Understanding the dehydrogenation mechanism over iron nanoparticles catalysts based on density functional theory
Publication date: Available online 28 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Ningchao Zheng, Xi He, Weiqing Guo, Zhuofeng Hu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 29, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Electrochemical synthesis of 3-azido-indolines from amino-azidation of alkenes
Publication date: Available online 27 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Shengping Guo, Liyan Liu, Kangfei Hu, Qi Sun, Zhenggen Zha, Yu Yang, Zhiyong Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 28, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Synthesis and biological evaluation of a lipopeptide-based methamphetamine vaccine
Publication date: Available online 24 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Fan Liao, Hanxuan Wang, Yuankun Dao, Kai Yuan, Jiazhen Lu, Jie Shi, Ying Han, Suwei Dong, Lin Lu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 25, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Recent development of pillar[n]arene-based amphiphiles
Publication date: Available online 24 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yan Cai, Zhecheng Zhang, Yue Ding, Lanping Hu, Jin Wang, Tingting Chen, Yong Yao (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 25, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Enhancement of mass transfer efficiency and photoelectrochemical activity for TiO2 nanorod arrays by decorating Ni3+-states functional NiO water oxidation cocatalyst
Publication date: Available online 24 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Ningchao Zheng, Xi He, Weiqing Guo, Zhuofeng Hu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 25, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Synthesis of planar chiral isoquinolinone-fused ferrocenes through palladium-catalyzed C-H functionalization reaction
Publication date: Available online 25 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Lantao Liu, Huihui Liu, Zhenzhen Zuo, An-An Zhang, Zhongyi Li, Tuanjie Meng, Wei Wu, Yuanzhao Hua, Guoliang Mao (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 25, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Preparation of a fixed-tetraphenylethylene motif bridged ditopic benzo-21-crown-7 and its application for constructing AIE supramolecular polymers
Publication date: Available online 24 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Tangxin Xiao, Jie Wang, Yong Shen, Cheng Bao, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun, Leyong Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 25, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Ultra-small nanodots coated with oligopeptides providing highly negative charges to enhance osteogenic differentiation of hBMSCs better than osteogenic induction medium
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yueqi Zhao, Lin Meng, Kai Zhang, Yuanqing Sun, Yue Zhao, Zhe Yang, Yangliu Lin, Xinrui Liu, Hongchen Sun, Bai Yang, Quan Lin (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 23, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Acid-catalyzed chemodivergent reactions of 2, 2-dimethoxyacetaldehyde and anilines
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Luxia Guo, Zihao Chen, Hongmei Zhu, Minghao Li, Yanlong Gu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 23, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Helical secondary structures and supramolecular tilted chirality in N-terminal aryl amino acids with diversified optical activities
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Zhuoer Wang, Aiyou Hao, Pengyao Xing (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 23, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Tuning the release rate of volatile molecules by pore surface engineering in metal-organic frameworks
Publication date: Available online 23 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Hongwen Chen, Huaqiang Chen, Bo Zhang, Liming Jiang, Youqing Shen, Engang Fu, Dan Zhao, Zhuxian Zhou (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 23, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

The carbon nanotubes-based materials and their applications for organic pollutant removal: A critical review
Publication date: Available online 21 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Jiali Peng, Yongli He, Chenying Zhou, Shijun Su, Bo Lai (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Manganese catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Publication date: Available online 21 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Guang-Ya Zhang, Sun-Hong Ruan, Yan-Yun Li, Jing-Xing Gao (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Hydrothermal synthesis of hierarchical SnO2 nanomaterials for high-efficiency detection of pesticide residue
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Haijie Cai, Xiaopeng Qiao, Meilian Chen, Dongsheng Feng, Abdulaziz A. Alghamdi, Fahad A. Alharthi, Yingjie Pan, Yong Zhao, Yongheng Zhu, Yonghui Deng (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Recent advances in electrochemical sensors for antibiotics and their applications
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Qun Wang, Qiang Xue, Tao Chen, Jiawei Li, Yuehua Liu, Xiaohan Shan, Fei Liu, Jianbo Jia (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Sensing nanomaterials of wearable glucose sensors
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Guanglei Li, Dan Wen (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

