[ASAP] Role of Nanoparticle Mechanical Properties in Cancer Drug Delivery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03924 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yue Hui †, Xin Yi‡, Fei Hou†, David Wibowo†, Fan Zhang§, Dongyuan Zhao*§, Huajian Gao*?, and Chun-Xia Zhao*† Source Type: research

[ASAP] Hierarchical Condensation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03275 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xiao Yan †, Feng Chen*‡, Soumyadip Sett†, Shreyas Chavan†, Hang Li†, Lezhou Feng†, Longnan Li†, Fulong Zhao‡, Chongyan Zhao‡, Zhiyong Huang‡, and Nenad Miljkovic*†§?? Source Type: research

[ASAP] Using Polar Alcohols for the Direct Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Nanorods with Anisotropic Emission
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03508 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 11, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yanxiu Li †, He Huang‡#, Yuan Xiong†, Alexander F. Richter‡#, Stephen V. Kershaw†, Jochen Feldmann‡#, and Andrey L. Rogach*† Source Type: research

[ASAP] Tailoring the Mechanical Stiffness of DNA Nanostructures Using Engineered Defects
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03770 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chanseok Lee †§, Kyung Soo Kim†§, Young-Joo Kim†, Jae Young Lee†, and Do-Nyun Kim*†‡ Source Type: research

[ASAP] Shape-Engineered Synthesis of Atomically Thin 1T-SnS < sub > 2 < /sub > Catalyzed by Potassium Halides
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03648 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Gonglei Shao † & , Xiong-Xiong Xue ‡ & , Xionglin Zhou †, Jie Xu§, Yuanyuan Jin†, Shuyan Qi?, Nan Liu?, Huigao Duan?, Shanshan Wang#, Shisheng Li?, Miray Ouzounian?, Travis Shihao Hu?, Jun Luo§, Song Liu*†, and Yexin Feng*‡ Source Type: research

[ASAP] Nanoparticle-Aided Characterization of Arterial Endothelial Architecture during Atherosclerosis Progression and Metabolic Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.8b08875 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Thijs J. Beldman †?, Tsveta S. Malinova‡?, Emilie Desclos§, Anita E. Grootemaat§, Aresh L. S. Misiak†, Saskia van der Velden†, Cindy P. A. A. van Roomen†, Linda Beckers†, Henk A. van Veen§, Przemyslaw M. Krawczyk?, Ron A. Hoebe§, Judith C. Source Type: research

[ASAP] Anomalous Photoinduced Hole Transport in Type I Core/Mesoporous-Shell Nanocrystals for Efficient Photocatalytic H < sub > 2 < /sub > Evolution
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03826 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Zichao Lian †, Masanori Sakamoto*†, Yoichi Kobayashi‡, Naoto Tamai§, Jun Ma?, Tsuneaki Sakurai?, Shu Seki?, Tatsuo Nakagawa?, Ming-Wei Lai†, Mitsutaka Haruta†, Hiroki Kurata†, and Toshiharu Teranishi*† Source Type: research

[ASAP] Extending Single-Molecule F örster Resonance Energy Transfer (FRET) Range beyond 10 Nanometers in Zero-Mode Waveguides
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04378 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Mikhail Baibakov †, Satyajit Patra†, Jean-Benoi^t Claude, Antonin Moreau, Julien Lumeau, and Je´ro^me Wenger* Source Type: research

[ASAP] Direct-Write Lithiation of Silicon Using a Focused Ion Beam of Li < sup > + < /sup >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02766 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: William R. McGehee †§, Evgheni Strelcov*†‡§, Vladimir P. Oleshko†, Christopher Soles†, Nikolai B. Zhitenev†, and Jabez J. McClelland*† Source Type: research

[ASAP] Multishell Hollow Metal/Nitrogen/Carbon Dodecahedrons with Precisely Controlled Architectures and Synergistically Enhanced Catalytic Properties
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01953 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Huirong Chen, Kui Shen*, Yongpeng Tan, and Yingwei Li Source Type: research

