MiR-743a-5p regulates differentiation of myoblast by targeting Mob1b in skeletal muscle development and regeneration
Publication date: Available online 3 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): YongSheng Zhang, YiLong Yao, ZiShuai Wang, Dan Lu, YuanYuan Zhang, Adeyinka Abiola Adetula, SiYuan Liu, Min Zhu, YaLan Yang, XinHao Fan, MuYa Chen, YiJie Tang, Yun Chen, YuWen Liu, GuoQiang Yi, ZhongLin Tang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 4, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ferroptosis as a novel form of regulated cell death: Implications in the pathogenesis, oncometabolism and treatment of human cancer
Publication date: Available online 4 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Feifei Pu, Fengxia Chen, Zhicai Zhang, Deyao Shi, Binlong Zhong, Xiao Lv, Andrew Blake Tucker, Jiaming Fan, Alexander J. Li, Kevin Qin, Daniel Hu, Connie Chen, Hao Wang, Fang He, Na Ni, Linjuan Huang, Qing Liu, William Wagstaff, Hue H. Luu, Rex C. Haydon (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 4, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The paradoxical functions of long noncoding RNAs in hepatocellular carcinoma: implications in therapeutic opportunities and precision medicine
Publication date: Available online 1 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Duguang Li, Xiaoxiao Fan, Yirun Li, Jing Yang, Hui Lin (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Revisiting Chemoresistance in Ovarian Cancer: Mechanism, biomarkers, and precision medicine
Publication date: Available online 1 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chong Guo, Chaoying Song, Jiali Zhang, Yisong Gao, Yuying Qi, Zongyao Zhao, Chengfu Yuan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

TUMOR microenvironment pathways: CROSS regulation in breast cancer metastasis
Publication date: Available online 1 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): R.A.M.A.R.A.O. MALLA, P. KIRAN (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Critical roles of the lncRNA CASC11 in tumor progression and cancer metastasis: The biomarker and therapeutic target potential
Publication date: Available online 2 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Bei Wang, Wen Xu, Chengyu Hu, Kai Liu, Jinlan Chen, Chong Guo, Chengfu Yuan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Depression and stress levels increase risk of liver cancer through epigenetic downregulation of hypocretin
Publication date: Available online 2 December 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chunyun Pu, Shaorong Tian, Sanxiu He, Weihong Chen, Yuanyuan He, Hongyan Ren, Jing Zhu, Jun Tang, Xiaolan Huang, Ying Xiang, Yixiao Fu, Tingxiu Xiang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - December 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Development of a multicellular 3D-bioprinted microtissue model of human periodontal ligament-alveolar bone biointerface: Towards a pre-clinical model of periodontal diseases and personalized periodontal tissue engineering
Publication date: Available online 28 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Murat Taner Vurat, Şükran Şeker, Özge Lalegül-Ülker, Mahmut Parmaksiz, Ayşe Eser Elçin, Yaşar Murat Elçin (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Lack of endothelial DLC1 does not compromise liver and kidney function in mice
Publication date: Available online 28 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ying Tan, Su Hao Lo (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 30, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

