CXCL6 ‐EGFR‐induced Kupffer cells secrete TGF‐β1 promoting hepatic stellate cell activation via the SMAD2/BRD4/C‐MYC/EZH2 pathway in liver fibrosis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 14, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Xiaobo Cai , Zhenghong Li , Qidi Zhang , Yin Qu , Mingyi Xu , Xinjian Wan , Lungen Lu Source Type: research

The role of K63 ‐linked polyubiquitination in cardiac hypertrophy
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 13, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Kaowen Yan , Murugavel Ponnusamy , Ying Xin , Qi Wang , Peifeng Li , Kun Wang Source Type: research

A polymorphism rs3746444 within the pre ‐miR‐499 alters the maturation of miR‐499‐5p and its antiapoptotic function
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 13, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Wei Ding , Mengyang Li , Teng Sun , Di Han , Xiaoci Guo , Xiao Chen , Qinggong Wan , Xuejuan Zhang , Jianxun Wang Source Type: research

BMP ‐2 induces human mononuclear cell chemotaxis and adhesion and modulates monocyte‐to‐macrophage differentiation
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 13, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Evangelia Pardali , Lena ‐Maria Makowski , Merle Leffers , Andreas Borgscheiper , Johannes Waltenberger Source Type: research

Association between high ‐sensitivity C‐reactive protein, lipoprotein‐associated phospholipase A2 and carotid atherosclerosis: A cross‐sectional study
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 10, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Huamin Liu , Yan Yao , Youxin Wang , Long Ji , Kai Zhu , Haitao Hu , Jianxin Chen , Jichun Yang , Qinghua Cui , Bin Geng , Qing Liu , Dong Li , Yong Zhou Source Type: research

Nicotine induces endothelial dysfunction and promotes atherosclerosis via GTPCH1
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 9, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Jingyuan Li , Shangming Liu , Guangqing Cao , Yuanyuan Sun , Weiqian Chen , Fajin Dong , Jinfeng Xu , Cheng Zhang , Wencheng Zhang Source Type: research

25 ‐Hydroxycholesterol protects against acute lung injury via targeting MD‐2
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 9, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Wei Ouyang , Hui Zhou , Chao Liu , Shiwei Wang , Yu Han , Jingyan Xia , Feng Xu Source Type: research

rSjP40 suppresses hepatic stellate cell activation by promoting microRNA ‐155 expression and inhibiting STAT5 and FOXO3a expression
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 9, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Dandan Zhu , Chunzhao Yang , Pei Shen , Liuting Chen , Jinling Chen , Xiaolei Sun , Lian Duan , Li Zhang , Jinhua Zhu , Yinong Duan Source Type: research

Sirtuin3 protects aged human mesenchymal stem cells against oxidative stress and enhances efficacy of cell therapy for ischaemic heart diseases
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 9, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Dong ‐Yang Zhang , Chun‐Feng Zhang , Bi‐Cheng Fu , Lu Sun , Xue‐Qing Wang , Wei Chen , Wei Liu , Kai‐Yu Liu , Guo‐Qing Du , Chong‐Yi Ma , Shu‐Lin Jiang , Ren‐Ke Li , Hai Tian Source Type: research

Biology, role and therapeutic potential of circulating histones in acute inflammatory disorders
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 7, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Peter Szatmary , Wei Huang , David Criddle , Alexei Tepikin , Robert Sutton Source Type: research

Parthenolide and DMAPT induce cell death in primitive CML cells through reactive oxygen species
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 6, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Gabriela Flores ‐Lopez , Dafne Moreno‐Lorenzana , Manuel Ayala‐Sanchez , Socrates Aviles‐Vazquez , Hector Torres‐Martinez , Peter A. Crooks , Monica L. Guzman , Hector Mayani , Antonieta Chávez‐González Source Type: research

TRIM32 promotes cell proliferation and invasion by activating β‐catenin signalling in gastric cancer
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 6, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Changming Wang , Jiapeng Xu , Hongbing Fu , Yu Zhang , Xin Zhang , Dejun Yang , Zhenxin Zhu , Ziran Wei , Zunqi Hu , Ronglin Yan , Qingping Cai Source Type: research

