analysis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07655 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Hyeohn Kim, Kyeong-Mi Bang, Heonjin Ha, Nam Heon Cho, Seok Daniel Namgung, Sang Won Im, Kang Hee Cho, Ryeong Myeong Kim, Won Il Choi, Yae-Chan Lim, Ji-Yeon Shin, Hyun Kyu Song, Nak-Kyoon Kim, and Ki Tae Nam Source Type: research

[ASAP] Tumor Receptor-Mediated In Vivo Modulation of the Morphology, Phototherapeutic Properties, and Pharmacokinetics of Smart Nanomaterials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05065 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Lu Zhang, Yi Wu, Xingbin Yin, Zheng Zhu, Tatu Rojalin, Wenwu Xiao, Dalin Zhang, Yanyu Huang, Longmeng Li, Christopher M. Baehr, Xingjian Yu, Yousif Ajena, Yuanpei Li, Lei Wang, and Kit S. Lam Source Type: research

[ASAP] Ultraselective Monovalent Metal Ion Conduction in a Three-Dimensional Sub-1 nm Nanofluidic Device Constructed by Metal –Organic Frameworks
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08328 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jun Lu, Huacheng Zhang, Xiaoyi Hu, Binbin Qian, Jue Hou, Li Han, Yinlong Zhu, Chenghua Sun, Lei Jiang, and Huanting Wang Source Type: research

[ASAP] Identifying the Molecular Origins of High-Performance in Organic Photodetectors Based on Highly Intermixed Bulk Heterojunction Blends
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08287 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Saurav Limbu, Kyung-Bae Park, Jiaying Wu, Hyojung Cha, Sungyoung Yun, Seon-Jeong Lim, Hao Yan, Joel Luke, Gihan Ryu, Chul-Joon Heo, Sunghan Kim, Yong Wan Jin, James R. Durrant, and Ji-Seon Kim Source Type: research

[ASAP] Understanding Excess Li Storage beyond LiC < sub > 6 < /sub > in Reduced Dimensional Scale Graphene
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07173 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Dong Won Kim, Sung Mi Jung, Chenrayan Senthil, Sun-Sik Kim, Byeong-Kwon Ju, and Hyun Young Jung Source Type: research

[ASAP] An Ultralocalized Cas13a Assay Enables Universal and Nucleic Acid Amplification-Free Single-Molecule RNA Diagnostics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08165 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Tian Tian, Bowen Shu, Yongzhong Jiang, Miaomiao Ye, Lei Liu, Zhonghui Guo □, Zeping Han□, Zhang Wang■, and Xiaoming Zhou Source Type: research

[ASAP] In-Plane Optical and Electrical Anisotropy of 2D Black Arsenic
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09357 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 17, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Mianzeng Zhong, Haotong Meng, Sijie Liu, Huai Yang, Wanfu Shen, Chunguang Hu, Juehan Yang, Zhihui Ren, Bo Li, Yunyan Liu, Jun He, Qinglin Xia, Jingbo Li, and Zhongming Wei Source Type: research

[ASAP] Revealing Dynamic Rotation of Single Graphene Nanoplatelets on Electrified Microinterfaces
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08406 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 16, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Andrew D. Pendergast, Zejun Deng, Fouad Maroun, Christophe Renault, and Jeffrey E. Dick Source Type: research

[ASAP] Strain-Induced Metallization and Defect Suppression at Zipper-like Interdigitated Atomically Thin Interfaces Enabling High-Efficiency Halide Perovskite Solar Cells
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09584 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 15, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Nikolai Tsvetkov, Muhammad Ejaz Khan, Byeong Cheul Moon, Yong-Hoon Kim, and Jeung Ku Kang Source Type: research

[ASAP] Length-Dependent Distinct Cytotoxic Effect of Amyloid Fibrils beyond Optical Diffraction Limit Revealed by Nanoscopic Imaging
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07555 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 15, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Zhongju Ye, Xin Geng, Lin Wei, Zhaohui Li, Shen Lin, and Lehui Xiao Source Type: research