[ASAP] Correction to Trans-Blood Brain Barrier Delivery of Dopamine-Loaded Nanoparticles Reverses Functional Deficits in Parkinsonian Rats
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04446 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 10, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Richa Pahuja, Kavita Seth*, Anshi Shukla, Rajendra Kumar Shukla, Priyanka Bhatnagar, Lalit Kumar Singh Chauhan, Prem Narain Saxena, Jharna Arun, Bhushan Pradosh Chaudhari, Devendra Kumar Patel, Sheelendra Pratap Singh, Rakesh Shukla, Vinay Kumar Khanna, P Source Type: research

[ASAP] Time-Resolved Digital Immunoassay for Rapid and Sensitive Quantitation of Procalcitonin with Plasmonic Imaging
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02771 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 9, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wenwen Jing †?, Yan Wang†?, Yunze Yang†, Yi Wang‡, Guangzhong Ma†, Shaopeng Wang†, and Nongjian Tao*†§ Source Type: research

[ASAP] Interfacing Epitaxial Dinickel Phosphide to 2D Nickel Thiophosphate Nanosheets for Boosting Electrocatalytic Water Splitting
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02510 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 9, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qinghua Liang †#, Lixiang Zhong†#, Chengfeng Du†, Yubo Luo†, Jin Zhao†, Yun Zheng‡, Jianwei Xu‡, Jianmin Ma§?, Chuntai Liu?, Shuzhou Li*†, and Qingyu Yan*† Source Type: research

[ASAP] Controlling Crystal Texture in Programmable Atom Equivalent Thin Films
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04333 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Paul A. Gabrys and Robert J. Macfarlane* Source Type: research

[ASAP] The Effects of Atomic-Scale Strain Relaxation on the Electronic Properties of Monolayer MoS < sub > 2 < /sub >
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03652 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Daniel J. Trainer †, Yuan Zhang‡, Fabrizio Bobba†§, Xiaoxing Xi†, Saw-Wai Hla‡?, and Maria Iavarone*† Source Type: research

[ASAP] Achieving Infrared Detection by All-Si Plasmonic Hot-Electron Detectors with High Detectivity
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04236 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Bo Feng §, Jingyuan Zhu§, Bingrui Lu§, Feifei Liu¶, Lei Zhou¶, and Yifang Chen*§ Source Type: research

[ASAP] One-Pot, Large-Scale Synthesis of Organic Color Center-Tailored Semiconducting Carbon Nanotubes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04087 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Hong-Bin Luo †§?, Peng Wang†?, Xiaojian Wu†, Haoran Qu†, Xiaoming Ren§, and YuHuang Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Visible-Light-Driven Single-Component BiVO < sub > 4 < /sub > Micromotors with the Autonomous Ability for Capturing Microorganisms
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03184 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Katherine Villa †, Filip Novotny´†, Jaroslav Zelenka‡, Michelle P. Browne†, Toma´s? Ruml‡, and Martin Pumera*†§? Source Type: research

[ASAP] Electron Holography and Magnetotransport Measurements Reveal Stabilized Magnetic Skyrmions in Fe < sub > 1 – < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Co < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Si Nanowires
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02130 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Nitish Mathur †, Matthew J. Stolt†, Kodai Niitsu‡, Xiuzhen Yu‡, Daisuke Shindo‡§, Yoshinori Tokura‡?, and Song Jin*† Source Type: research

[ASAP] A Wearable Skinlike Ultra-Sensitive Artificial Graphene Throat
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03218 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yuhong Wei †§, Yancong Qiao†§, Guangya Jiang‡§, Yunfan Wang‡§, Fangwei Wang†, Mingrui Li†, Yunfei Zhao†, Ye Tian†, Guangyang Gou†, Songyao Tan†, He Tian*†, Yi Yang*†, and Tian-Ling Ren*† Source Type: research

[ASAP] Carrier-Enhanced Anticancer Efficacy of Sunitinib-Loaded Green Tea-Based Micellar Nanocomplex beyond Tumor-Targeted Delivery
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00467 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 8, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Nunnarpas Yongvongsoontorn, Joo Eun Chung, Shu Jun Gao †, Ki Hyun Bae, Atsushi Yamashita, Min-Han Tan*, Jackie Y. Ying†, and Motoichi Kurisawa* Source Type: research

