[ASAP] Ultrasensitive Detection of Exosome Using Biofunctionalized Gold Nanorods on a Silver-Island Film
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00830 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 17, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Naseer Ullah Khan, Zahir Muhammad, Xukun Liu, Jing Lin, Qihong Zheng, Huajie Zhang, Samiullah Malik, Hua He, and Liming Shen Source Type: research

[ASAP] Single-Dislocation Schottky Diodes
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01081 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 17, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Ang Tao, Tingting Yao, Yixiao Jiang, Lixin Yang, Xuexi Yan, Hiromichi Ohta, Yuichi Ikuhara, Chunlin Chen, Hengqiang Ye, and Xiuliang Ma Source Type: research

[ASAP] Power Management and Reaction Optimization for a Self-Powered Electrochemical System Driven by a Triboelectric Nanogenerator
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01152 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 17, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yawei Feng, Xi Liang, Jiajia Han, Kai Han, Tao Jiang, Hexing Li, and Zhong Lin Wang Source Type: research

[ASAP] High- < italic toggle="yes" > Q < /italic > Silicon Nitride Drum Resonators Strongly Coupled to Gates
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01477 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Xin Zhou, Srisaran Venkatachalam, Ronghua Zhou, Hao Xu, Alok Pokharel, Andrew Fefferman, Mohammed Zaknoune, and Eddy Collin Source Type: research

[ASAP] Tumor-Associated-Macrophage-Membrane-Coated Nanoparticles for Improved Photodynamic Immunotherapy
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00818 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Cailing Chen, Meiyu Song, Yangyang Du, Ying Yu, Chunguang Li, Yu Han, Fei Yan, Zhan Shi, and Shouhua Feng Source Type: research

[ASAP] Remote Photothermal Control of DNA Origami Assembly in Cellular Environments
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01821 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Chao Zhang, Xinxin Jing, Linjie Guo, Chengjun Cui, Xiaoling Hou, Tingting Zuo, Jiangbo Liu, Jiye Shi, Xiaoguo Liu, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Chao Chang, Chunhai Fan, and Lihua Wang Source Type: research

[ASAP] Photoinduced Fano Resonances between Quantum Confined Nanocrystals and Adsorbed Molecular Catalysts
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01739 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Wenxing Yang, Yawei Liu, Tomas Edvinsson, Ashleigh Castner, Shihuai Wang, Sheng He, Sascha Ott, Leif Hammarstro ̈m, and Tianquan Lian Source Type: research

[ASAP] Relaxation of the Interface Resistance between Solid Electrolyte and 5 V-Class Positive Electrode
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01059 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Ryo Nakayama, Kazunori Nishio, Daisuke Imazeki, Naoto Nakamura, Ryota Shimizu, and Taro Hitosugi Source Type: research

[ASAP] Photorechargeable Lead-Free Perovskite Lithium-Ion Batteries Using Hexagonal Cs < sub > 3 < /sub > Bi < sub > 2 < /sub > I < sub > 9 < /sub > Nanosheets
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01000 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Neha Tewari, Sunil B. Shivarudraiah, and Jonathan E. Halpert Source Type: research

[ASAP] Biexciton Binding Energy and Line width of Single Quantum Dots at Room Temperature
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01556 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 16, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Sander J. W. Vonk, Bart A. J. Heemskerk, Robert C. Keitel, Stijn O. M. Hinterding, Jaco J. Geuchies, Arjan J. Houtepen, and Freddy T. Rabouw Source Type: research

[ASAP] Engineering Two-Dimensional Metal –Organic Framework on Molecular Basis for Fast Li < sup > + < /sup > Conduction
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01534 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 15, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Jianming Yu, Taolian Guo, Chao Wang, Zihan Shen, Xunyi Dong, Shiheng Li, Huigang Zhang, and Zhenda Lu Source Type: research

[ASAP] High-Speed Blow Spinning of Neat Graphene Fibrous Materials
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01076 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Senping Liu, Yazhe Wang, Xin Ming, Zhen Xu, Yingjun Liu, and Chao Gao Source Type: research

[ASAP] Correlating Super-Resolution Microscopy and Transmission Electron Microscopy Reveals Multiparametric Heterogeneity in Nanoparticles
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01666 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Teodora Andrian, Pietro Delcanale, Silvia Pujals, and Lorenzo Albertazzi Source Type: research