The interplay of LncRNA ANRIL and miR ‐181b on the inflammation‐relevant coronary artery disease through mediating NF‐κB signalling pathway
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 6, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Feng Guo , Chengchun Tang , Yawei Li , Yuqing Liu , Ping Lv , Wei Wang , Yongyong Mu Source Type: research

miR ‐1322 regulates ChREBP expression via binding a 3′‐UTR variant (rs1051943)
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 6, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Ying Zhang , Sen ‐Lin Hu , Dong Hu , Jian‐Gang Jiang , Guang‐Lin Cui , Xing‐De Liu , Dao Wen Wang Source Type: research

The lysine acetyltransferase GCN5 contributes to human papillomavirus oncoprotein E7 ‐induced cell proliferation via up‐regulating E2F1
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 6, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Lijun Qiao , Qishu Zhang , Weifang Zhang , Jason J. Chen Source Type: research

IGF2 ‐derived miR‐483‐3p associated with Hirschsprung's disease by targeting FHL1
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 3, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Zhengke Zhi , Hairong Zhu , Xiaofeng Lv , Changgui Lu , Yang Li , Feng Wu , Lingling Zhou , Hongxing Li , Weibing Tang Source Type: research

The emerging role of miR ‐19 in glioma
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 3, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Weihan Wang , Anling Zhang , Yubing Hao , Guangxiu Wang , Zhifan Jia Source Type: research

Low ‐density lipoprotein receptor‐related protein 6 regulates alternative pre‐mRNA splicing
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - August 2, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Tianyou Yuan , Shiyi Wang , Chaoyue Hu , Yufei Wu , Dandan Liang , Li Li , Yi Liu , Jun Li , Yi ‐Han Chen Source Type: research

Long non ‐coding RNA SNHG14 induces trastuzumab resistance of breast cancer via regulating PABPC1 expression through H3K27 acetylation
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Huaying Dong , Wei Wang , Shaowei Mo , Qiang Liu , Xin Chen , Ru Chen , Yu Zhang , Kejian Zou , Mulin Ye , Xionghui He , Fan Zhang , Jing Han , Jianguo Hu Source Type: research

Branched ‐chain amino acids promote endothelial dysfunction through increased reactive oxygen species generation and inflammation
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Olha Zhenyukh , Maria Gonz ález‐Amor , Raul R. Rodrigues‐Diez , Vanesa Esteban , Marta Ruiz‐Ortega , Mercedes Salaices , Sebastian Mas , Ana M. Briones , Jesus Egido Source Type: research

Tectorigenin inhibits RANKL ‐induced osteoclastogenesis via suppression of NF‐κB signalling and decreases bone loss in ovariectomized C57BL/6
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Chiyuan Ma , Kai Xu , Jiahong Meng , Jisheng Ran , Safwat Adel Abdo Moqbel , An Liu , Shigui Yan , Lidong Wu Source Type: research

Melatonin activates Parkin translocation and rescues the impaired mitophagy activity of diabetic cardiomyopathy through Mst1 inhibition
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Shanjie Wang , Zhijing Zhao , Xinyu Feng , Zheng Cheng , Zhenyu Xiong , Tingting Wang , Jie Lin , Mingming Zhang , Jianqiang Hu , Yanhong Fan , Russel J. Reiter , Haichang Wang , Dongdong Sun Source Type: research

microRNA Let ‐7b: A Novel treatment for endometriosis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Cagdas Sahin , Ramanaiah Mamillapalli , Kyong W. Yi , Hugh S. Taylor Source Type: research

Exosomal miR ‐95‐5p regulates chondrogenesis and cartilage degradation via histone deacetylase 2/8
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Guping Mao , Shu Hu , Ziji Zhang , Peihui Wu , Xiaoyi Zhao , Ruifu Lin , Weiming Liao , Yan Kang Source Type: research

Regulation of TRPV5 transcription and expression by E2/ER α signalling contributes to inhibition of osteoclastogenesis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 31, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Tengfei Song , Tao Lin , Jun Ma , Lei Guo , Ling Zhang , Xuhui Zhou , Tianwen Ye Source Type: research