NADPH debt drives redox bankruptcy: SLC7A11/xCT-mediated cystine uptake as a double-edge sword in cellular redox regulation
Publication date: Available online 25 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xiaoguang Liu, Yilei Zhang, Li Zhuang, Kellen Olszewski, Boyi Gan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 25, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The mevalonate pathway promotes the metastasis of osteosarcoma by regulating YAP1 activity via RhoA
Publication date: Available online 21 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xing Du, Yunsheng Ou, Muzi Zhang, Kai Li, Wei Huang, Dianming Jiang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Sulfuretin exerts diversified functions in the processing of amyloid precursor protein
Publication date: Available online 21 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Jian Chen, Biao Luo, Bi-Rou Zhong, Kun-Yi Li, Qi-Xin Wen, Li Song, Xiao-Jiao Xiang, Gui-Feng Zhou, Li-Tian Hu, Xiao-Juan Deng, Yuan-Lin Ma, Guo-Jun Chen (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ubiquitin ligase DTX3 empowers mutant p53 to promote ovarian cancer development
Publication date: Available online 21 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Shanshan Wang, Qian Hao, Jiajia Li, Yajie Chen, Hua Lu, Xiaohua Wu, Xiang Zhou (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 21, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Patients with SARS-CoV-2 and HBV co-infection are at risk of greater liver injury
Publication date: Available online 18 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yong Lin, Jun Yuan, Quanxin Long, Jieli Hu, Haijun Deng, Zhenyu Zhao, Juan Chen, Mengji Lu, Ailong Huang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 18, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cyclin G2, a novel target of sulindac to inhibit cell cycle progression in colorectal cancer
Publication date: Available online 16 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Hongyou Zhao, Bin Yi, Zhipin Liang, Ches’Nique Phillips, Hui-Yi Lin, Adam I. Riker, Yaguang Xi (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) promotes hepatic glycogen accumulation and reduces glucose level in hepatocytes through mTORC2 signaling pathway
Publication date: Available online 13 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Liqin An, Qiong Shi, Ying Zhu, Hao Wang, Qi Peng, Jinghong Wu, Yu Cheng, Wei Zhang, Yanyu Yi, Zihao Bao, Hui Zhang, Yetao Luo, Jiaming Fan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Liver-Specific Mettl3 Ablation Delays Liver Regeneration in Mice
Publication date: Available online 13 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Jiaxiang Meng, Zhicong Zhao, Zhifeng Xi, Qiang Xia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Pathogenesis of Premature Coronary Artery Disease: Focus on Risk Factors and Genetic Variants
Publication date: Available online 10 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Haiming Wang, Zifan Liu, Junjie Shao, Min Jiang, Xuechun Lu, Lejian Lin, Lin Wang, Qiang Xu, Haomin Zhang, Xin Li, Jingjing Zhou, Yundai Chen, Ran Zhang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 10, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Transient expression of inactive RB in mesenchymal stem cells impairs their adipogenic potential and is associated with hypermethylation of the PPARγ2 promoter
Publication date: Available online 7 November 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Mikhail Baryshev, Nikolai Petrov, Vladimir Ryabov, Boris Popov (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - November 8, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Characteristics and regulation of mesenchymal stem cell plasticity by the microenvironment —Specific factors involved in the regulation of MSC plasticity
Publication date: Available online 27 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Liping Tan, Xuan Liu, Huan Dou, Yayi Hou (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 28, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

MicroRNA-9 as a paradoxical but critical regulator of cancer metastasis: Implications in personalized medicine
Publication date: Available online 23 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yichen Liu, Qiong Zhao, Tao Xi, Lufeng Zheng, Xiaoman Li (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 23, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The USP7 protein interaction network and its roles in tumorigenesis
Publication date: Available online 22 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ahood Al-Eidan, Yihua Wang, Paul Skipp, Rob M. Ewing (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

SATB2: A versatile transcriptional regulator of craniofacial and skeleton development, neurogenesis and tumorigenesis, and its applications in regenerative medicine
Publication date: Available online 17 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xia Huang, Qiuman Chen, Wenping Luo, Mikhail Pakvasa, Yuxin Zhang, Liwen Zheng, Shuang Li, Zhuohui Yang, Huan Zeng, Fang Liang, Fugui Zhang, Daniel A. Hu, Kevin H. Qin, Eric J. Wang, David S. Qin, Russell R. Reid, Tong-Chuan He, Aravind Athiviraham, Mostafa El Dafrawy, Hongmei Zhang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 17, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The inflammatory microenvironment and the urinary microbiome in the initiation and progression of bladder cancer
Publication date: Available online 13 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Xingxing Huang, Ting Pan, Lili Yan, Ting Jin, Ruonan Zhang, Bi Chen, Jiao Feng, Ting Duan, Yu Xiang, Mingming Zhang, Xiaying Chen, Zuyi Yang, Wenzheng Zhang, Xia Ding, Tian Xie, Xinbing Sui (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 14, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Lysyl Oxidase Inhibition Enhances Browning of White Adipose Tissue and Adaptive Thermogenesis
Publication date: Available online 10 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chun Xing, Duo Jiang, Yang Liu, Qiqun Tang, Haiyan Huang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 11, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

