[ASAP] Ultrafast Zinc-Ion Diffusion Ability Observed in 6.0-Nanometer Spinel Nanodots
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04165 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 7, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Le Jiang, Zeyi Wu, Yanan Wang, Wenchao Tian, Zhiying Yi, Cailing Cai, Yingchang Jiang, and Linfeng Hu* Source Type: research

[ASAP] Hierarchically Porous Hydroxyapatite Hybrid Scaffold Incorporated with Reduced Graphene Oxide for Rapid Bone Ingrowth and Repair
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04723 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 7, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Kai Zhou †§?, Peng Yu‡?, Xiaojun Shi†, Tingxian Ling†, Weinan Zeng†, Anjing Chen†, Wei Yang*‡, and Zongke Zhou*† Source Type: research

[ASAP] Switching the Spin on a Ni Trimer within a Metal –Organic Motif by Controlling the On-Top Bromine Atom
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04715 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 7, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Lei Xie †¶, Haiping Lin‡¶, Chi Zhang†, Jingcheng Li§, Nestor Merino-Di´ez§?, Niklas Friedrich§, Xavier Bouju?, Youyong Li‡, Jose Ignacio Pascual*§#, and Wei Xu*† Source Type: research

[ASAP] Organosilica-Based Hollow Mesoporous Bilirubin Nanoparticles for Antioxidation-Activated Self-Protection and Tumor-Specific Deoxygenation-Driven Synergistic Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02477 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 6, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Lingling Shan †‡, Wenpei Fan*‡, Weiwei Wang†, Wei Tang‡, Zhen Yang‡, Zhantong Wang‡, Yijing Liu‡, Zheyu Shen‡, Yunlu Dai‡, Siyuan Cheng‡, Orit Jacobson‡, Kefeng Zhai†, Junkai Hu§, Ying Ma‡, Dale O. Kiesewetter‡, Guizhen Gao* Source Type: research

[ASAP] Chondroitin Sulfate-Linked Prodrug Nanoparticles Target the Golgi Apparatus for Cancer Metastasis Treatment
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04166 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 6, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Haohuan Li, Pei Zhang, Jingwen Luo, Danrong Hu, Yuan Huang, Zhi-Rong Zhang, Yao Fu, and Tao Gong* Source Type: research

[ASAP] Nanoparticles Actively Fragment Armored Droplets
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04454 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 6, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Franc ¸ois Sicard*†, Jhoan Toro-Mendoza‡, and Alberto Striolo§ Source Type: research

[ASAP] Pseudo-anaphylaxis to Polyethylene Glycol (PEG)-Coated Liposomes: Roles of Anti-PEG IgM and Complement Activation in a Porcine Model of Human Infusion Reactions
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03942 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 6, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Gergely Tibor Kozma †‡, Tama´s Me´sza´ros†, Ildiko´ Vashegyi‡, Tama´s Fu¨lo¨p†, Erik O¨rfi†, La´szlo´ De´zsi†, La´szlo´ Rosivall†‡§, Yaelle Bavli?, Rudolf Urbanics†‡, Tom Eirik Mollnes?#¶, Yechezkel Barenholz??, and Ja Source Type: research

[ASAP] Room-Temperature Electrocaloric Effect in Layered Ferroelectric CuInP < sub > 2 < /sub > S < sub > 6 < /sub > for Solid-State Refrigeration
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01491 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 6, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Mengwei Si †?, Atanu K. Saha†, Pai-Ying Liao†?, Shengjie Gao‡?, Sabine M. Neumayer?, Jie Jian§, Jingkai Qin†?, Nina Balke Wisinger?, Haiyan Wang§, Petro Maksymovych?, Wenzhuo Wu‡?, Sumeet K. Gupta†, and Peide D. Ye*†? Source Type: research

[ASAP] Observation of Topological Edge States at the Step Edges on the Surface of Type-II Weyl Semimetal TaIrTe < sub > 4 < /sub >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04573 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xu Dong †§, Maoyuan Wang†§, Dayu Yan‡§, Xianglin Peng†§, Ji Li†, Wende Xiao*†, Qinsheng Wang†, Junfeng Han†, Jie Ma†, Youguo Shi‡, and Yugui Yao*† Source Type: research

