Kiriko, LLC. Ban h ành Quyết định Thu hồi Tự nguyện Toàn Quốc đối với sản phẩm A1 Slim Do có chứa các chất Sibutramine, Phenolphthalein và N-Desmethyl sibutramine Không được Khai báo

Ng ày 5 Tháng Mười, 2017-Manvel, TX, Kiriko, LLC. xin thu hồi tự nguyện tất cả các lô hàng A1 Slim dạng lọ chứa 30 viên con nhộng ở cấp độ người tiêu dùng. Phân tích trong phòng thí nghiệm của FDA đã phát hiện rằng sản phẩm A1 Slim có lẫn cá c chất sibutramine, phenolphthalein và N-Desmethyl sibutramine.
Source: FDA Center for Drug Evaluation and Research - What's New - Category: Drugs & Pharmacology Authors: Source Type: news