[ASAP] Magnonic Bending, Phase Shifting and Interferometry in a 2D Reconfigurable Nanodisk Crystal
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06894 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 15, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Kilian D. Stenning, Jack C. Gartside, Troy Dion, Alexander Vanstone, Daan M. Arroo, and Will R. Branford Source Type: research

[ASAP] Tuning the Electronic Structures of Multimetal Oxide Nanoplates to Realize Favorable Adsorption Energies of Oxygenated Intermediates
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08571 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Wenjing Huang, Junming Zhang, Daobin Liu, Wenjie Xu, Yu Wang, Jiandong Yao, Hui Teng Tan, Khang Ngoc Dinh, Chen Wu, Min Kuang, Wei Fang, Raksha Dangol, Li Song, Kun Zhou, Chuntai Liu, Jian Wei Xu, Bin Liu, and Qingyu Yan Source Type: research

[ASAP] Next-Generation Ultrafiltration Membranes Enabled by Block Polymers
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07883 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Nicholas Hampu, Jay R. Werber, Wui Yarn Chan, Elizabeth C. Feinberg, and Marc A. Hillmyer Source Type: research

[ASAP] Amorphous Alloy Architectures in Pore Walls: Mesoporous Amorphous NiCoB Alloy Spheres with Controlled Compositions < italic toggle="yes" > via < /italic > a Chemical Reduction
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07178 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Yunqing Kang, Bo Jiang, Juanjuan Yang, Zhe Wan, Jongbeom Na, Qian Li, Hexing Li, Joel Henzie, Yoshio Sakka, Yusuke Yamauchi, and Toru Asahi Source Type: research

[ASAP] Anode Materials for Aqueous Zinc Ion Batteries: Mechanisms, Properties, and Perspectives
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07041 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Tingting Wang, Canpeng Li, Xuesong Xie, Bingan Lu, Zhangxing He, Shuquan Liang, and Jiang Zhou Source Type: research

[ASAP] Emerging Telemedicine Tools for Remote COVID-19 Diagnosis, Monitoring, and Management
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08494 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Heather Lukas, Changhao Xu, You Yu, and Wei Gao Source Type: research

[ASAP] Challenges in Plasmonic Catalysis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08773 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Emiliano Corte ́s, Lucas V. Besteiro, Alessandro Alabastri, Andrea Baldi, Giulia Tagliabue, Angela Demetriadou, and Prineha Narang△ Source Type: research

[ASAP] Controlled Arrangement of Nanocellulose in Polymeric Matrix: From Reinforcement to Functionality
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08906 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Na Peng, Da Huang, Chen Gong, Yixiang Wang, Jinping Zhou, and Chunyu Chang Source Type: research

[ASAP] Toward Healthcare Diagnoses by Machine-Learning-Enabled Volatile Organic Compound Identification
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07464 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 14, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jianxiong Zhu, Zhihao Ren, and Chengkuo Lee Source Type: research

[ASAP] Combined Catalysis for Engineering Bioinspired, Lignin-Based, Long-Lasting, Adhesive, Self-Mending, Antimicrobial Hydrogels
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06346 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Samson Afewerki, Xichi Wang, Guillermo U. Ruiz-Esparza, Cheuk-Wai Tai, Xueying Kong, Shengyang Zhou, Ken Welch, Ping Huang, Rhodel Bengtsson, Chao Xu, and Maria Strmme Source Type: research

[ASAP] Quantification of Lipoprotein Uptake < italic toggle="yes" > in Vivo < /italic > Using Magnetic Particle Imaging and Spectroscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c03229 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Staffan Hildebrand, Norbert Lo ̈wa, Hendrik Paysen, Raluca M. Fratila, Laia Reverte-Salisa, Thithawat Trakoolwilaiwan, Zheming Niu, Georgios Kasparis, Stephanie Franziska Preuss, Olaf Kosch, Jesus M. de la Fuente, Nguyen Thi Kim Thanh, Frank Wiekhorst, a Source Type: research