PIWI-interacting RNAs: Mitochondria-based Biogenesis and Functions in Cancer
Publication date: Available online 5 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Jing-Fen Su, Anthony Concilla, Dian-zheng Zhang, Fang Zhao, Fang-Fang Shen, Hao Zhang, Fu-You Zhou (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 6, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The paradoxical roles of miR-4295 in human cancer: implications in pathogenesis and personalized medicine
Publication date: Available online 6 October 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yin Li, Yihan Zhang, Yuhao Zou, Shiwei Duan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 6, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Vitamin D Receptor (VDR) contributes to the development of hypercalciuria by sensitizing VDR target genes to vitamin D in a genetic hypercalciuric stone-forming (GHS) rat model
Publication date: Available online 30 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Shang Guo, Weekai Chia, Hongwei Wang, David A. Bushinsky, Biao Zhong, Murray J. Favus (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ferroptosis: An Emerging Therapeutic Opportunity for Cancer
Publication date: Available online 29 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Liyuan Wang, Xiaoguang Chen, Chunhong Yan (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - October 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Human obstructive (postvasectomy) and nonobstructive azoospermia – insights from scRNA-Seq and transcriptome analysis
Publication date: Available online 28 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Shitao Chen, Geng An, Hanshu Wang, Xiaolong Wu, Ping Ping, Longfei Hu, Yunmei Chen, Jue Fan, C. Yan Cheng, Fei Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 29, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Nucleolus Localization of SpyCas9 Affects its Stability and Interferes with Host Protein Translation in Mammalian Cells
Publication date: Available online 25 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Renke Tan, Wenhao Du, Yiyang Liu, Xiaoji Cong, Meirong Bai, Chenxiao Jiang, Zengxia Li, Minjia Tan, Dengke Ma, Qiang Huang, Wei Jiang, Yongjun Dang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 26, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Cancer: An Unknown Territory; Rethinking Before Going Ahead
Publication date: Available online 18 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Arun Upadhyay (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 19, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Gastrointestinal Symptoms, Pathophysiology, and Treatment in COVID-19
Publication date: Available online 5 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Jilei Zhang, Shari Garrett, Jun Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 7, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Loss of the BRCA1-PALB2 interaction accelerates p53-associated tumor development in mice
Publication date: Available online 5 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Amar H. Mahdi, Yanying Huo, Ying Chen, Pier Selenica, Anchal Sharma, Elise Merritt, Nicola Barnard, Chang Chan, Shridar Genesan, Jorge S. Reis-Filho, Britta Weigelt, Subhajyoti De, Bing Xia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 7, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The Nuclear Factor Kappa B (NF-kB) signaling in cancer development and immune diseases
Publication date: Available online 18 July 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Mohammad Reza Zinatizadeh, Bettina Schock, Ghanbar Mahmoodi Chalbatani, Peyman Kheirandish Zarandi, Seyed Amir Jalali, Seyed Rouhollah Miri (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 3, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The SUMO E3 ligase CBX4 is identified as a poor prognostic marker of gastric cancer through multipronged OMIC analyses
Publication date: Available online 1 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yi Pan, Qingshang Li, Zhijun Cao, Shuliang Zhao (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Hepatic SIRT6 deficit promotes liver tumorigenesis in the mice models
Publication date: Available online 2 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Mei Wang, Linhua Lan, Fan Yang, Shan Jiang, Haojun Xu, Chengfei Zhang, Guoren Zhou, Hongping Xia, Jinglin Xia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The mitophagy receptor FUN14 domain-containing 1 (FUNDC1): a promising biomarker and potential therapeutic target of human diseases
Publication date: Available online 2 September 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Weilin Zhang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 2, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Role of thioredoxin-interacting protein in mediating endothelial dysfunction in hypertension
Publication date: Available online 31 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ruiyu Wang, Yongzheng Guob, Lingjiao Li, Minghao Luo, Linqian Peng, Dingyi Lv, Zhe Cheng, Qian Xue, Liang Wang, Jing Huang (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