[ASAP] Three-Dimensional Perovskite Nanopixels for Ultrahigh-Resolution Color Displays and Multilevel Anticounterfeiting
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01261 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Mojun Chen, Shiqi Hu, Zhiwen Zhou, Nan Huang, Sanghyeon Lee, Yage Zhang, Rui Cheng, Jihyuk Yang, Zhaoyi Xu, Yu Liu, Heekwon Lee, Xiao Huan, Shien-Ping Feng, Ho Cheung Shum, Barbara Pui Chan, Seung Kwon Seol, Jaeyeon Pyo, and Ji Tae Kim Source Type: research

[ASAP] Intermolecular Charge-Transfer-Induced Strong Optical Emission from Herringbone H-Aggregates
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01734 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Qi Sun, Jiajun Ren, Tong Jiang, Qian Peng, Qi Ou, and Zhigang Shuai Source Type: research

[ASAP] Highly Sensitive Ultrastable Electrochemical Sensor Enabled by Proton-Coupled Electron Transfer
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01692 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Chao Lu, Xiangbiao Liao, Daining Fang, and Xi Chen Source Type: research

[ASAP] Down-Scalable and Ultra-fast Memristors with Ultra-high Density Three-Dimensional Arrays of Perovskite Quantum Wires
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00834 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Swapnadeep Poddar, Yuting Zhang, Leilei Gu, Daquan Zhang, Qianpeng Zhang, Shuai Yan, Matthew Kam, Sifan Zhang, Zhitang Song, Weida Hu, Lei Liao, and Zhiyong Fan Source Type: research

[ASAP] Probing PIEZO1 Localization upon Activation Using High-Resolution Atomic Force and Confocal Microscopy
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00599 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Andra C. Dumitru, Amaury Stommen, Melanie Koehler, Anne-Sophie Cloos, Jinsung Yang, Arnaud Leclercqz, Donatienne Tyteca, and David Alsteens Source Type: research

[ASAP] Detecting Individual Bond Switching within Amides in a Tunneling Junction
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01882 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Mingzhu Huang, Qinghai Zhou, Feng Liang, Lei Yu, Bohuai Xiao, Yunchuan Li, Mingyang Zhang, Yan Chen, Jin He, Shengxiong Xiao, and Shuai Chang Source Type: research

[ASAP] Tunable Nitrogen-Doping of Sulfur Host Nanostructures for Stable and Shuttle-Free Room-Temperature Sodium –Sulfur Batteries
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01763 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 14, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Alex Yong Sheng Eng, Yong Wang, Dan-Thien Nguyen, Si Yin Tee, Carina Yi Jing Lim, Xian Yi Tan, Man-Fai Ng, Jianwei Xu, and Zhi Wei Seh Source Type: research

[ASAP] A New Perspective and Design Principle for Halide Perovskites: Ionic Octahedron Network (ION)
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01897 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 13, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Jianbo Jin, Maria C. Folgueras, Mengyu Gao, Sunmoon Yu, Sheena Louisia, Ye Zhang, Li Na Quan, Chubai Chen, Rui Zhang, Fabian Seeler, Kerstin Schierle-Arndt, and Peidong Yang Source Type: research

[ASAP] Electron –Hole Scattering Limited Transport of Dirac Fermions in a Topological Insulator
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01271 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Valentin L. Mu ̈ller, Yuan Yan, Oleksiy Kashuba, Björn Trauzettel, Mohamed Abdelghany, Johannes Kleinlein, Wouter Beugeling, Hartmut Buhmann, and Laurens W. Molenkamp Source Type: research

[ASAP] Morphologic Design of Silver-Bearing Sugar-Based Polymer Nanoparticles for Uroepithelial Cell Binding and Antimicrobial Delivery
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00776 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yue Song, Mahmoud Elsabahy, Christina A. Collins, Sarosh Khan, Richen Li, Teri N. Hreha, Yidan Shen, Yen-Nan Lin, Rachel A. Letteri, Lu Su, Mei Dong, Fuwu Zhang, David A. Hunstad, and Karen L. Wooley Source Type: research

[ASAP] Impurity-Induced Emission in Re-Doped WS < sub > 2 < /sub > Monolayers
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01439 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Leyi Loh, Yifeng Chen, Junyong Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Qi Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew TS Wee, Michel Bosman, Su Ying Quek, and Goki Eda Source Type: research

[ASAP] Engineering of Exciton Spatial Distribution in CdS Nanoplatelets
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01278 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yan Zhang, Haibing Zhang, Dongdong Chen, Cheng-Jun Sun, Yang Ren, Jianhui Jiang, Linjun Wang, Zheng Li, and Xiaogang Peng Source Type: research

