Magnetic coupling engineered porous dielectric carbon within ultralow filler loading toward tunable and high-performance microwave absorption
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Wang Yang, Bo Jiang, Zhihui Liu, Rui Li, Liqiang Hou, Zhengxuan Li, Yongli Duan, Xingru Yan, Fan Yang, Yongfeng Li (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 30, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Additive manufacturing of steel–copper functionally graded material with ultrahigh bonding strength
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Chaolin Tan, Youxiang Chew, Guijun Bi, Di Wang, Wenyou Ma, Yongqiang Yang, Kesong Zhou (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 30, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Selective laser melting (SLM) of CX stainless steel: Theoretical calculation, process optimization and strengthening mechanism
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Dongdong Dong, Cheng Chang, Hao Wang, Xingchen Yan, Wenyou Ma, Min Liu, Sihao Deng, Julien Gardan, Rodolphe Bolot, Hanlin Liao (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 30, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Origin of strong solid solution strengthening in the CrCoNi-W medium entropy alloy
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Yujie Chen, Yan Fang, Xiaoqian Fu, Yiping Lu, Sijing Chen, Hongbin Bei, Qian Yu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 30, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Tensile and cyclic deformation response of friction-stir-welded dissimilar aluminum alloy joints: strain localization effect
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): P.L. Niu, W.Y. Li, D.L. Chen (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Bioprocess-inspired preparation of silica with varied morphologies and potential in lithium storage
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Fuqiang Wan, Wenxuan Wang, Zhaoyong Zou, Hao Xie, Hang Ping, Zhengyi Fu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

High damping in Fe-Ga-La alloys: phenomenological model for magneto-mechanical hysteresis damping and experiment
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Meng Sun, Anatoly Balagurov, Ivan Bobrikov, Xianping Wang, Wen Wen, I.S. Golovin, Qianfeng Fang (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Multi-scale Study on the Heterogeneous Deformation Behavior in Duplex Stainless Steel
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xiao Zhang, Pei Wang, Dianzhong Li, Yiyi Li (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Structural integrity and damage of ZrB2 ceramics after 4 MeV Au ions irradiation
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Weichao Bao, Stuart Robertson, Jiawei Zhao, Ji-Xuan Liu, Houzheng Wu, Guo-Jun Zhang, Fangfang Xu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Facile synthesis of Ni-, Co-, Cu-metal organic frameworks electrocatalyst boosting for hydrogen evolution reaction
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Man Zhang, Di Hu, Zhenhao Xu, Biying Liu, Mebrouka Boubeche, Zuo Chen, Yuchen Wang, Huixia Luo, Kai Yan (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

2D-titanium carbide (MXene) based selective electrochemical sensor for simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine and uric acid
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): N. Murugan, R. Jerome, M. Preethika, Anandhakumar Sundaramurthy, Ashok K. Sundramoorthy (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Patterned growth of β-Ga2O3 thin films for solar-blind deep-ultraviolet photodetectors array and optical imaging application
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Chao Xie, Xingtong Lu, Yi Liang, Huahan Chen, Li Wang, Chunyan Wu, Di Wu, Wenhua Yang, Linbao Luo (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Phosphorus-doped Fe7S8@C nanowires for efficient electrochemical hydrogen and oxygen evolutions: Controlled synthesis and electronic modulation on active sites
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Thanh-Tung Le, Xiao Liu, Peijun Xin, Qing Wang, Chunyan Gao, Ye Wu, Yong Jiang, Zhangjun Hu, Shoushuang Huang, Zhiwen Chen (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Fundamental understanding of high-capacity lithium-excess cathodes with disordered rock salt structure
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Hao Lin, Beatriz Moreno, Kamil Kucuk, Sensen Zhang, Shankar Aryal, Zheng Li, Carlo U Segre, Jassiel Rodriguez, Dhanya Puthusseri, Lirong Cai, Xuechen Jiao, Vilas G. Pol (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Effects of cold metal transfer mode on the reaction layer of wire and arc additive-manufactured Ti-6Al-4V/Al-6.25Cu dissimilar alloys
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Yinbao Tian, Junqi Shen, Shengsun Hu, Jian Gou, Yan Cui (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Cold spray additive manufacturing of Invar 36 alloy: microstructure, thermal expansion and mechanical properties
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Chaoyue Chen, Yingchun Xie, Longtao Liu, Ruixin Zhao, Xiaoli Jin, Shanqing Li, Renzhong Huang, Jiang Wang, Hanlin Liao, Zhongming Ren (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Synthesis of covalently bonded reduced graphene oxide-Fe3O4 nanocomposites for efficient electromagnetic wave absorption
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xudong Liu, Ying Huang, Ling Ding, Xiaoxiao Zhao, Panbo Liu, Tiehu Li (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