[ASAP] < italic toggle="yes" > In Situ < /italic > Manipulation of Dendritic Cells by an Autophagy-Regulative Nanoactivator Enables Effective Cancer Immunotherapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00143 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yi Wang †‡?, Yao-Xin Lin†§?, Jie Wang†‡, Sheng-Lin Qiao†‡, Yu-Ying Liu?, Wen-Qian Dong?, Junqing Wang§, Hong-Wei An†?, Chao Yang†, Muhetaerjiang Mamuti†‡, Lei Wang†, Bo Huang?, and Hao Wang*†‡ Source Type: research

[ASAP] Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02917 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jinhui Wang †‡§?, Vineeth Kumar Bandari†‡§?, Daniil Karnaushenko‡, Yang Li†‡§, Fei Li†‡§, Panpan Zhang?, Stefan Baunack‡, Dmitriy D. Karnaushenko‡, Christian Becker‡, Maryam Faghih‡, Tong Kang‡, Shengkai Duan†‡§, Minsh Source Type: research

[ASAP] Enhancing Lithium Insertion with Electrostatic Nanoconfinement in a Lithography Patterned Precision Cell
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04390 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Sylvia Xin Li* †‡, Nam S. Kim§, Kim McKelvey??, Chanyuan Liu#¶, Henry S. White?, Gary W. Rubloff#¶, Sang Bok Lee§#, and Mark A. Reed*?¦ Source Type: research

[ASAP] Understanding the Role of Overpotentials in Lithium Ion Conversion Reactions: Visualizing the Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02007 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Guennadi Evmenenko †, Robert E. Warburton‡, Handan Yildirim‡, Jeffrey P. Greeley‡, Maria K. Y. Chan§, D. Bruce Buchholz†, Paul Fenter§, Michael J. Bedzyk†, and Timothy T. Fister*§ Source Type: research

[ASAP] Layer-Dependent Photoinduced Electron Transfer in 0D –2D Lead Sulfide/Cadmium Sulfide–Layered Molybdenum Disulfide Hybrids
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04367 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jia-Shiang Chen †‡, Mingxing Li†, Qin Wu†, Eduard Fron§, Xiao Tong†, and Mircea Cotlet*† Source Type: research

[ASAP] All-Inkjet-Printed Vertical Heterostructure for Wafer-Scale Electronics
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03428 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 5, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Dong Un Lim †?, Seungbeom Choi‡?, Seongchan Kim‡, Young Jin Choi‡, Sungjoo Lee‡, Moon Sung Kang?, Yong-Hoon Kim*‡§, and Jeong Ho Cho*† Source Type: research

[ASAP] Mussel-Inspired Self-Healing Metallopolymers for Silicon Nanoparticle Anodes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03837 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: You Kyeong Jeong † and Jang Wook Choi*† Source Type: research

[ASAP] Supervised Learning and Mass Spectrometry Predicts the < italic toggle="yes" > in Vivo < /italic > Fate of Nanomaterials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02774 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: James Lazarovits †‡?, Shrey Sindhwani†‡?, Anthony J. Tavares†‡?, Yuwei Zhang†‡, Fayi Song†‡, Julie Audet†§, Jonathan R. Krieger?, Abdullah Muhammad Syed†‡, Benjamin Stordy†‡, and Warren C. W. Chan*†‡§?# Source Type: research

[ASAP] Biomimetic Separation of Transport and Matrix Functions in Lamellar Block Copolymer Channel-Based Membranes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03659 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Chao Lang †‡, Dan Ye†, Woochul Song†, Chenhao Yao†, Yu-ming Tu†, Clara Capparelli†‡, Jacob A. LaNasa‡, Michael A. Hickner‡?, Esther W. Gomez†§, Enrique D. Gomez†‡?, Robert J. Hickey*‡?, and Manish Kumar*†§?? Source Type: research

[ASAP] Tunable Negative Differential Resistance in van der Waals Heterostructures at Room Temperature by Tailoring the Interface
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03342 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Sidi Fan †‡?, Quoc An Vu†‡?, Sanghyub Lee†‡, Thanh Luan Phan§, Gyeongtak Han‡, Young-Min Kim‡, Woo Jong Yu*§, and Young Hee Lee*†‡ Source Type: research