[ASAP] Everlasting Living and Breathing Gyroid 3D Network in Si@SiOx/C Nanoarchitecture for Lithium Ion Battery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04725 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jaewoo Lee †?, Janghyuk Moon‡?, Sang A Han†§, Junyoung Kim?, Victor Malgras?, Yoon-Uk Heo#, Hansu Kim?, Sang-Min Lee?, Hua Kun Liu†, Shi Xue Dou†, Yusuke Yamauchi*?, Min-Sik Park*?, and Jung Ho Kim*† Source Type: research

[ASAP] Active Far-Field Control of the Thermal Near-Field < italic toggle="yes" > via < /italic > Plasmon Hybridization
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04968 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Ujjal Bhattacharjee †§?, Claire A. West‡?, Seyyed Ali Hosseini Jebeli??, Harrison J. Goldwyn‡, Xiang-Tian Kong‡, Zhongwei Hu‡, Elliot K. Beutler‡, Wei-Shun Chang†#, Katherine A. Willets*¶, Stephan Link*†?, and David J. Masiello*‡ Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > N- < /italic > Butyllithium-Treated Ti < sub > 3 < /sub > C < sub > 2 < /sub > T < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > MXene with Excellent Pseudocapacitor Performance
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04301 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xifan Chen †, Yuanzhi Zhu‡, Miao Zhang†, Jinyi Sui†, Wenchao Peng†, Yang Li†, GuoLiang Zhang†, Fengbao Zhang†, and Xiaobin Fan*† Source Type: research

[ASAP] Versatile Polydopamine Platforms: Synthesis and Promising Applications for Surface Modification and Advanced Nanomedicine
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04436 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wei Cheng †?, Xiaowei Zeng*†‡?, Hongzhong Chen‡, Zimu Li†, Wenfeng Zeng†, Lin Mei†, and Yanli Zhao*‡§ Source Type: research

[ASAP] Size Induced Structural Changes in Molybdenum Oxide Nanoparticles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01367 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Troels Lindahl Christiansen †, Espen D. Bøjesen‡§, Mikkel Juelsholt†, Joanne Etheridge‡§, and Kirsten M. Ø. Jensen*† Source Type: research

[ASAP] Label-Free Optical Nanoscopy of Single-Layer Graphene
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05054 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Giulia Zanini †‡, Kseniya Korobchevskaya†§, Takahiro Deguchi†, Alberto Diaspro†‡, and Paolo Bianchini*† Source Type: research

[ASAP] A Robust Aqueous Core –Shell–Shell Coconut-like Nanostructure for Stimuli-Responsive Delivery of Hydrophilic Cargo
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03049 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chen Tan †, Mohammad Arshadi†, Michelle C. Lee†, Mary Godec†, Morteza Azizi†, Bing Yan†, Hamed Eskandarloo†, Ted W. Deisenroth‡, Rupa Hiremath Darji‡, Toan Van Pho‡, and Alireza Abbaspourrad*† Source Type: research

[ASAP] Mechanistic Understanding of Metal Phosphide Host for Sulfur Cathode in High-Energy-Density Lithium –Sulfur Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02903 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jiadong Shen †, Xijun Xu†, Jun Liu*†, Zhengbo Liu†, Fangkun Li†, Renzong Hu†, Jiangwen Liu†, Xianhua Hou§, Yuezhan Feng?, Yan Yu*‡?, and Min Zhu*† Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > In Vivo < /italic > Quantitative Photoacoustic Diagnosis of Gastric and Intestinal Dysfunctions with a Broad pH-Responsive Sensor
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04541 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wenchao Huang †, Ronghe Chen†, Ya Peng†, Fei Duan†, Yanfang Huang†, Weisheng Guo‡, Xiaoyuan Chen§, and Liming Nie*† Source Type: research

[ASAP] Continuous Meter-Scale Synthesis of Weavable Tunicate Cellulose/Carbon Nanotube Fibers for High-Performance Wearable Sensors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03971 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Soo-Yeon Cho †‡#, Hayoung Yu§, Junghoon Choi†‡, Hohyung Kang†‡, Seoungwoong Park§, Ji-Soo Jang‡?, Hye-Jin Hong?, Il-Doo Kim‡?, Seoung-Ki Lee*§, Hyeon Su Jeong*§, and Hee-Tae Jung*†‡ Source Type: research