[ASAP] Probing the Chiral Domains and Excitonic States in Individual WS < sub > 2 < /sub > Tubes by Second-Harmonic Generation
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00497 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Heming Xia, Xinyu Chen, Song Luo, Feng Qin, Alexander Idelevich, Saptarshi Ghosh, Toshiya Ideue, Yoshihiro Iwasa, Alla Zak, Reshef Tenne, Zhanghai Chen, Wei-Tao Liu, and Shiwei Wu Source Type: research

[ASAP] Reconfigurable Josephson Phase Shifter
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01366 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 11, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Taras Golod, Razmik A. Hovhannisyan, Olena M. Kapran, Vyacheslav V. Dremov, Vasily S. Stolyarov, and Vladimir M. Krasnov Source Type: research

[ASAP] Single-Shot Readout of a Driven Hybrid Qubit in a GaAs Double Quantum Dot
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00783 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Wonjin Jang, Min-Kyun Cho, Hyeongyu Jang, Jehyun Kim, Jaemin Park, Gyeonghun Kim, Byoungwoo Kang, Hwanchul Jung, Vladimir Umansky, and Dohun Kim Source Type: research

[ASAP] Enhanced Spontaneous Emission of Monolayer MoS < sub > 2 < /sub > on Epitaxially Grown Titanium Nitride Epsilon-Near-Zero Thin Films
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00491 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Khant Minn, Aleksei Anopchenko, Ching-Wen Chang, Ragini Mishra, Jinmin Kim, Zhenrong Zhang, Yu-Jung Lu, Shangjr Gwo, and Ho Wai Howard Lee Source Type: research

[ASAP] Measurement of Navier Slip on Individual Nanoparticles in Liquid
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00603 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Jesse F. Collis, Selim Olcum, Debadi Chakraborty, Scott R. Manalis||, and John E. Sader Source Type: research

[ASAP] Automatic Inverse Design of High-Performance Beam-Steering Metasurfaces via Genetic-type Tree Optimization
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00720 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Chia-Hsiang Lin, Yu-Sheng Chen, Jhao-Ting Lin, Hao Chung Wu, Hsuan-Ting Kuo, Chen-Fu Lin, Peter Chen, and Pin Chieh Wu Source Type: research

[ASAP] Percolation of Ion-Irradiation-Induced Disorder in Complex Oxide Interfaces
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01651 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Bethany E. Matthews, Michel Sassi, Christopher Barr, Colin Ophus, Tiffany C. Kaspar, Weilin Jiang, Khalid Hattar, and Steven R. Spurgeon Source Type: research

[ASAP] Surveilling and Tracking COVID-19 Patients Using a Portable Quantum Dot Smartphone Device
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01280 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yuwei Zhang □, Ayden Malekjahani□, Buddhisha N. Udugama, Pranav Kadhiresan, Hongmin Chen, Matthew Osborne, Max Franz, Mike Kucera, Simon Plenderleith, Lily Yip, Gary D. Bader⬡△, Vanessa Tran▼, Jonathan B. Gubbay▼, Allison McGeer△, Samira Mub Source Type: research

[ASAP] Quantifying Competitive Degradation Processes in Supported Nanocatalyst Systems
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01516 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 10, 2021 Category: Nanotechnology Authors: James P. Horwath, Peter W. Voorhees, and Eric A. Stach Source Type: research

[ASAP] Ge < sub > 0.95 < /sub > Sn < sub > 0.05 < /sub > Gate-All-Around p-Channel Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors with Sub-3 nm Nanowire Width
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00934 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yuye Kang, Shengqiang Xu, Kaizhen Han, Eugene Y.-J. Kong, Zhigang Song, Sheng Luo, Annie Kumar, Chengkuan Wang, Weijun Fan, Gengchiau Liang, and Xiao Gong Source Type: research

[ASAP] Flexible Sulfide Electrolyte Thin Membrane with Ultrahigh Ionic Conductivity for All-Solid-State Lithium Batteries
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01344 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Zhihua Zhang, Liping Wu, Dong Zhou, Wei Weng, and Xiayin Yao Source Type: research

[ASAP] Fast Li Plating Behavior Probed by X-ray Computed Tomography
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01389 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Hongyi Pan, Tianyu Fu, Guibin Zan, Rusong Chen, Chunxia Yao, Quan Li, Piero Pianetta, Kai Zhang, Yijin Liu, Xiqian Yu, and Hong Li Source Type: research

