PSA-testen m å brukes smartere

Tidsskr Nor Laegeforen. 2023 Sep 4;143(12). doi: 10.4045/tidsskr.23.0528. Print 2023 Sep 5.NO ABSTRACTPMID:37668129 | DOI:10.4045/tidsskr.23.0528
Source: Tidsskrift for den Norske Laegeforening - Category: General Medicine Authors: Source Type: research
More News: General Medicine