[ASAP] A Critical Review on Energy Conversion and Environmental Remediation of Photocatalysts with Remodeling Crystal Lattice, Surface, and Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03649 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jinming Luo †, Shuqu Zhang*‡, Meng Sun§, Lixia Yang‡, Shenglian Luo‡, and John C. Crittenden*† Source Type: research

[ASAP] Nondestructive Characterization of Stem Cell Neurogenesis by a Magneto-Plasmonic Nanomaterial-Based Exosomal miRNA Detection
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01875 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jin-Ho Lee †‡?, Jin-Ha Choi†‡?, Sy-Tsong Dean Chueng†, Thanapat Pongkulapa†, Letao Yang†, Hyeon-Yeol Cho†‡, Jeong-Woo Choi*‡, and Ki-Bum Lee*†§ Source Type: research

[ASAP] Highly Polarization-Sensitive, Broadband, Self-Powered Photodetector Based on Graphene/PdSe < sub > 2 < /sub > /Germanium Heterojunction
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03994 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Di Wu †, Jiawen Guo†, Juan Du‡, Congxin Xia‡, Longhui Zeng*§, Yongzhi Tian†, Zhifeng Shi†, Yongtao Tian†, Xin Jian Li†, Yuen Hong Tsang*§, and Jiansheng Jie*? Source Type: research

[ASAP] Adenine Derivative Host with Interlaced 2D Structure and Dual Lithiophilic –Sulfiphilic Sites to Enable High-Loading Li–S Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04519 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qingping Wu †‡, Xuejun Zhou†, Jun Xu*‡, Fahai Cao‡, and Chilin Li*† Source Type: research

[ASAP] Alloying Reaction Confinement Enables High-Capacity and Stable Anodes for Lithium-Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04495 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Shan Fang †§?, Laifa Shen*‡, Shaopeng Li†, Guk-Tae Kim§?, Dominic Bresser§?, Haiqian Zhang†, Xiaogang Zhang*†, Joachim Maier‡, and Stefano Passerini*§? Source Type: research

[ASAP] Recent Advances in Interface Engineering of Transition-Metal Dichalcogenides with Organic Molecules and Polymers
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02540 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - August 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Kyungjune Cho †, Jinsu Pak†, Seungjun Chung*‡, and Takhee Lee*† Source Type: research

[ASAP] Non-Arrhenius Reaction-Diffusion Kinetics for Protein Inactivation over a Large Temperature Range < xref rid="notes4" ref-type="statement" > # < /xref >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00068 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 31, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Daipayan Sarkar †?, Peiyuan Kang†?, Steven O. Nielsen‡, and Zhenpeng Qin*†§? Source Type: research

[ASAP] Modulation of Charge Density and Charge Polarity of Nanopore Wall by Salt Gradient and Voltage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01357 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 31, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chih-Yuan Lin †‡?, Elif Turker Acar†§?, Jake W. Polster?, Kabin Lin†?, Jyh-Ping Hsu*‡#, and Zuzanna S. Siwy*†?¶ Source Type: research

[ASAP] Monitoring Electron –Phonon Interactions in Lead Halide Perovskites Using Time-Resolved THz Spectroscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02049 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 31, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Daming Zhao †, Hongwei Hu‡, Reinhard Haselsberger†, Rudolph A. Marcus†§, Maria-Elisabeth Michel-Beyerle†, Yeng Ming Lam‡, Jian-Xin Zhu?, Chan La-o-vorakiat*??, Matthew C. Beard*¶, and Elbert E. M. Chia*† Source Type: research

[ASAP] Synthetic Multienzyme Complexes, Catalytic Nanomachineries for Cascade Biosynthesis < italic toggle="yes" > In Vivo < /italic >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03631 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 31, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jiale Qu †, Sheng Cao†, Qixin Wei†, Huawei Zhang‡, Rui Wang§, Wei Kang†, Tian Ma?, Liang Zhang§, Tiangang Liu?, Shannon Wing-Ngor Au‡, Fei Sun?, and Jiang Xia*† Source Type: research