Evidence for sex difference in the CSF/plasma albumin ratio in ~20 000 patients and 335 healthy volunteers
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 28, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Cristina Parrado ‐Fernández , Kaj Blennow , Magnus Hansson , Valerio Leoni , Angel Cedazo‐Minguez , Ingemar Björkhem Source Type: research

Acetyl ‐11‐keto‐β‐boswellic acid ameliorates renal interstitial fibrosis via Klotho/TGF‐β/Smad signalling pathway
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 28, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Minna Liu , Tianlong Liu , Peijin Shang , Yikai Zhang , Limin Liu , Ting Liu , Shiren Sun Source Type: research

A positive feedback loop between miR ‐181b and STAT3 that affects Warburg effect in colon cancer via regulating PIAS3 expression
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 28, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Xiaolin Pan , Jin Feng , Zhenhua Zhu , Linhua Yao , Shijie Ma , Bo Hao , Guoxin Zhang Source Type: research

Ablation of Ggnbp2 impairs meiotic DNA double ‐strand break repair during spermatogenesis in mice
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 28, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Kaimin Guo , Yan He , Lingyun Liu , Zuowen Liang , Xian Li , Lu Cai , Zi ‐Jian Lan , Junmei Zhou , Hongliang Wang , Zhenmin Lei Source Type: research

Variants in Notch signalling pathway genes, PSEN1 and MAML2, predict overall survival in Chinese patients with epithelial ovarian cancer
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 28, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Yuan Xu , Lei Cheng , Hongji Dai , Ruoxin Zhang , Mengyun Wang , Tingyan Shi , Menghong Sun , Xi Cheng , Qingyi Wei Source Type: research

Interstitial cell network volume is reduced in the terminal bowel of ageing mice
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 26, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Prasanna P. K. M. Gamage , Bhavik A. Patel , Mark S. Yeoman , Rachel N. Ranson , M. Jill Saffrey Source Type: research

Knockdown of lncRNA AK139328 alleviates myocardial ischaemia/reperfusion injury in diabetic mice via modulating miR ‐204‐3p and inhibiting autophagy
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 26, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Si ‐yang Yu , Bo Dong , Zhen‐fei Fang , Xin‐qun Hu , Liang Tang , Sheng‐hua Zhou Source Type: research

Collagen regulates the ability of endothelial progenitor cells to protect hypoxic myocardium through a mechanism involving miR ‐377/VE‐PTP axis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Ana ‐Maria Rosca , Daniel Nicolae Mitroi , Valeriu Cismasiu , Rodica Badea , Georgiana Necula‐Petrareanu , Mihai Bogdan Preda , Cristina Niculite , Raluca Tutuianu , Stefan Szedlacsek , Alexandrina Burlacu Source Type: research

MicroRNA ‐194 protects against chronic hepatitis B‐related liver damage by promoting hepatocyte growth via ACVR2B
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Xue Gao , Pan Zhao , Jie Hu , Hongguang Zhu , Jiming Zhang , Zhongwen Zhou , Jingmin Zhao , Feng Tang Source Type: research

NR4A1 retards adipocyte differentiation or maturation via enhancing GATA2 and p53 expression
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Dan ‐dan Qin , Ying‐feng Yang , Ze‐qing Pu , Dong Liu , Cong Yu , Peng Gao , Ji‐cui Chen , Chen Zong , Yu‐chao Zhang , Xia Li , Xiang‐dong Wang , Yuan‐tao Liu Source Type: research

Peptidylarginine deiminase 4 concentration, but not PADI4 polymorphisms, is associated with ICU mortality in septic shock patients
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Nara Aline Costa , Ana L úcia Gut , Paula Schmidt Azevedo , Bertha Furlan Polegato , Eloá Siqueira Magalhães , Larissa Lumi Watanabe Ishikawa , Rita de Cassia Siqueira Bruder , Evelyn Aparecida da Silva , Renan Braga Gonçalves , Suza Source Type: research

The non ‐coding RNA OTUB1‐isoform2 promotes ovarian tumour progression and predicts poor prognosis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Shunni Wang , Yan Ning , Ping Wei , Dongliag Cai , Linghui Lu , Jing Li , Yiqin Wang Source Type: research