[ASAP] Grating-Graphene Metamaterial as a Platform for Terahertz Nonlinear Photonics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08106 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Jan-Christoph Deinert, David Alcaraz Iranzo, Rau ́l Pérez, Xiaoyu Jia, Hassan A. Hafez||, Igor Ilyakov, Nilesh Awari, Min Chen, Mohammed Bawatna, Alexey N. Ponomaryov, Semyon Germanskiy, Mischa Bonn, Frank H.L. Koppens, Dmitry Turchinovich||, Michael G Source Type: research

[ASAP] Stopping Membrane-Enveloped Viruses with Nanotechnology Strategies: Toward Antiviral Drug Development and Pandemic Preparedness
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07489 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Bo Kyeong Yoon, Won-Yong Jeon, Tun Naw Sut, Nam-Joon Cho, and Joshua A. Jackman Source Type: research

[ASAP] Tuning the Properties of Natural Promiscuous Enzymes by Engineering Their Nano-environment
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08716 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Carolina I. Giunta, Isabel Cea-Rama, Sandra Alonso, Manon L. Briand, Rafael Bargiela, Cristina Coscoli ́n, Philippe F.-X. Corvini, Manuel Ferrer, Julia Sanz-Aparicio, and Patrick Shahgaldian Source Type: research

[ASAP] Extinction-to-Absorption Ratio for Sensitive Determination of the Size and Dielectric Function of Gold Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08431 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Aleksa Djorovic ́, Steven J. Oldenburg, Johan Grand, and Eric C. Le Ru Source Type: research

[ASAP] Oxygen Transport Routes in Ionomer Film on Polyhedral Platinum Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07856 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Linhao Fan, Yun Wang, and Kui Jiao Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > sp < /italic > < sup > 3 < /sup > -Functionalization of Single-Walled Carbon Nanotubes Creates Localized Spins
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08782 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 11, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Sven-Hendrik Lohmann, Kasidet Jing Trerayapiwat, Jens Niklas, Oleg G. Poluektov, Sahar Sharifzadeh, and Xuedan Ma Source Type: research

[ASAP] Rational Design of Pillared SnS/Ti < sub > 3 < /sub > C < sub > 2 < /sub > T < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > MXene for Superior Lithium-Ion Storage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08770 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Pengfei Huang, Jianli Wang, Zhao Zhang, Tiantian Yang, and Wei-Qiang Han Source Type: research

[ASAP] Wireless Control of Two- and Three-Dimensional Actuations of Kirigami Patterns Composed of Magnetic-Particles –Polymer Composites
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08346 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Trivoramai Jiralerspong, Geonhee Bae, Jae-Hyeok Lee, and Sang-Koog Kim Source Type: research

[ASAP] Highly Efficient Electric-Field Control of Giant Rashba Spin –Orbit Coupling in Lattice-Matched InSb/CdTe Heterostructures
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07598 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Yong Zhang, Fenghua Xue, Chenjia Tang, Jiaming Li, Liyang Liao, Lun Li, Xiaoyang Liu, Yumeng Yang, Cheng Song, and Xufeng Kou Source Type: research

[ASAP] Core –Shell Structured MXene@Carbon Nanodots as Bifunctional Catalysts for Solar-Assisted Water Splitting
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08436 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Duong Nguyen Nguyen, Girish Sambhaji Gund, Min Gyu Jung, Seung Hun Roh, Jongwook Park, Jung Kyu Kim, and Ho Seok Park Source Type: research

[ASAP] Growth and Interlayer Engineering of 2D Layered Semiconductors for Future Electronics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06607 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Chanwoo Song, Gichang Noh, Tae Soo Kim, Minsoo Kang, Hwayoung Song, Ayoung Ham, Min-kyung Jo, Seorin Cho, Hyun-Jun Chai, Seong Rae Cho, Kiwon Cho, Jeongwon Park, Seungwoo Song, Intek Song, Sunghwan Bang, Joon Young Kwak, and Kibum Kang Source Type: research

[ASAP] Millisecond Conformational Dynamics of Skeletal Myosin II Power Stroke Studied by High-Speed Atomic Force Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06820 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Oleg S. Matusovsky, Noriyuki Kodera, Caitlin MacEachen, Toshio Ando, Yu-Shu Cheng, and Dilson E. Rassier Source Type: research