[ASAP] Defect-Assisted Selective Surface Phosphorus Doping to Enhance Rate Capability of Titanium Dioxide for Sodium Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03766 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 30, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qingmeng Gan †#, Hanna He†‡#, Youhuan Zhu†, Zhenyu Wang†, Ning Qin†, Shuai Gu†, Zhiqiang Li†, Wen Luo†, and Zhouguang Lu*† Source Type: research

[ASAP] Layer Rotation-Angle-Dependent Excitonic Absorption in van der Waals Heterostructures Revealed by Electron Energy Loss Spectroscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04530 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Pranjal Kumar Gogoi* †, Yung-Chang Lin†, Ryosuke Senga†, Hannu-Pekka Komsa‡, Swee Liang Wong¶, Dongzhi Chi¶, Arkady V. Krasheninnikov‡§, Lain-Jong Li?, Mark B. H. Breese?#, Stephen J. Pennycook at , Andrew T. S. Wee?, and Kazu Suenaga*† Source Type: research

[ASAP] Chemically Cross-Linked Carbon Nanotube Films Engineered to Control Neuronal Signaling
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02429 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Myriam Barrejo ´n†?, Rossana Rauti‡?, Laura Ballerini*‡, and Maurizio Prato*†§? Source Type: research

[ASAP] Subsurface Imaging of Cell Organelles by Force Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04808 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Carlos R. Guerrero †, Pablo D. Garcia†, and Ricardo Garcia* Source Type: research

[ASAP] Bioinspired Interlocked Structure-Induced High Deformability for Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene)/Natural Microcapsule-Based Flexible Pressure Sensors
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03454 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Kang Wang †, Zheng Lou‡, Lili Wang*†, Lianjia Zhao§, Shufang Zhao‡, Dongyi Wang†, Wei Han§?, Kai Jiang?, and Guozhen Shen*‡ Source Type: research

[ASAP] Sub-Picosecond Carrier Dynamics Induced by Efficient Charge Transfer in MoTe < sub > 2 < /sub > /WTe < sub > 2 < /sub > van der Waals Heterostructures
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04701 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Kyusup Lee †, Jie Li‡, Liang Cheng§, Junyong Wang?, Dushyant Kumar†, Qisheng Wang†, Mengji Chen†, Yang Wu†, Goki Eda?, Elbert E. M. Chia§, Haixin Chang‡, and Hyunsoo Yang*† Source Type: research

[ASAP] Patchy Amphiphilic Dendrimers Bind Adenovirus and Control Its Host Interactions and in Vivo Distribution
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01484 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yuzhou Wu*? †‡, Longjie Li?†, Larissa Frank?§, Jessica Wagner‡?, Patrizia Andreozzi¶#, Brenton Hammer‡, Marco D’Alicarnasso?, Maria Pelliccia¶?¦, Weina Liu‡?, Sabyasachi Chakrabortty‡?, Silke Krol¦??, Johanna Simon‡, Katharina Landf Source Type: research

[ASAP] Correction to Artificial Virus Delivers CRISPR-Cas9 System for Genome Editing of Cells in Mice
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b05565 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Ling Li, Linjiang Song, Xiaowei Liu, Xi Yang, Xia Li, Tao He, Ning Wang, Suleixin Yang, Chuan Yu, Tao Yin, Yanzhu Wen, Zhiyao He, Xiawei Wei, Weijun Su, Qinjie Wu, Shaohua Yao*, Changyang Gong*, and Yuquan Wei* Source Type: research

[ASAP] Intrinsic Optoelectronic Characteristics of MoS < sub > 2 < /sub > Phototransistors < italic toggle="yes" > via < /italic > a Fully Transparent van der Waals Heterostructure
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04829 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jinsu Pak †, Ilmin Lee‡, Kyungjune Cho†, Jae-Keun Kim†, Hyunhak Jeong†, Wang-Taek Hwang†, Geun Ho Ahn#, Keehoon Kang†, Woo Jong Yu‡§, Ali Javey#, Seungjun Chung*?, and Takhee Lee*† Source Type: research

[ASAP] Surface Lattice Resonances in Self-Assembled Arrays of Monodisperse Ag Cuboctahedra
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03191 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 29, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Mindaugas Juode?nas* †, Tomas Tamulevic?ius†‡, Joel Henzie*§, Donats Erts?, and Sigitas Tamulevic?ius†‡ Source Type: research