SnO-SnO2 modified two-dimensional MXene Ti3C2Tx for acetone gas sensor working at room temperature
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Zijing Wang, Fen Wang, Angga Hermawan, Yusuke Asakura, Takuya Hasegawa, Hiromu Kumagai, Hideki Kato, Masato Kakihana, Jianfeng Zhu, Shu Yin (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Effects of hydrogenation temperature on room-temperature compressive properties of CMHT-treated Ti6Al4V alloy
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Baoguo Yuan, Xing Liu, Jiangfei Du, Qiang Chen, Yuanyuan Wan, Yunliang Xiang, Yan Tang, Xiaoxue Zhang, Zhongyue Huang (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Highly dispersed silver nanoparticles for performance-enhanced lithium oxygen batteries
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Zhihong Luo, Fujie Li, Chengliang Hu, Liankun Yin, Degui Li, Chenhao Ji, Xiangqun Zhuge, Kui Zhang, Kun Luo (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Diffusion-induced abnormal tertiary dendrite during peritectic solidification in a temperature gradient
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Peng Peng, Anqiao Zhang, Jinmian Yue, Xudong Zhang, Yuanli Xu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Influences of residual stress and micro-deformation on microstructures and mechanical properties for Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si alloy produced by laser powder bed fusion
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): C.C. Zhang, H.L. Wei, T.T. Liu, L.Y. Jiang, T. Yang, W.H. Liao (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 29, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Metal oxide mesocrystals and mesoporous single crystals: synthesis, properties and applications in solar energy conversion
Publication date: Available online 25 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Tingting Wu, Guoqiang Deng, Chao Zhen (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 26, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Interlayer material technology of manganese phosphate toward and beyond electrochemical pseudocapacitance over energy storage application
Publication date: Available online 21 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xu Bao, Wei-Bin Zhang, Qiang Zhang, Lun Zhang, Xue-Jing Ma, Jianping Long (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 23, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Formation mechanism of α lamellae during β→α transformation in polycrystalline dual-phase Ti alloys
Publication date: Available online 22 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Jia Sun, Min Qi, Jinhu Zhang, Xuexiong Li, Hao Wang, Yingjie Ma, Dongsheng Xu, Jiafeng Lei, Rui Yang (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 23, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Deformation mechanism of bimodal microstructure in Ti-6Al-4V alloy: The effects of intercritical annealing temperature and constituent hardness
Publication date: Available online 19 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Yan Chong, Tilak Bhattacharjee, Yanzhong Tian, Akinobu Shibata, Nobuhiro Tsuji (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 20, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Grain-size gradient NiTi ribbons with multiple-step shape transition prepared by melt-spinning
Publication date: Available online 19 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xiangguang Kong, Ying Yang, Shiyu Guo, Ran Li, Bo Feng, Daqiang Jiang, Li Meng, Changfeng Chen, Lishan Cui, Shijie Hao (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 20, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Improving high-temperature mechanical properties of cast CrFeCoNi high-entropy alloy by highly thermostable in-situ precipitated carbides
Publication date: Available online 19 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): X.W. Liu, N. Gao, J. Zheng, Y. Wu, Y.Y. Zhao, Q. Chen, W. Zhou, S.Z. Pu, W.M. Jiang, Z.T. Fan (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 20, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Twin crystal structured Al-10 wt.% Mg alloy over broad velocity conditions achieved by high thermal gradient directional solidification
Publication date: Available online 19 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Luyan Yang, Shuangming Li, Kai Fan, Yang Li, Yanhui Chen, Wei Li, Deli Kong, Pengfei Cao, Haibo Long, Ang Li (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 20, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