A Lox/CHOP ‐10 crosstalk governs osteogenic and adipogenic cell fate by MSCs
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 25, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Wen ‐yan Jiang , Chun Xing , Hong‐wei Wang , Wei Wang , Su‐zhen Chen , Liu‐fang Ning , Xu Xu , Qi‐qun Tang , Hai‐yan Huang Source Type: research

HORMAD2 methylation ‐mediated epigenetic regulation of gene expression in thyroid cancer
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 24, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Qiuyu Lin , Sen Hou , Feng Guan , Chenghe Lin Source Type: research

The dual role of N6 ‐methyladenosine modification of RNAs is involved in human cancers
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 24, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Liujia He , Jiangfeng Li , Xiao Wang , Yufan Ying , Haiyun Xie , Huaqing Yan , Xiangyi Zheng , Liping Xie Source Type: research

SNMDA: A novel method for predicting microRNA ‐disease associations based on sparse neighbourhood
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 21, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Yu Qu , Huaxiang Zhang , Cheng Liang , Pingjian Ding , Jiawei Luo Source Type: research

LncRNA HOTAIR/miR ‐613/c‐met axis modulated epithelial‐mesenchymal transition of retinoblastoma cells
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 21, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Ge Yang , Yang Fu , Xiaoyan Lu , Menghua Wang , Hongtao Dong , Qiuming Li Source Type: research

Collagen peptide modified carboxymethyl cellulose as both antioxidant drug and carrier for drug delivery against retinal ischaemia/reperfusion injury
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 21, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Hua Mu , Yeqing Wang , Haiying Wei , Hong Lu , Zhuolei Feng , Hongmin Yu , Yue Xing , Haijing Wang Source Type: research

Photobiomodulation and different macrophages phenotypes during muscle tissue repair
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 19, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Nadhia H. C. Souza , Raquel A. Mesquita ‐Ferrari , Maria Fernanda S. D. Rodrigues , Daniela F. T. da Silva , Beatriz G. Ribeiro , Agnelo N. Alves , Mónica P. Garcia , Fábio D. Nunes , Evaldo M. da Silva Junior , Cristiane M. Fra Source Type: research

MircoRNA ‐1275 promotes proliferation, invasion and migration of glioma cells via SERPINE1
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 19, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Dong ‐Mei Wu , Shan Wang , Xin Wen , Xin‐Rui Han , Yong‐Jian Wang , Shao‐Hua Fan , Zi‐Feng Zhang , Qun Shan , Jun Lu , Yuan‐Lin Zheng Source Type: research

BMSCs and miR ‐124a ameliorated diabetic nephropathy via inhibiting notch signalling pathway
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 19, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Jiping Sun , Fei Zhao , Wenjing Zhang , Jia Lv , Jing Lv , Aiping Yin Source Type: research

Effects of FGF21 ‐secreting adipose‐derived stem cells in thioacetamide‐induced hepatic fibrosis
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 18, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Hwansu Kang , Eunhui Seo , Jong ‐Moon Park , Na‐Young Han , Hookeun Lee , Hee‐Sook Jun Source Type: research

Integrative analysis of competing endogenous RNA networks reveals the functional lncRNAs in heart failure
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 18, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Zhimin Fan , Shanshan Gao , Yequn Chen , Bayi Xu , Chengzhi Yu , Minghui Yue , Xuerui Tan Source Type: research

Issue Information
Journal of Cellular and Molecular Medicine,Volume 22, Issue 8, Page 3705-3707, August 2018. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 18, 2018 Category: Molecular Biology Source Type: research

Dual effects of baicalin on osteoclast differentiation and bone resorption
Journal of Cellular and Molecular Medicine, EarlyView. (Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine)
Source: Journal of Cellular and Molecular Medicine - July 16, 2018 Category: Molecular Biology Authors: Xuanyuan Lu , Wei He , Wanlei Yang , Jianlei Li , Weiqi Han , Qian Liu , Tan Zhang , Jiawei Jiang , An Qin , Yu Qian Source Type: research