Not much space in Troms ø

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Oct 23;143(15). doi: 10.4045/tidsskr.23.0686. Print 2023 Oct 24.NO ABSTRACTPMID:37874050 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0686
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine