Erratum: PKM2 methylation by CARM1 activates aerobic glycolysis to promote tumorigenesis

Nature Cell Biology 19, 1442 (2017). doi:10.1038/ncb3648 Author: Fabao Liu, Fengfei Ma, Yuyuan Wang, Ling Hao, Hao Zeng, Chenxi Jia, Yidan Wang, Peng Liu, Irene M. Ong, Baobin Li, Guojun Chen, Jiaoyang Jiang, Shaoqin Gong, Lingjun Li & Wei Xu
Source: Nature Cell Biology - Category: Cytology Authors: Tags: Erratum Source Type: research
More News: Biology | Cytology