[ASAP] Enhancing Droplet Deposition on Wired and Curved Superhydrophobic Leaves
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02457 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Meirong Song* †, Duan Hu†, Xianfu Zheng†, Lixia Wang†, Zhilun Yu†, Wankai An†, Risong Na†, Chuxin Li‡, Ning Li‡, Zhouhui Lu†, Zhichao Dong*‡, Yilin Wang*§, and Lei Jiang‡? Source Type: research

[ASAP] Origin of Subthreshold Turn-On in Quantum-Dot Light-Emitting Diodes
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03507 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 3, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Huixia Luo †#, Wenjuan Zhang†#, Menglin Li‡, Yixing Yang§, Mingxuan Guo†, Sai-Wing Tsang*‡, and Song Chen*† Source Type: research

[ASAP] Designing Higher Resolution Self-Assembled 3D DNA Crystals via Strand Terminus Modifications
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02430 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yoel P. Ohayon †, Carina Hernandez†, Arun Richard Chandrasekaran†, Xinyu Wang†, Hatem O. Abdallah†, Michael Alexander Jong†, Michael G. Mohsen†, Ruojie Sha†, Jens J. Birktoft†, Philip S. Lukeman§, Paul M. Chaikin‡, Stephen L. Ginell?, Source Type: research

[ASAP] Resilient Pathways to Atomic Attachment of Quantum Dot Dimers and Artificial Solids from Faceted CdSe Quantum Dot Building Blocks
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03052 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Justin C. Ondry †, John P. Philbin†, Michael Lostica†, Eran Rabani†‡§, and A. Paul Alivisatos*†‡?? Source Type: research

[ASAP] Biodegradable Biliverdin Nanoparticles for Efficient Photoacoustic Imaging
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01201 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Parinaz Fathi †‡§, Hailey J. Knox?, Dinabandhu Sar†‡, Indu Tripathi†‡, Fatemeh Ostadhossein†‡, Santosh K. Misra†‡, Mandy B. Esch§, Jefferson Chan*?, and Dipanjan Pan*†‡ Source Type: research

[ASAP] Synergistic Energy Nanoconfinement and Water Activation in Hydrogels for Efficient Solar Water Desalination
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02301 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Youhong Guo †§, Xingyi Zhou†§, Fei Zhao†§, Jiwoong Bae†, Brian Rosenberger‡, and Guihua Yu*† Source Type: research

[ASAP] MoTe < sub > 2 < /sub > Lateral Homojunction Field-Effect Transistors Fabricated using Flux-Controlled Phase Engineering
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02785 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 2, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Rui Ma †, Huairuo Zhang*‡§, Youngdong Yoo?, Zachary Patrick Degregorio?, Lun Jin?, Prafful Golani†, Javad Ghasemi Azadani†, Tony Low†, James E. Johns?, Leonid A. Bendersky§, Albert V. Davydov§, and Steven J. Koester*† Source Type: research

[ASAP] Quantification of Biomolecular Dynamics Inside Real and Synthetic Nuclear Pore Complexes Using Time-Resolved Atomic Force Microscopy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02424 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: George J. Stanley †#, Bernice Akpinar†‡#, Qi Shen§?, Patrick D. Ellis Fisher§?, C. Patrick Lusk§, Chenxiang Lin§?, and Bart W. Hoogenboom*†? Source Type: research

[ASAP] Band Structure Engineering of Layered WSe < sub > 2 < /sub > < italic toggle="yes" > via < /italic > One-Step Chemical Functionalization
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.8b09351 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Jun Hong Park †‡¶, Amritesh Rai?¶, Jeongwoon Hwang#?, Chenxi Zhang#, Iljo Kwak‡, Steven F. Wolf‡, Suresh Vishwanath?, Xinyu Liu?, Malgorzata Dobrowolska?, Jacek Furdyna?, Huili Grace Xing??, Kyeongjae Cho#, Sanjay K. Banerjee?, and Andrew C. Kum Source Type: research

[ASAP] Bone-Targeted Nanoplatform Combining Zoledronate and Photothermal Therapy To Treat Breast Cancer Bone Metastasis
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b00097 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Wentong Sun ‡, Kun Ge*‡§, Yan Jin‡, Yu Han‡, Haisong Zhang§, Guoqiang Zhou‡, Xinjian Yang‡, Dandan Liu‡, Huifang Liu‡, Xing-Jie Liang?, and Jinchao Zhang*‡ Source Type: research

[ASAP] Nanoparticles from Cuttlefish Ink Inhibit Tumor Growth by Synergizing Immunotherapy and Photothermal Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02993 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Rong-Hui Deng ‡, Mei-Zhen Zou†, Diwei Zheng†, Si-Yuan Peng†, Wenlong Liu†, Xue-Feng Bai†, Han-Shi Chen†, Yunxia Sun†, Pang-Hu Zhou*‡, and Xian-Zheng Zhang*† Source Type: research

[ASAP] Gigantic Phonon-Scattering Cross Section To Enhance Thermoelectric Performance in Bulk Crystals
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03805 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Junphil Hwang †§, Hoon Kim†, Mi-Kyung Han§, Jisook Hong‡, Ji-Hoon Shim‡, Jang-Yeul Tak?, Young Soo Lim?, Yingshi Jin§, Jiyong Kim†, Hwanjoo Park†, Dong-Keon Lee†, Je-Hyeong Bahk*#, Sung-Jin Kim*§, and Woochul Kim*† Source Type: research

[ASAP] High Performance Vertical Resonant Photo-Effect-Transistor with an All-Around OLED-Gate for Ultra-Electromagnetic Stability
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b04163 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Qikun Li †‡?, Sheng Bi†‡?, Kyeiwaa Asare-Yeboah§, Jin Na†, Yun Liu?, Chengming Jiang*†‡, and Jinhui Song*†‡ Source Type: research

[ASAP] Monovalent and Oriented Labeling of Gold Nanoprobes for the High-Resolution Tracking of a Single-Membrane Molecule
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01176 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Yi-Hung Liao, Chih-Hsiang Lin, Ching-Ya Cheng, Wai Cheng Wong, Jz-Yuan Juo, and Chia-Lung Hsieh* Source Type: research

[ASAP] Spatiotemporal Tracking of Brain-Tumor-Associated Myeloid Cells < italic toggle="yes" > in Vivo < /italic > through Optical Coherence Tomography with Plasmonic Labeling and Speckle Modulation
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02656 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - July 1, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Elliott Daniel SoRelle †‡§^?, Derek William Yecies†#?, Orly Liba†§^??, Frederick Christian Bennett†, Claus Moritz Graef#, Rebecca Dutta†§^, Siddhartha Mitra#??, Lydia-Marie Joubert??, Samuel Cheshier#??, Gerald A. Grant#?, and Adam de la Ze Source Type: research

[ASAP] Gas-Permeable, Irritation-Free, Transparent Hydrogel Contact Lens Devices with Metal-Coated Nanofiber Mesh for Eye Interfacing
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b02305 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - June 28, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Shiyuan Wei †‡, Rongkang Yin†‡§, Tao Tang??, Yingxiao Wu#, Yang Liu†, Puxin Wang†‡, Kai Wang*??, Ming Mei?, Ruqiang Zou#, and Xiaojie Duan*†‡ Source Type: research

[ASAP] Rod-Scale Design Strategies for Immune-Targeted Delivery System toward Cancer Immunotherapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b01271 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - June 28, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Xiupeng Wang* †, Shu Ihara‡, Xia Li*†, Atsuo Ito†, Yu Sogo†, Yohei Watanabe§, Atsushi Yamazaki‡, Noriko M. Tsuji§, and Tadao Ohno? Source Type: research

[ASAP] Atomically Precise Gold –Levonorgestrel Nanocluster as a Radiosensitizer for Enhanced Cancer Therapy
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03767 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - June 28, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Tong-Tong Jia †, Guang Yang†, Sai-Jun Mo†, Zhao-Yang Wang†, Bing-Jie Li‡, Wang Ma‡, Yue-Xin Guo‡, Xiaoyuan Chen§, Xueli Zhao*†, Jun-Qi Liu*‡, and Shuang-Quan Zang*† Source Type: research

[ASAP] Non-Negligible Roles of Pore Size Distribution on Electroosmotic Flow in Nanoporous Materials
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.9b03303 (Source: ACS Nano)
Source: ACS Nano - June 28, 2019 Category: Nanotechnology Authors: Cheng Lian †, Haiping Su†, Chunzhong Li‡, Honglai Liu*†, and Jianzhong Wu*§ Source Type: research