High-throughput development and applications of the compositional mechanical property map of the β titanium alloys
Publication date: Available online 18 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Jinfeng Ling, Dandan Huang, Kewu Bai, Wei Li, Zhentao Yu, Weimin Chen (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 19, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Effects of rare earth oxides on microstructures and thermo-physical properties of hafnia ceramics
Publication date: Available online 18 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Chun Li, Chaolong Ren, Yue Ma, Jian He, Hongbo Guo (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 19, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Coupling phase field with creep damage to study γʹ evolution and creep deformation of single crystal superalloys
Publication date: Available online 18 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Min Yang, Jun Zhang, Weimin Gui, Songsong Hu, Zhuoran Li, Min Guo, Haijun Su, Lin Liu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 19, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Double layered superhydrophobic PDMS-Candle soot coating with durable corrosion resistance and thermal-mechanical robustness
Publication date: Available online 16 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Binbin Zhang, Jizhou Duan, Yanliang Huang, Baorong Hou (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 17, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Densification, microstructure and mechanical properties of multicomponent (TiZrHfNbTaMo)C ceramic prepared by pressureless sintering
Publication date: Available online 16 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Wen Zhang, Lei Chen, Chenguang Xu, Wenyu Lu, Yujin Wang, Jiahu Ouyang, Yu Zhou (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 17, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Structural characterization of the 112¯2 twin boundary and the corresponding stress accommodation mechanisms in pure titanium
Publication date: Available online 17 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Bingqiang Wei, Song Ni, Yong Liu, Min Song (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 17, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Simultaneously improving strength and ductility through laminate structure design in Mg–8.0Gd–3.0Y-0.5Zr alloys
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Jing Li, Mengjie Zhao, Li Jin, Fenghua Wang, Shuai Dong, Jie Dong (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 17, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Microstructural evolution, mechanical properties and corrosion behavior of as-cast Mg-5Li-3Al-2Zn alloy with different Sn and Y addition
Publication date: Available online 16 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xiang Peng, Xu Shihao, Dehua Ding, Guanglan Liao, Wu Guohua, Wencai Liu, Wenjiang Ding (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 17, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Hierarchical, seamless, edge-rich nanocarbon hybrid foams for highly efficient electromagnetic-interference shielding
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Liyuan Han, Qiang Song, Kezhi Li, Xuemin Yin, Jiajia Sun, Hejun Li, Fengpei Zhang, Xinran Ren, Xi Wang (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Synergistic effect of chloride ion and Shewanella algae accelerates the corrosion of Ti-6Al-4V alloy
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Zhong Li, Jie Wang, Yizhe Dong, Dake Xu, Xianhui Zhang, Jianhua Wu, Tingyue Gu, Fuhui Wang (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

One Step Method of Structure Engineering Porous Graphitic Carbon Nitride for Efficient Visible-Light Photocatalytic Reduction of Cr(VI)
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Xueru Chen, Yin Zhang, Dashui Yuan, Wu Huang, Jing Ding, Hui Wan, Wei-Lin Dai, Guofeng Guan (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Inverse methodology as applied to reconstruct local textile features from measured pressure field
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): S. Bancora, C. Binetruy, S. Advani, S. Comas-Cardona (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Microstructural evolution of a silicon carbide-carbon coated nanostructured ferritic alloy composite during in-situ Kr ion irradiation at 300°C 450°C
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Kaustubh Bawane, Kathy Lu, Xian-Ming Bai, Jing Hu, Meimei Li, Peter M. Baldo, Edward Ryan (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Fabrication of high-quality silver nanowire conductive film and its application for transparent film heaters
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Boda Zheng, Qingsheng Zhu, Yang Zhao (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Metal coordination assists fabrication of multifunctional aerogel
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Yijie Hu, Hao Zhuo, Zehong Chen, Xinwen Peng, Linxin Zhong, Runcang Sun (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Constructing zwitterionic nanofiber film for anti-adhesion of marine corrosive microorganisms
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Jiashun Shi, Suchun Wang, Xin Cheng, Shiqiang Chen, Guangzhou Liu (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Review on corrosion resistance of mild steels in liquid aluminum
Publication date: Available online 14 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Gaopeng Xu, Kui Wang, Xianping Dong, Lei Yang, Muhammad Ebrahimi, Haiyan Jiang, Qudong Wang, Wenjiang Ding (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Microstructural influences on the high cycle fatigue life dispersion and damage mechanism in a metastable β titanium alloy
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Zhihong Wu, Hongchao Kou, Nana Chen, Zhixin Zhang, Fengming Qiang, Jiangkun Fan, Bin Tang, Jinshan Li (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Patternable Production of SrTiO3 Nanoparticles Using 1-W Laser Directly on Flexible Humidity Sensor Platform Based on ITO/SrTiO3/CNT
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Le Thai Duy, Ji-Ye Baek, Ye-Ji Mun, Hyungtak Seo (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Effects of PyC shell thickness on the microstructure, ablation resistance of SiCnws/PyC-C/C-ZrC-SiC composites
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Qinchuan He, Hejun Li, Xuemin Yin, Lu Jinhua (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research

Formability of AA 2219-O sheet under quasi-static, electromagnetic dynamic, and mechanical dynamic tensile loadings
Publication date: Available online 15 September 2020Source: Journal of Materials Science & TechnologyAuthor(s): Hongliang Su, Liang Huang, Jianjun Li, Wang Xiao, Hui Zhu, Fei Feng, Hongwei Li, Siliang Yan (Source: Journal of Materials Science and Technology)
Source: Journal of Materials Science and Technology - September 15, 2020 Category: Materials Science Source Type: research