A homogenous nanoporous pulmonary drug delivery system based on metal-organic frameworks with fine aerosolization performance and good compatibility
Publication date: Available online 3 August 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yixian Zhou, Boyi Niu, Biyuan Wu, Sulan Luo, Jintao Fu, Yiting Zhao, Guilan Quan, Xin Pan, Chuanbin Wu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - August 4, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Novel PF74-like small molecules targeting the HIV-1 capsid protein: balance of potency and metabolic stability
Publication date: Available online 31 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Lei Wang, Mary C. Casey, Sanjeev Kumar V. Vernekar, Rajkumar Lalji Sahani, Karen A. Kirby, Haijuan Du, Huanchun Zhang, Philip R. Tedbury, Jiashu Xie, Stefan G. Sarafianos, Zhengqiang Wang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - August 1, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

A four-protein metabolon assembled by a small peptide protein creates the pentacyclic carbonate ring of aldgamycins
Publication date: Available online 30 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Qiaozhen Wang, Xiaolong Tang, Ping Dai, Chuanxi Wang, Weiyang Zhang, Guodong Chen, Kui Hong, Dan Hu, Hao Gao, Xinsheng Yao (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 31, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Functional Metabolomics Reveal the Role of AHR/GPR35 Mediated Kynurenic acid Gradient Sensing in Chemotherapy-induced Intestinal Damage
Publication date: Available online 30 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Di Wang, Danting Li, Yuxin Zhang, Jie Chen, Ying Zhang, Chuyao Liao, Siyuan Qin, Yuan Tian, Zunjian Zhang, Fengguo Xu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 31, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Scutellarin inhibits caspase-11 activation and pyroptosis in macrophages via regulating PKA signaling
Publication date: Available online 31 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jie-zhou Ye, Bo Zeng, Mei-yan Zhong, Hong-chun Li, Li-hui Xu, Jun-xiang Shu, Yao-feng Wang, Fan Yang, Chun-su Zhong, Xun-jia Ye, Dong-yun Ouyang, Xian-hui He (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 31, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Discovery of novel diarylamides as orally active diuretics targeting urea transporters
Publication date: Available online 14 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Shun Zhang, Yan Zhao, Shuyuan Wang, Min Li, Yue Xu, Jianhua Ran, Xiaoqiang Geng, Jinzhao He, Jia Meng, Guangying Shao, Hong Zhou, Zemei Ge, Guangping Chen, Runtao Li, Baoxue Yang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Corrigendum to “Establishment of pseudovirus infection mouse models for in vivo pharmacodynamics evaluation of filovirus entry inhibitors” [Acta Pharm Sin B 8 (2018) 200–208 APSB_2017_281]
Publication date: Available online 29 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Qing Chen, Ke Tang, Xiaoyu Zhang, Panpan Chen, Ying Guo (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

The progress and perspective of nanoparticle-enabled tumor metastasis treatment
Publication date: Available online 26 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Wei Zhang, Fei Wang, Chuan Hu, Yang Zhou, Huile Gao, Jiang Hu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Tyrosine phosphatase SHP2 inhibitors in tumor-targeted therapies
Publication date: Available online 26 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Zhen-Dong Song, Mei-Jing Wang, Yang Ge, Xue-Ping Chen, Zi-Yang Xu, Yang Sun, Xiao-Feng Xiong (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Dual-targeting nanovesicles enhance specificity to dynamic tumor cells in vitro and in vivo via manipulation of αvβ3-ligand binding
Publication date: Available online 25 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yang Song, Xiangfu Guo, Jijun Fu, Bing He, Xueqing Wang, Wenbing Dai, Hua Zhang, Qiang Zhang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 26, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Chrysin serves as a novel inhibitor of DGKα/FAK interaction to suppress the malignancy of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Publication date: Available online 23 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jie Chen, Yan Wang, Di Zhao, Lingyuan Zhang, Weimin Zhang, Jiawen Fan, Jinting Li, Qimin Zhan (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 23, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Development of Hedgehog pathway inhibitors by epigenetically targeting GLI through BET bromodomain for the treatment of medulloblastoma
Publication date: Available online 21 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Xiaohua Liu, Yu Zhang, Yalei Li, Juan Wang, Huaqian Ding, Wenjing Huang, Chunyong Ding, Hongchun Liu, Wenfu Tan, Ao Zhang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 21, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Molecular engineering of antibodies for site-specific conjugation to lipid polydopamine hybrid nanoparticles
Publication date: Available online 18 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Hobin Yang, Quoc-Viet Le, Gayong Shim, Yu-Kyoung Oh, Young Kee Shin (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 19, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Discovery of thiosemicarbazones derivatives as effective New Delhi metallo‒β‒lactamase‒1 (NDM‒1) inhibitors against NDM‒1 producing clinical isolates
Publication date: Available online 16 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Bing Zhao, Xinhui Zhang, Tingting Yu, Ying Liu, Xiaoling Zhang, Yongfang Yao, Xuejian Feng, Hongmin Liu, Dequan Yu, Liying Ma, Shangshang Qin (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 16, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

VEGF-B Antibody and Interleukin-22 Fusion Protein Ameliorates Diabetic Nephropathy through Inhibiting Lipid Accumulation and Inflammatory Responses
Publication date: Available online 13 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yilan Shen, Wei Chen, Lei Han, Qi Bian, Jiajun Fan, Zhonglian Cao, Xin Jin, Tao Ding, Zongshu Xian, Zhiyong Guo, Wei Zhang, Dianwen Ju, Xiaobin Mei (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 14, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

The role of lysosome in regulated necrosis
Publication date: Available online 13 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Aqu Alu, Xuejiao Han, Xuelei Ma, Min Wu, Yuquan Wei, Xiawei Wei (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 14, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

The antimicrobial peptide YD attenuates inflammation via miR-155 targeting CASP12 during liver fibrosis
Publication date: Available online 12 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Zhibin Yan, Dan Wang, Chunmei An, Hongjiao Xu, Qian Zhao, Ying Shi, Nazi Song, Bochuan Deng, Xiaomin Guo, Jing Rao, Lu Cheng, Bangzhi Zhang, Lingyun Mou, Wenle Yang, Xianxing Jiang, Junqiu Xie (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 14, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Targeting castration-resistant prostate cancer with a novel RORγ antagonist elaiophylin
Publication date: Available online 12 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jianwei Zheng, Junfeng Wang, Qian Wang, Hongye Zou, Hong Wang, Zhenhua Zhang, Jianghe Chen, Qianqian Wang, Panxia Wang, Yueshan Zhao, Jing Lu, Xiaolei Zhang, Songtao Xiang, Haibin Wang, Jinping Lei, Hong-Wu Chen, Peiqing Liu, Yonghong Liu, Fanghai Han, Junjian Wang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 12, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Intracellular codelivery of anti-inflammatory drug and anti-miR 155 to treat inflammatory disease
Publication date: Available online 15 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Chao Teng, Chenshi Lin, Feifei Huang, Xuyang Xing, Shenyu Chen, Ling Ye, Helena S. Azevedo, Chenjie Xu, Zhengfeng Wu, Zhongjian Chen, Wei He (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 11, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

SIRT6 as a key event linking p53 and NRF2 counteracts APAP-induced hepatotoxicity through inhibiting oxidative stress and promoting hepatocyte proliferation
Publication date: Available online 4 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yanying Zhou, Xiaomei Fan, Tingying Jiao, Wenzhou Li, Panpan Chen, Yiming Jiang, Jiahong Sun, Yixin Chen, Pan Chen, Lihuan Guan, Yajie Wen, Min Huang, Huichang Bi (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 6, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Miltirone induces cell death in hepatocellular carcinoma cell through GSDME-dependent pyroptosis
Publication date: Available online 2 July 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Xiaowei Zhang, Ping Zhang, Lin An, Ningyuan Sun, Liying Peng, Weiwei Tang, Dingyuan Ma, Jun Chen (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 2, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Berberine diminishes cancer cell PD-L1 expression and facilitates antitumor immunity via inhibiting the deubiquitination activity of CSN5
Publication date: Available online 30 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yang Liu, Xiaojia Liu, Na Zhang, Mingxiao Yin, Jingwen Dong, Qingxuan Zeng, Genxiang Mao, Danqing Song, Lu Liu, Hongbin Deng (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 1, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Novel agents targeting leukemia cells and immune microenvironment for prevention and treatment of relapse of acute myeloid leukemia after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Publication date: Available online 30 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Wei Shi, Weiwei Jin, Linghui Xia, Hu Yu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 1, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Nonclinical safety, tolerance and pharmacodynamics evaluation for meplazumab treating chloroquine-resistant Plasmodium falciparum
Publication date: Available online 30 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Kun Zhang, Yu Zhao, Zheng Zhang, Mengyao Zhang, Xiaodong Wu, Huijie Bian, Ping Zhu, Zhinan Chen (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - July 1, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Author correction to ‘Actively priming autophagic cell death with novel transferrin receptor-targeted nanomedicine for synergistic chemotherapy against breast cancer’ [Acta Pharmaceutica Sinica B 2019; 9(5):1061–1077]
Publication date: June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 10, Issue 6Author(s): Dong Mei, Binlong Chen, Bing He, Haibin Liu, Zhiqiang Lin, Jialiang Lin, Xiaoyan Zhang, Ning Sun, Libo Zhao, Xiaoling Wang, Qiang Zhang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Table of Contents
Publication date: June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 10, Issue 6Author(s): (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Cover Story
Publication date: June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 10, Issue 6Author(s): (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Intracellular aggregation of peptide-reprogrammed small molecule nanoassemblies enhances cancer chemotherapy and combinatorial immunotherapy
Publication date: Available online 29 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jinrong Peng, Yao Xiao, Qian Yang, Qingya Liu, Yu Chen, Kun Shi, Ying Hao, Ruxia Han, Zhiyong Qian (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Corrigendum: Establishment of pseudovirus infection mouse models for in vivo pharmacodynamics evaluation of filovirus entry inhibitors, [Acta Pharmaceutica Sinica B 8 (2018) 200–208/APSB_2017_281]
Publication date: Available online 29 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Qing Chen, Ke Tang, Xiaoyu Zhang, Panpan Chen, Ying Guo (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Transporters (OATs and OATPs) contribute to illustrate the mechanism of medicinal compatibility of ingredients with different properties in Yuanhuzhitong prescription
Publication date: Available online 27 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Ze Wang, Haihua Shang, Yazhuo Li, Chen Zhang, Yan Dong, Tao Cui, Hongbing Zhang, Xiaoyan Ci, Xiulin Yi, Tiejun Zhang, Fengying Yan, Yaping Zhang, Xing Huang, Weidang Wu, Changxiao Liu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 29, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Combating COVID-19 with Integrated Traditional Chinese and Western Medicine in China
Publication date: Available online 27 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Liqiang Ni, Weian Yuan, Lili Chen, Chouping Han, Hong Zhang, Xin Luan, Yongfang Zhao, Jianguang Xu, Hongzhuan Chen (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 27, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Letter to the editor: Anti-RAS drugs and SARS-CoV-2 infection
Publication date: Available online 28 April 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jingwei Bian, Rongsheng Zhao, Suodi Zhai, Zijian Li (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 25, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Inhibitory effects of baicalein against herpes simplex virus type 1
Publication date: Available online 25 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Zhuo Luo, Xiuping Kuang, Qingqing Zhou, Changyu Yan, Wen Li, Haibiao Gong, Hiroshi Kurihara, Weixi Li, Yifang Li, Rongrong He (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 25, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Design, synthesis, and biological evaluation of quinazolin-4(3H)-one derivatives co-targeting poly(ADP-ribose) polymerase-1 and bromodomain containing protein 4 for breast cancer therapy
Publication date: Available online 24 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Xiaosa Chang, Dejuan Sun, Danfeng Shi, Guan Wang, Yanmei Chen, Kai Zhang, Huidan Tan, Jie Liu, Bo Liu, Liang Ouyang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 24, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Injectable thermo-responsive nano-hydrogel loading triptolide for the anti-breast cancer enhancement via localized treatment based on “two strikes” effects
Publication date: Available online 20 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yaoyao Luo, Jingjing Li, Yichen Hu, Fei Gao, George Pak-Heng Leung, Funeng Geng, Chaomei Fu, Jinming Zhang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 21, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Natural products as LSD1 inhibitors for cancer therapy
Publication date: Available online 20 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yuan Fang, Chao Yang, Zhiqiang Yu, Xiaochuan Li, Qingchun Mu, Guochao Liao, Bin Yu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 21, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Bone-seeking nanoplatform co-delivering cisplatin and zoledronate for synergistic therapy of breast cancer bone metastasis and bone resorption
Publication date: Available online 19 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yanjuan Huang, Zhanghong Xiao, Zilin Guan, Zishan Zeng, Yifeng Shen, Xiaoyu Xu, Chunshun Zhao (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 19, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Intracellular codelivery of anti-inflammatory drug and anti-miR155 to treat inflammatory disease
Publication date: Available online 15 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Chao Teng, Chenshi Lin, Feifei Huang, Xuyang Xing, Shenyu Chen, Ling Ye, Helena S. Azevedo, Chenjie Xu, Zhengfeng Wu, Zhongjian Chen, Wei He (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 17, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Phospholipid membrane-decorated deep-penetrated nanocatalase relieve tumor hypoxia to enhance chemo-photodynamic therapy
Publication date: Available online 13 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Junjing Yin, Haiqiang Cao, Hong Wang, Kaoxiang Sun, Yaping Li, Zhiwen Zhang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 14, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Discovery of diarylamides as novel orally active diuretics targeting urea transporters
Publication date: Available online 14 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Shun Zhang, Yan Zhao, Shuyuan Wang, Min Li, Yue Xu, Jianhua Ran, Xiaoqiang Geng, Jinzhao He, Jia Meng, Guangying Shao, Hong Zhou, Zemei Ge, Guangping Chen, Runtao Li, Baoxue Yang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 14, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