MiRNAs and lncRNAs in NK cell biology and NK/T-cell lymphoma
Publication date: Available online 31 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): FengXia Gao, SiRong He, AiShun Jin (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Ccrl2 deficiency deteriorates obesity and insulin resistance through increasing adipose tissue macrophages infiltration
Publication date: Available online 31 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Min Xu, Yu-Meng Wang, Wan-Qing Li, Cheng-Long Huang, Jun Li, Wen-Hua Xie, Hong-Xiang Zeng, Lin-Fen Tao, Xi Li (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - September 1, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

PTPN18 promotes colorectal cancer progression by regulating the c-MYC-CDK4 axis
Publication date: Available online 25 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chao Li, Shang-Ze Li, Xi-Cheng Huang, Jie Chen, Wenbin Liu, Xiao-Dong Zhang, Xue-Min Song, Run-Lei Du (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 26, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

The combination of novel immune checkpoints HHLA2 and ICOSLG: a new system to predict survival and immune features in esophageal squamous cell carcinoma
Publication date: Available online 21 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chaoqi Zhang, Feng Wang, Nan Sun, Zhen Zhang, Guochao Zhang, Zhihui Zhang, Yuejun Luo, Yun Che, Hong Cheng, Jiagen Li, Jie He (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Melatonin antagonizes ovarian aging via YTHDF2-MAPK-NF-κB pathway
Publication date: Available online 21 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Ruigong Zhu, Xian Ji, Xuan Wu, Jiajing Chen, Xuesong Li, Hong Jiang, Haiping Fu, Hui Wang, Zhe Lin, Xin Tang, Shixiu Sun, Qingguo Li, Bingjian Wang, Hongshan Chen (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 22, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Suppression of a core metabolic enzyme dihydrolipoamide dehydrogenase (dld) protects against amyloid beta toxicity in C. elegans model of Alzheimer’s disease
Publication date: Available online 20 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Waqar Ahmad, Paul R. Ebert (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Breast and gut microbiome in health and cancer
Publication date: Available online 20 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Jilei Zhang, Yinglin Xia, Jun Sun (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 20, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Emerging important roles of circRNAs in human cancer and other diseases
Publication date: Available online 7 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Huang Yong, Cai Zhang, Jianli Xiong, Hongtao Ren (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Histidine-rich glycoprotein (HRGP): Pleiotropic and paradoxical effects on macrophage, tumor microenvironment, angiogenesis, and other physiological and pathological processes
Publication date: Available online 8 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yixiao Pan, Lu Deng, Hai Wang, Kang He, Qiang Xia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Alantolactone inhibits proliferation, metastasis and promotes apoptosis of human osteosarcoma cells by suppressing Wnt/β-Catenin and MAPKs signaling pathways
Publication date: Available online 8 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Chunmei Yang, Lulu Zhang, Huakun Huang, Xiaohui Yuan, Ping Zhang, Caihong Ye, Mengqi Wei, Yanran Huang, Xiaoji Luo, Jinyong Luo (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research

Regeneration and activation of liver progenitor cells in liver cirrhosis
Publication date: Available online 8 August 2020Source: Genes & DiseasesAuthor(s): Yanze Yin, Defu Kong, Kang He, Qiang Xia (Source: Genes and Diseases)
Source: Genes and Diseases - August 13, 2020 Category: Genetics & Stem Cells Source Type: research