[ASAP] Colloidal Flatlands Confronted with Urge for the Third Dimension
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04296 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Ruo-Yu Dong †?, Wei Wang†‡?, and Steve Granick*†§ Source Type: research

[ASAP] Organic Single-Crystal Spintronics: Magnetoresistance Devices with High Magnetic-Field Sensitivity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04449 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Shuaishuai Ding †?¶§, Yuan Tian*†¶§, Yang Li†, Hantang Zhang†, Ke Zhou†, Jinyu Liu†?, Liang Qin?, Xiaoxian Zhang?, Xiaohui Qiu?, Huanli Dong†, Daoben Zhu†, and Wenping Hu*†‡#¶ Source Type: research

[ASAP] Radiation Brightening from Virus-like Particles
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04786 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Irina B. Tsvetkova †, Arathi Anil Sushma†, Joseph Che-Yen Wang‡, William L. Schaich§, and Bogdan Dragnea*† Source Type: research

[ASAP] Reversible Click Chemistry for Ultrafast and Quantitative Formation of Protein –Polymer Nanoassembly and Intracellular Protein Delivery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04198 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Bin Liu †, Margareta Ianosi-Irimie†, and S. Thayumanavan*†‡§ Source Type: research

[ASAP] Stability of Ligands on Nanoparticles Regulating the Integrity of Biological Membranes at the Nano –Lipid Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00114 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Liming Wang †#, Peiyu Quan†‡#, Serena H. Chen?#, Wei Bu§, Yu-Feng Li†, Xiaochun Wu?, Junguang Wu†‡, Leili Zhang?, Yuliang Zhao†, Xiaoming Jiang†, Binhua Lin*§, Ruhong Zhou*?¶, and Chunying Chen*† Source Type: research

[ASAP] Neuron-Mimic Smart Electrode: A Two-Dimensional Multiscale Synergistic Strategy for Densely Packed and High-Rate Lithium Storage
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03474 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 26, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jia Yu †‡, Yanlei Wang†, Long Kong§, Shimou Chen*†, and Suojiang Zhang*† Source Type: research

[ASAP] Ferrimagnetic Vortex Nanoring-Mediated Mild Magnetic Hyperthermia Imparts Potent Immunological Effect for Treating Cancer Metastasis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01979 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xiaoli Liu †‡?, Jianjun Zheng??, Wei Sun??, Xiao Zhao†?, Yao Li†, Ningqiang Gong†, Yanyun Wang‡, Xiaowei Ma†, Tingbin Zhang§, Ling-Yun Zhao?, Yayi Hou#?, Zhibing Wu¶, Yang Du*?, Haiming Fan*§, Jie Tian*?, and Xing-Jie Liang*†? Source Type: research

[ASAP] Direct Observation of Yolk –Shell Transforming to Gold Single Atoms and Clusters with Superior Oxygen Evolution Reaction Efficiency
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02135 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chao Cai#, Shaobo Han#, Qi Wang#, and Meng Gu* Source Type: research

[ASAP] Graphene Oxide Liquid Crystal Domains: Quantification and Role in Tailoring Viscoelastic Behavior
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02830 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Md. Joynul Abedin †§, Tanesh D. Gamot†§, Samuel T. Martin†, Muthana Ali‡, Kazi Imdadul Hassan†, Meysam Sharifzadeh Mirshekarloo†§, Rico F. Tabor‡, Micah J. Green?, and Mainak Majumder*†§ Source Type: research

[ASAP] Dual Bond Enhanced Multidimensional Constructed Composite Silicon Anode for High-Performance Lithium Ion Batteries
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02129 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Shiqi Liu †, Xu Zhang†, Pengfei Yan‡, Renfei Cheng§, Yushu Tang?, Min Cui†, Boya Wang†, Liqiang Zhang?, Xiaohui Wang§, Yuyuan Jiang‡, Lin Wang†, and Haijun Yu*† Source Type: research

[ASAP] Confined 1D Propulsion of Metallodielectric Janus Micromotors on Microelectrodes under Alternating Current Electric Fields
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02100 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 25, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Liangliang Zhang †§, Zuyao Xiao†§, Xi Chen†, Jingyuan Chen†, and Wei Wang*†‡ Source Type: research