[ASAP] Chemical Vapor Deposition of Superconducting FeTe < sub > 1 – < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Se < sub > < italic toggle="yes" > x < /italic > < /sub > Nanosheets
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01577 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Dianyi Hu °, Chen Ye°, Xiaowei Wang°, Xiaoxu Zhao°, Lixing Kang, Jiawei Liu, Ruihuan Duan, Xun Cao, Yanchao He, Junxiong Hu, Shengyao Li, Qingsheng Zeng, Ya Deng, Peng-Fei Yin, Ariando Ariando, Yizhong Huang, Hua Zhang, Xiao Renshaw Wang•, and Zheng Source Type: research

[ASAP] Atomic-Level Structural Engineering of Graphene on a Mesoscopic Scale
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01214 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Alberto Trentino, Jacob Madsen, Andreas Mittelberger, Clemens Mangler, Toma Susi, Kimmo Mustonen, and Jani Kotakoski Source Type: research

[ASAP] Spin Dynamics Slowdown near the Antiferromagnetic Critical Point in Atomically Thin FePS < sub > 3 < /sub >
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00870 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 9, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Xiao-Xiao Zhang, Shengwei Jiang ▽, Jinhwan Lee, Changgu Lee, Kin Fai Mak, and Jie Shan Source Type: research

[ASAP] Ultrasensitive Calorimetric Measurements of the Electronic Heat Capacity of Graphene
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01553 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Mohammed Ali Aamir, John N. Moore, Xiaobo Lu, Paul Seifert, Dirk Englund, Kin Chung Fong, and Dmitri K. Efetov Source Type: research

[ASAP] Flexible, Mechanically Robust, Solid-State Electrolyte Membrane with Conducting Oxide-Enhanced 3D Nanofiber Networks for Lithium Batteries
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01704 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Mengmeng Zhang, Peng Pan, Zhongling Cheng, Jieting Mao, Liyuan Jiang, Changke Ni, Soyeon Park, Kaiyue Deng, Yi Hu, and Kun Kelvin Fu Source Type: research

[ASAP] Three-Dimensional Colloidal Controlled Growth of Core –Shell Heterostructured Persistent Luminescence Nanocrystals
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04940 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Kai Huang, Zhanjun Li, Yang Li, Nuo Yu, Xiuping Gao, Ling Huang, Shuang Fang Lim, and Gang Han Source Type: research

[ASAP] Highly Confined Phonon Polaritons in Monolayers of Perovskite Oxides
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01002 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Dominik M. Juraschek and Prineha Narang Source Type: research

[ASAP] Disordered-Layer-Mediated Reverse Metal –Oxide Interactions for Enhanced Photocatalytic Water Splitting
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01368 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yoonjun Cho ∞, Bumsu Park∞, Deepak K. Padhi∞, Ismail A. M. Ibrahim, Sungsoon Kim, Kwang Hee Kim, Kug-Seung Lee, Chang-Lyoul Lee, Jeong Woo Han, Sang Ho Oh, and Jong Hyeok Park Source Type: research

[ASAP] Nanoscale Magnetization and Current Imaging Using Time-Resolved Scanning-Probe Magnetothermal Microscopy
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00704 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Chi Zhang, Jason M. Bartell, Jonathan C. Karsch, Isaiah Gray, and Gregory D. Fuchs Source Type: research

[ASAP] Graphene Electric Field Sensor Enables Single Shot Label-Free Imaging of Bioelectric Potentials
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00543 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Halleh B. Balch, Allister F. McGuire, Jason Horng, Hsin-Zon Tsai, Kevin K. Qi, Yi-Shiou Duh, Patrick R. Forrester, Michael F. Crommie, Bianxiao Cui, and Feng Wang Source Type: research

[ASAP] Correction to “Discrimination of Bond Order in Organic Molecules Using Noncontact Atomic Force Microscopy”
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01987 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Dingxin Fan, Yuki Sakai, and James R. Chelikowsky Source Type: research

[ASAP] Kinetically Controlled Self-Assembly of Binary Polymer-Grafted Nanocrystals into Ordered Superstructures via Solvent Vapor Annealing
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00890 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Yi Wang, Jun Chen, Chenhui Zhu, Baixu Zhu, Soojin Jeong, Yi Yi, Yang Liu, Joshua Fiadorwu, Peng He, and Xingchen Ye Source Type: research

[ASAP] A Synergistic DNA-polydopamine-MnO < sub > 2 < /sub > Nanocomplex for Near-Infrared-Light-Powered DNAzyme-Mediated Gene Therapy
Nano LettersDOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01727 (Source: Nano Letters)
Source: Nano Letters - June 8, 2021 Category: Nanotechnology Authors: Huaixin Zhao, Zhili Zhang, Duo Zuo, Linghui Li, Feng Li, and Dayong Yang Source Type: research