High thermal conductivity of graphene and structure defects: Prospects for thermal applications in graphene sheets
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Chenglong Cai, Ting Wang, Guanwen Qu, Zhangqi Feng (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Silver nanocubes monolayers as a SERS substrate for quantitative analysis
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Ziang Zhou, Xiuhui Bai, Peishen Li, Changzheng Wang, Ming Guo, Yang Zhang, Peiren Ding, Shaowei Chen, Yunyun Wu, Qiang Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Hyperterpenoids A and B: Two pairs of unprecedented 6/6/4/6/6 polycyclic cyclobutane meroterpenoids with potent neuroprotective and anti-inflammatory activities from Hypericum beanie
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Bo Zhen, Xinyue Suo, Jun Dang, Huilan Yue, Yanduo Tao, Jia-Jia Wang, Li Li, Ming-Bao Lin, Qi Hou, Wei-Ping Wang, Xiao-Liang Wang, Jian-Dong Jiang, Teng-Fei Ji (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Solution-processed multi-resonance organic light-emitting diodes with high efficiency and narrowband emission
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Shen Xu, Qingqing Yang, Ying Zhang, Hui Li, Qin Xue, Guohua Xie, Minzhao Gu, Jibiao Jin, Ling Huang, Runfeng Chen (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

One-step construction of MoO2 uniform nanoparticles on graphene with enhanced lithium storage
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yanting Chu, Baojuan Xi, Shenglin Xiong (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 22, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Thermo-induced structural transformation with synergistic optical and magnetic changes in ytterbium and erbium complexes
Publication date: Available online 17 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Qian Zou, Jing-Cui Liu, Xin-Da Huang, Song-Song Bao, Li-Min Zheng (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 18, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Au nanorods decorated TiO2 nanobelts with enhanced full solar spectrum photocatalytic antibacterial activity and the sterilization file cabinet application
Publication date: Available online 17 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yingying Qin, Yichen Guo, Zhangqian Liang, Yanjun Xue, Xiaoli Zhang, Lei Yang, Jian Tian (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 18, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Nonlinear optical metal-organic frameworks for ratiometric temperature sensing in physiological range
Publication date: Available online 14 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yating Wan, Yuanjing Cui, Yu Yang, Guodong Qian (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 15, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Drug-induced hierarchical self-assembly of poly(amino acid) for efficient intracellular drug delivery
Publication date: Available online 15 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Zifen Li, Yanxue Yang, Chuan Peng, Hang Liu, Rui Yang, Yi Zheng, Lulu Cai, Hong Tan, Qiang Fu, Mingming Ding (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 15, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Pressure controllable aptamers picking strategy by targets competition
Publication date: Available online 15 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Ge Yang, Chao Zhu, Liping Zhao, Linsen Li, Yuanyu Huang, Yukui Zhang, Feng Qu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 15, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Metal-organic framework as a multi-component sensor for detection of Fe3+, ascorbic acid and acid phosphatase
Publication date: Available online 15 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Hao Wang, Xiuli Wang, Rong-Mei Kong, Lian Xia, Fengli Qu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 15, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Polysaccharide conjugate vaccine: A kind of vaccine with great development potential
Publication date: Available online 13 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Jing Zhao, Gang Hu, Yi Huang, Yingchun Huang, Xin Wei, Jianyou Shi (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 14, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Optimized Pt-MnOx interface in Pt-MnOx/3DOM-Al2O3 catalysts for enhancing catalytic soot combustion
Publication date: Available online 13 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Jing Xiong, Zhenguo Li, Peng Zhang, Qi Yu, Kaixiang Li, Yilin Zhang, Zhen Zhao, Jian Liu, Jianmei Li, Yuechang Wei (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 14, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Co-delivery of anticancer drugs and cell penetrating peptides for improved cancer therapy
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xiao Fu, Guiqiang Zhang, Yulin Zhang, Haifeng Sun, Shuang Yang, Shilei Ni, Jiwei Cui (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Acid-induced tunable white light emission based on triphenylamine derivatives
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xi Liu, Yi Qin, Junlong Zhu, Xiaoli Zhao, Tanyu Cheng, Yanrong Jiang, Haitao Sun, Lin Xu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Se-decorated SnO2/rGO composite spheres and their sodium storage performances
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Peng Zhang, Bin Cao, Razium A. Soomro, Ning Sun, Bin Xu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Access to multi-functionalized oxazolines via silver-catalyzed heteroannulation of enamides with sulfoxonium ylides
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Rui-Hua Liu, Qi-Chao Shan, Ya Gao, Teck-Peng Loh, Xu-Hong Hu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Ionic/electronic conductivity regulation of n-type polyoxadiazole lithium sulfonate conductive polymer binders for high-performance silicon microparticle anodes
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yuanyuan Yu, Huihui Gao, Jiadeng Zhu, Dazhe Li, Fengxia Wang, Chunhui Jiang, Tianhaoyue Zhong, Shuheng Liang, Mengjin Jiang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Intermolecular hydrogen-bond interaction to promote thermoreversible 2'-deoxyuridine-based AIE-organogels
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xuan Zhao, Long Zhao, Qiuyun Xiao, Hai Xiong (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Sulfone-based high-voltage electrolytes for high energy density rechargeable lithium batteries: Progress and perspective
Publication date: Available online 12 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Wenya Wu, Ying Bai, Xinran Wang, Chuan Wu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 13, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Bifunctional air electrodes for flexible rechargeable Zn-air batteries
Publication date: Available online 10 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xiaoling Lang, Zhibiao Hu, Caiyun Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 11, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Three-dimensional porous photo-thermal fiber felt with salt-resistant property for high efficient solar distillation
Publication date: Available online 7 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Jingjing Zhang, Xueqing Luo, Xiaoxin Zhang, Ying Xu, Hongbo Xu, Jinlong Zuo, Dongmei Liu, Fuyi Cui, Wei Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 9, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