CORM-2-entrapped ultradeformable liposomes ameliorate acute skin inflammation in an ear edema model via effective CO delivery
Publication date: Available online 10 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Gwan-Yeong Lee, Alam Zeb, Eun-Hye Kim, Beomseon Suh, Young-Jun Shin, Donghyun Kim, Kyoung-Won Kim, Yeong-Hwan Choe, Ho-Ik Choi, Cheol-Ho Lee, Omer Salman Qureshi, In-Bo Han, Sun-Young Chang, Ok-Nam Bae, Jin-Ki Kim (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 11, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Bioactive natural compounds against human coronaviruses: a review and perspective
Publication date: Available online 8 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Yanfang Xian, Juan Zhang, Zhaoxiang Bian, Hua Zhou, Zhenbiao Zhang, Zhixiu Lin, Hongxi Xu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 9, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Table of Contents
Publication date: May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 10, Issue 5Author(s): (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 5, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Cover Story
Publication date: May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica B, Volume 10, Issue 5Author(s): (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 5, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Recent advances in screening active components from natural products based on bioaffinity techniques
Publication date: Available online 3 June 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Xiaofang Hou, Meng Sun, Tao Bao, Xiaoyu Xie, Fen Wei, Sicen Wang (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 5, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Nanomedicine-based drug delivery towards tumor biological and immunological microenvironment
Publication date: Available online 31 May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Jin Li, Diane J. Burgess (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - June 2, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Highly pathogenic coronaviruses: thrusting vaccine development in the spotlight
Publication date: Available online 30 May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Chunting He, Ming Qin, Xun Sun (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - May 31, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Interacting with α7 nAChR is a new mechanism for AChE to enhance the inflammatory response in macrophages
Publication date: Available online 29 May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Etta Y.L. Liu, Yingjie Xia, Xiangpeng Kong, Maggie S.S. Guo, Anna X.D. Yu, Brody Z.Y. Zheng, Shinghung Mak, Miranda L. Xu, Karl W.K. Tsim (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - May 30, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Letter to the Editor: Comment on GLP-1-based drugs and COVID-19 treatment
Publication date: Available online 26 May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Tianru Jin, Mingyao Liu (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - May 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research

Analysis on herbal medicines utilized for treatment of COVID-19
Publication date: Available online 27 May 2020Source: Acta Pharmaceutica Sinica BAuthor(s): Lu Luo, Jingwen Jiang, Cheng Wang, Martin Fitzgerald, Weifeng Hu, Yumei Zhou, Hui Zhang, Shilin Chen (Source: Acta Pharmaceutica Sinica B)
Source: Acta Pharmaceutica Sinica B - May 28, 2020 Category: Cancer & Oncology Source Type: research