[ASAP] Coarse-Grained Simulations Suggest the Epsin N-Terminal Homology Domain Can Sense Membrane Curvature without Its Terminal Amphipathic Helix
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05960 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 10, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Alexis Belessiotis-Richards, Stuart G. Higgins, Mark S. P. Sansom, Alfredo Alexander-Katz, and Molly M. Stevens Source Type: research

[ASAP] Background-Free Chromatographic Detection of Sepsis Biomarker in Clinical Human Serum through Near-Infrared to Near-Infrared Upconversion Immunolabeling
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05700 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 9, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Tianxing Ji, Xinqiang Xu, Xindong Wang, Ning Cao, Xiaorui Han, Minhong Wang, Bo Chen, Zhen Lin, Hongyun Jia, Min Deng, Yong Xia, Xuguang Guo, Meng Lei, Zhenwei Liu, Qiang Zhou, and Guanying Chen Source Type: research

[ASAP] Correction to Use of EpiAlveolar Lung Model to Predict Fibrotic Potential of Multiwalled Carbon Nanotubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c09469 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 9, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Hana Barosova, Anna G. Maione, Dedy Septiadi, Monita Sharma, Laetitia Haeni, Sandor Balog, Olivia O ’Connell, George R. Jackson, David Brown, Amy J. Clippinger, Patrick Hayden, Alke Petri-Fink, Vicki Stone, and Barbara Rothen-Rutishauser Source Type: research

[ASAP] Spirally Wrapped Carbon Nanotube Microelectrodes for Fiber Optoelectronic Devices beyond Geometrical Limitations toward Smart Wearable E-Textile Applications
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07143 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 9, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Hyoungjun Kim, Tae-Hyung Kang, Jongtae Ahn, Hyemi Han, Seongjin Park, Soo Jin Kim, Min-Chul Park, Seung-ho Paik, Do Kyung Hwang, Hyunjung Yi, and Jung Ah Lim Source Type: research

[ASAP] Plasmon-Mediated Intramolecular Methyl Migration with Nanoscale Spatial Control
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07123 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 9, 2020 Category: Nanotechnology Authors: James L. Brooks, Christopher L. Warkentin, Dhabih V. Chulhai, Jason D. Goodpaster, and Renee R. Frontiera Source Type: research

[ASAP] Noninvasive Precision Screening of Prostate Cancer by Urinary Multimarker Sensor and Artificial Intelligence Analysis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06946 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 9, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Hojun Kim, Sungwook Park, In Gab Jeong, Sang Hoon Song, Youngdo Jeong, Choung-Soo Kim, and Kwan Hyi Lee Source Type: research

[ASAP] Structural Colors by Synergistic Birefringence and Surface Plasmon Resonance
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c05599 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 8, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xiaojie Wang, Dan Xu, Bea Jaquet, Yang Yang, Jiaxiu Wang, Heqin Huang, Ye Chen, Christoph Gerhard, and Kai Zhang Source Type: research

[ASAP] Strong Transient Flows Generated by Thermoplasmonic Bubble Nucleation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c07763 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 8, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Steven Jones, Daniel Andre ́n, Tomasz J. Antosiewicz, Alexander Stilgoe, Halina Rubinsztein-Dunlop, and Mikael Käll Source Type: research

[ASAP] Highly Penetrable and On-Demand Oxygen Release with Tumor Activity Composite Nanosystem for Photothermal/Photodynamic Synergetic Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c06415 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 8, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Ya Wang, Siyuan Luo, Youshen Wu, Peng Tang, Jiajun Liu, Zeying Liu, Shihong Shen, Haozhe Ren, and Daocheng Wu Source Type: research

[ASAP] Beyond Blocking: Engineering RNAi-Mediated Targeted Immune Checkpoint Nanoblocker Enables T-Cell-Independent Cancer Treatment
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.0c08022 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - December 8, 2020 Category: Nanotechnology Authors: Xiaoyan Han, Linlin Wang, Ting Li, Jiahui Zhang, Dailiang Zhang, Jili Li, Yinghao Xia, Yanlan Liu, and Weihong Tan Source Type: research