A boronate-modified renewable nanointerface for ultrasensitive electrochemical assay of cellulase activity
Publication date: Available online 7 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Tianxiang Wei, Qiao Xu, Caiyu Zou, Zeqiang He, Yidan Tang, Tao Gao, Min Han, Zhihui Dai (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 9, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

In situ construction of oxygen-vacancy-rich Bi0@Bi2WO6-x microspheres with enhanced visible light photocatalytic for NO removal
Publication date: Available online 6 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xiaoqian Xie, Qadeer-Ul Hassan, Huan Lu, Fei Rao, Jianzhi Gao, Gangqiang Zhu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 7, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Conducting polymer engineered covalent organic framework as a novel electrochemical amplifier for ultrasensitive detection of acetaminophen
Publication date: Available online 5 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Yao Xie, Yuling Chen, Xin Sun, Yang Wang, Yi Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 6, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Structure-based linker optimization of 6-(2-cyclohexyl-1-alkyl)-2-(2-oxo-2-phenylethylsulfanyl)pyrimidin-4(3H)-ones as potent non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
Publication date: Available online 3 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Daxiong Li, Chunsheng Zhang, Wei Ding, Siming Huang, Le Yu, Nan Lu, Wenkai Pan, Yiming Li, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Hongbing Zhang, Yueping Wang, Yanping He, Fener Chen (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 4, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Synthesis of π-extended dibenzo[d,k]ullazines by a palladium-catalyzed double annulation using arynes
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Deping Wang, Yan Liu, Linhua Wang, Hu Cheng, Yuming Zhang, Ge Gao (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

A purely organic D-π-A-π-D emitter with thermally activated delayed fluorescence and room temperature phosphorescence for near-white OLED
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Jing Sun, Junsen Jia, Bo Zhao, Jingjing Yang, Manjeet Singh, Zhongfu An, Hua Wang, Bingshe Xu, Wei Huang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

A confined micro-reactor with a movable Fe3O4 core and a mesoporous TiO2 shell for a photocatalytic Fenton-like degradation of bisphenol A
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Pengpeng Qiu, Tao Zhao, Xiaohang Zhu, Binota Thokchom, Jianping Yang, Wan Jiang, Lianjun Wang, Yuchi Fan, Xiaopeng Li, Wei Luo (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Two-dimensional blue-phase CX (X = S, Se) monolayers with high carrier mobility and tunable photocatalytic water splitting capability
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Shengcai Li, Mengyao Shi, Jiahui Yu, Shujuan Li, Shulai Lei, Liangxu Lin, Jiajun Wang (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Aconapelsulfonines A and B, seco C20-diterpenoid alkaloids deriving via Criegee rearrangements of napelline skeleton from Aconitum carmichaelii
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Hui Liu, Yuzhuo Wu, Qinglan Guo, Shuai Shao, Chengbo Xu, Tiantai Zhang, Jiangong Shi (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Visible light induced tandem reactions: an efficient one pot strategy for constructing quinazolinones using in-situ formed aldehydes under photocatalyst-free and room-temperature conditions
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Zongbo Xie, Jin Lan, Haibo Zhu, Gaoyi Lei, Guofang Jiang, Zhanggao Le (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 3, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

A microfluidic device for accurate detection of hs-cTnI
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Li huang, Enben Su, Yuan Liu, Nongyue He, Yan Deng, Lian Jin, Zhu Chen, Song Li (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 1, 2020 Category: Chemistry Source Type: research

Recent advances in synthesis of organosilicons via radical strategies
Publication date: Available online 1 October 2020Source: Chinese Chemical LettersAuthor(s): Xueping Zhang, Jingkun Fang, Chun Cai, Guoping Lu (Source: Chinese Chemical Letters)
Source: Chinese Chemical Letters - October 1, 2020 Category: Chemistry Source Type: research